625/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Kommunikationsverket

För förvaltningsuppgifter som sammanhänger med kommunikation finns Kommunikationsverket, som är verksamt inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt telemarknadslagen (396/1997), radiolagen (517/1988), postlagen (907/1993), lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) samt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) ankommer på Kommunikationsverket, samt

2) sköta andra uppgifter som ankommer på Kommunikationsverket enligt andra bestämmelser eller kommunikationsministeriets föreskrifter.

3 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om verkställigheten av lagen samt om andra ärenden som gäller Kommunikationsverket, såsom behandlingen och avgörandet av ärenden vid Kommunikationsverket, ämbetsverkets uppgifter, organisation, arbetsordning och ärenden som gäller personalen samt bevakningen av ärenden vid andra myndigheter och vid förrättningar.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 juni 1988 om teleförvaltningen (518/1988) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

5 §
Övergångsbestämmelser

Efter det att denna lag trätt i kraft har Kommunikationsverket de rättigheter och förpliktelser som har uppkommit för Tele-förvaltningscentralen före lagens ikraftträdande.

Det som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om Teleförvaltningscentralen och dess uppgifter gäller Kommunikationsverket efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 52/2001
TrUB 5/2001
RSv 67/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.