601/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 43 § 1 mom. 8 punkten och 3 mom. samt 114 §,

ändras 1 § 2 mom., 13 § 1 punkten, 14 och 15 §, 17 § 10 och 11 punkten, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 20 § 1 och 2 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom., 27 och 28 §, 39 § 1 och 2 mom., 42 §, 43 § 1 mom. 7 punkten, rubriken för 45 § samt 45 § 3 mom., 50 § 2 mom., 52 § 1 mom., 53 § 1 mom., 54, 57, 61 och 62 §, 65 § 2 mom., 66 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 68―70 och 73 §, 74 § 1 mom., 75 §, 76 § 1 mom., 78 §, 80 § 2 och 3 mom., 81 § 1 mom., 85 § 2 mom., 87 § 1 mom. 3 punkten, 89, 90 och 101 §, i 103 § 2 mom. det inledande stycket samt 4 och 5 punkten, 110 § 1 mom., 112 §, 116 § 2 mom., 117 §, 118 § 1, 3 och 4 mom., i 119 § 1 mom. det inledande stycket samt 7 punkten och 3 mom., av dessa lagrum 17 § 10 och 11 punkten sådana de lyder i lag 180/2001, samt

fogas till 19 § 1 mom. en ny 7 punkt, till lagen nya 35 a, 45 a, 45 b, 55 a―55 c och 59 a §, till 67 § 2 mom. nya 4 a- och 4 b-punkter samt till paragