619/2001

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 2001

Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 7 mom., 16 § 7 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 7 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) samt 30 § 1 och 3 mom. lagen om överlåtelseskatt (931/96) beslutat:

1 kap.

Inkomstuppgifter

1 §
Begränsning av skyldigheten att lämna inkomstuppgifter

Skattestyrelsen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/95) och 30 § 1 och 3 mom. lagen om överlåtelseskatt (931/96) så, att den uppgiftsskyldige skall utan särskild uppmaning endast tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som avses i 2―16 § av detta beslut.

2 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen) skall anmäla utbetalda löner och i 25 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda för arbete, uppdrag eller tjänst betalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts. De skall därtill anmäla löner, på vilka det med stöd av 13 § förordningen om förskottsuppbörd inte verkställts någon förskottsinnehållning, om beloppet som utbetalas till samma mottagare uppgår till minst 1 000 mark (168,19 €) under kalenderåret.

3 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av andra än hushållen

Andra än hushållen skall anmäla:

1) löner som utbetalats i arbets- eller tjänsteförhållande, med lön jämställda prestationer som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner, prestationer som utbetalats såsom lönegaranti samt skattepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;

2) ersättningar för arbete, uppdrag eller tjänst (arbetsersättningar) som avses i 25 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd, vilka betalats i annan form än lön, om prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, samt idrottsmans arvoden;

3) arbetsersättningar som utbetalats till ombud, som upptar prenumerationer på tidningar och tidskrifter, försäkringsombud samt försäljningsrepresentant, fastän mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, om mottagaren är en fysisk person;

4) andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden och pris än de som avses i 1―3 punkten, såsom hittelöner samt pris i konsttävlingar, om prestationens belopp uppgår till minst 500 mark (84,09 €) i kalenderåret.

Följande uppgifter skall lämnas om ovan i 1 momentet 1 punkten nämnda naturaförmåner:

1) angående bilförmån anmäls beloppet av det penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uppburits för bilförmånen, bilens åldersgrupp, uppgift om huruvida det är fråga om fri bilförmån eller förmånen att använda bil samt antalet privat körda kilometrar, om arbetsgivaren använder sig av värde per kilometer vid förskottsinnehållningen;

2) beloppet av ränteförmån av bostadslån;

3) beloppet av förmån som erhållits genom anställningsoption

4) om andra än ovan i 1 och 2 punkterna avsedda naturaförmåner anmäls beloppet av naturaförmånens penningvärde som lagts till lönen, beloppet av den ersättning som uppburits för naturaförmånen, arten av förmånen samt uppgift om huruvida den ersättning som uppburits för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet.

4 §
Utlandsarbetsinkomst

Arbetsgivare som med stöd av 77 § 1 mom. inkomstskattelagen (1024/1997) låter bli att verkställa förskottsinnehållning på lön är skyldig att lämna in en anmälan om det utförda arbetet enligt ett av Skattestyrelsen fastställt formulär.

5 §
Kostnadsersättningar

Arbetsgivaren skall lämna uppgifter om för arbetsresor utbetalda skattefria dagtraktamenten samt måltids- och kilometerersättningar.

Allmännyttigt samfund skall lämna uppgifter om utbetalda, i 71 § 3 mom. inkomstskattelagen avsedda dagtraktamenten, kilometerersättningar samt om det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Angående de skattefria ersättningarna för resekostnader, vilka avses i 1 momentet, anmäls ersättningens slag samt det sammanlagda beloppet av dagtraktamentena och måltidsersättningarna separat från kilometerersättningarnas sammanlagda belopp. Om kilometerersättningarna skall man även anmäla det kilometerantal som ersättningarna baserar sig på.

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling behöver inte lämna uppgifter om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och storlek de av Skattestyrelsen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar. Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe skall anmälas ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken det är kännetecknande att arbetet är kortvarigt, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.

Arbetsgivaren skall lämna uppgifter om skattepliktiga kostnadsersättningar som han utbetalat eller dragit av från lönen före verkställande av förskottsinnehållning.

Träningsfonden skall lämna uppgifter om de skattefria träningskostnader som under året betalats till idrottsutövare.

6 §
Sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd mm.

Utbetalaren skall lämna uppgifter om pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och andra skattepliktiga sociala förmåner samt räntestöd som betalats av statsmedel. Utbetalaren skall även anmäla reservistlön, studiepenning, vuxenstudiepenning, vuxenutbildningsstöd, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

7 §
Bruksavgifter

Utbetalaren skall anmäla i 25 § 1 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda bruksavgifter på vilka förskottsinnehållning verkställts. Till fysiska personer utbetalda bruksavgifter skall anmälas även då förskottsinnehållning inte verkställts på dessa.

8 §
Understöd

Utbetalaren skall anmäla till samma mottagare utbetalda stipendier och understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961), om beloppet av dessa under ett kalenderår uppgår till minst 5 000 mark (840,94 €).

9 §
Försäkringsersättningar

Betalaren skall anmäla skattepliktiga försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, försäkringens återköpsvärde samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring samt avkastningen av avgångsbidrag enligt lagen om försäkringskassor. Till näringsidkare betalda försäkringsersättningar, återbetalningar av försäkringspremier, återköpsvärden samt andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring anmäls inte om prestationens belopp understiger 10 000 mark (1 681,88 €). Återbäringar av obligatoriska pensionsförsäkringspremier skall anmälas om beloppet av de prestationer som betalats till samma mottagare uppgår till minst 500 mark (84,09 €) i kalenderåret.

Återbäringar av försäkringsersättningar som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd skall anmälas utan begränsning.

10 §
Räntor och eftermarknadsgottgörelser

Utbetalaren eller förmedlaren skall anmäla skattepliktig ränta, med ränta jämförlig avkastning och eftermarknadsgottgörelse samt garantiprovisioner som man har utbetalat och förmedlat till fysiska personer.

Fysiska personer skall anmäla prestationerna som avses i 1 momentet endast om prestationen har anknytning till av betalaren bedriven närings- eller annan förvärvsverksamhet eller om förskottsinnehållning verkställts på prestationen.

11 §
Av placerings- och personalfonder utbetalda prestationer och dividender

Placeringsfonder skall anmäla utbetald årlig avkastning på avkastningsandelar.

Personalfonder skall anmäla utbetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

Bolag som delar ut dividend skall anmäla utbetalda dividender och andra i 1 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) avsedda prestationer. Utbetalaren skall därtill anmäla penningersättning som utbetalts i stället för dividend.

Den registeransvarige för ett värdeandelsregister skall anmäla dividender som grundar sig på ett depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet och dividender som grundar sig på utländska aktier.

12 §
Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om säljare av virke och köpesummor, om skogsägaren överlåter rätten att avverka stamvirke i sin skog åt virkesköparen eller förmedlaren eller genom leveransförsäljning säljer trävaror, såsom stockar, stolpar, massaved eller brännved, som skall tillverkas eller har tillverkats av stamvirke samt flis.

Virkesköparens anmälningsskyldighet som avses i 1 momentet gäller endast virkesköp i anslutning till virkesköparens näringsverksamhet samt virkesköp på vilket man verkställt förskottsinnehållning.

13 §
Offentliga stöd

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund skall anmäla utbetalda offentliga stöd och understöd om beloppet av de stöd och understöd som utbetalats till samma prestationsmottagare uppgår till minst 5 000 mark (840,94 €) i kalenderåret. Med offentliga stöd och understöd avses närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

14 §
Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) skall lämna uppgifter om avslut som gäller aktier, depåbevis, warranter eller teckningsrätter. Förmedlaren skall därutöver lämna uppgifter om standardiserade derivatavtal, om sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade derivatavtal samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § värdepappersmarknadslagen. Avsluten skall anmälas för varje kunds vidkommande enligt köp och försäljning. I fråga om avsluten skall man anmäla avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning, köpesumman och kostnaden som kunden betalat samt den betalda överlåtelseskatten. Placeringsfonder skall anmäla motsvarande uppgifter om inlösen av fondandelar i placeringsfonder.

Teckningsrätters köpesummor anmäls inte, om köpesumman uppgår till högst 500 mark (84,09 €) .

15 §
Delägarlån

Aktiebolag skall anmäla den penninglån som delägare eller dennes familjemedlem under skatteåret fått från aktiebolaget och som inte återbetalats i slutet av skatteåret, om delägaren, hans familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt besitter minst 10 % av aktiebolagets aktier eller av röstetalet som samtliga aktier ger.

Aktiebolag skall därutöver anmäla det belopp som delägaren under skatteåret återbetalat av lånet som avses i 1 momentet.

16 §
Anmälning av dividendersättningar

Clearingorganisation och värdepappersförmedlare (clearingmedlemmar) skall av de betalda och förmedlade dividendersättningarna anmäla följande uppgifter:

Förmedlaren för aktiernas utlånare anmäler FO-numret för bolaget som delar ut dividender, bolagets räkenskapsperiod, namnet och personbeteckningen eller FO-numret på dividendersättningens mottagare, beloppet av mottagen dividendersättning, aktiernas antal och betalningsdag samt värdepapperslånets referensnummer.

Förmedlaren för aktiernas låntagare anmäler FO-numret för bolaget som delar ut dividender, namnet och FO-numret på dividendersättningens betalare, beloppet av betald dividendersättning, aktiernas antal och betalningsdag samt värdepapperslånets referensnummer.

Clearingorganisationer anmäler värdepapperslånets referensnummer per avtal, namnet och FO-numret på värdepappersförmedlaren för aktiernas låntagare och utlånare (clearingmedlemmar), namnet, FO-numret och räkenskapsperioden för bolaget som delar ut dividender samt beloppet av dividendersättning som förmedlats till samtliga parter.

2 kap.

Uppgifter om förmögenhet

17 §
Uppgifter om renar

Föreståndare för renbeteslag skall lämna uppgifter om de renar som renägarna äger.

18 §
Placeringsfonders fondandelar

Placeringsfonder skall anmäla det sammanlagda beskattningsvärdet av de fondandelar som en enskild ägare av placeringsfondandelar äger vid utgången av kalenderåret.

19 §
Telefonföreningars skyldighet att lämna uppgifter

Telefonföreningar och samfund, som är den huvudsakliga delägaren i telefonföreningen, skall lämna uppgifter om sådana aktier eller andelar som föreningens delägare och medlemmar äger i utgången av året, om föreningens delägarskap eller medlemskap och kundförhållande har skilts åt från varandra.

Telefonföreningen är dock inte skyldig att lämna uppgifter till den del telefonföreningens aktie har upptagits som föremål för handel i värdepappersbörsen.

3 kap.

Närmare föreskrifter

20 §
Närmare föreskrifter om anmälan av inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet enligt 2―19 § anmäls:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den deklarationsskyldige;

2) individualiseringsuppgifter som gäller mottagare av prestation, utbetalare av prestation och ägare av förmögenhetspost;

3) beloppet och arten av prestationen eller förmögenhetsposten samt förskottsinnehållningen på prestationen, dock inte värdet av aktier eller andelar som avses i 19 §.

4 kap.

Uppgifter om avdrag och skulder

21 §
Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor skall lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Om avgifterna lämnas följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter som gäller betalningsmottagare och utbetalare;

2) beloppet av medlemsavgiften som medlemmen betalat föregående kalenderår.

22 §
Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren skall anmäla de av arbetstagaren under föregående kalenderåret uppburna pensionspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som är avdragbara i beskattningen, övriga lagstadgade pensionsförsäkringspremier samt av arbetstagaren uppburna eller såsom lön betraktade avdragbara premier för frivillig pensionsförsäkring.

Försäkringsanstalt, pensionsanstalt samt i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt skall lämna uppgifter om av privatpersoner betalda frivilliga pensionsförsäkringspremier.

Sjömanspensionskassan skall anmäla sjömanspensionsförsäkringspremier som utbetalts till den.

Följande uppgifter skall lämnas om de ovan nämnda försäkringspremierna:

1) individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten eller arbetsgivaren;

2) individualiseringsuppgifter som gäller den försäkrade eller försäkringstagaren;

3) avgifternas belopp grupperade enligt avdragbarhet.

23 §
Antalet av arbetslös persons ersättningsdagar

Arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheten skall anmäla antalet av de ersättningsdagar under ett kalenderår, för vilka ersättning betalats åt den skattskyldige i enlighet med lagar som avses i 93 § 4 mom. inkomstskattelagen.

24 §
Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalter, intressekontor och arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen följande uppgifter om varje lån av fysisk person och dödsbo:

1) individualiseringsuppgifter som gäller kreditgivaren;

2) skuldens nummer eller annan beteckning;

3) skuldens användningsändamål;

4) räntebeloppet som betalats under kalenderåret;

5) skuldens belopp vid kalenderårets utgång;

6) antalet gäldenärer;

7) gäldenärernas namn, personbeteckningar och adresser.

Om räntan på skulden har betalats av en borgensman eller en person, vars egendom utgör säkerhet för lånet, skall den uppgiftsskyldige anmäla att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på skulden har betalats på förhand, skall den uppgiftsskyldige även anmäla beloppet av den ränta som betalats på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret anmäls räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

Andra än kreditinstitut och finansiella institut behöver dock inte lämna i denna paragraf avsedda uppgifter, om skulden inte är en bostadsskuld eller en av staten eller Ålands landskapsstyrelse garanterad studieskuld och lånekapitalet uppgår till högst 10 000 mark (1 681,88 €).

25 §
Uppburen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, statskontoret samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedling av värdepapper skall lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som man uppburit hos fysiska personer.

Följande uppgifter skall lämnas om uppburna eftermarknadsgottgörelser:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den som uppburit eftermarknadsgottgörelsen;

2) namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;

3) beloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

5 kap.

Övriga uppgifter

26 §
Av bostadssamfund anmälda uppgifter

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall lämna de för beskattningen av aktieägare eller medlem behövliga uppgifterna om lägenheten och dess bruk samt om de ersättningar som aktieägaren eller medlemmen erlagt till samfundet.

27 §
Anmälning av ändring i socialförmån

Folkpensionsanstalten skall anmäla även återkrav av och annan ändring i studiepenning, pension och annan skattepliktig förmån som hänför sig till annat år än skatteåret eller det år som föregår skatteåret.

6 kap.

Övriga bestämmelser

28 §
Anmälningsförfarandet

Uppgifterna som avses i 2―3 §, 5―10 §, 11 § 1, 2 och 4 mom., 12―14 §, 16 §, 18―19 §, 22 § 1 mom. och 24―26 § skall lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av januari. Uppgifterna om sjöarbetsinkomst enligt 74 § inkomstskattelagen för föregående kalenderår skall dock lämnas före utgången av februari. Även uppgifterna som avses ovan i 15 § och 22 § 2 mom. skall lämnas årligen för det föregående kalenderåret före utgången av februari.

En anmälan som avses i 4 § skall lämnas inom en månad från tidpunkten då förskottsinnehållningen lämnas overkställd för första gången.

Uppgifter som avses i 11 § 3 mom. skall lämnas antingen i maskinläsbar form före den 15 februari kalenderåret efter det år då dividenden utbetalas eller med blankett före den 15 januari kalenderåret efter det år då dividenden utbetalas. Om dividenderna utbetalats i sin helhet före ingången av september under kalenderåret, skall anmälan lämnas före den 1 oktober samma kalenderår.

Uppgifter enligt 17 § för föregående renskötselår skall lämnas vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skattestyrelsen.

De uppgifter som avses i 21 § och 23 § skall lämnas senast den 15 mars för det föregående kalenderåret.

Uppgifter enligt 22 § 3 mom. för föregående år skall lämnas in vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skattestyrelsen.

Uppgifterna skall lämnas antingen på blankett eller i maskinläsbar form på ett av Skattestyrelsen godkänt sätt till det skatteverk inom vars tjänsteområde uppgiftslämnarens hemort är belägen eller till Skattestyrelsen, om så särskilt avtalats. Uppgifterna vilka avses i 11 § 4 mom. och i 14 § lämnas dock endast i maskinläsbar form.

De uppgifter om dividendersättningar som avses i 16 § lämnas till Nylands skatteverk på blankett eller på annat sätt som skatteverket godkänt.

Uppgifter som avses i 19 och 23 § lämnas på sätt varom särskilt avtalas med Skattestyrelsen.

Uppgifter som avses i 27 § skall lämnas in vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Skattestyrelsen.

Alla penningbelopp som avses i detta beslut kan anmälas i euro eller i mark.

7 kap.

Ikraftträdande

29 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 juli 2001.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för år 2001. Om den uppgiftsskyldige inte har möjlighet att lämna uppgifter för år 2001 om de i 14 § avsedda kostnaderna, kan kostnaderna anmälas första gången för år 2002. Beslutets 27 § tillämpas från och med den 1 oktober 2002.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 17 januari 2000 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (24/2000).

Helsingfors den 29 juni 2001

Vid förfall för generaldirektören Överdirektör
Hannu Varpila

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.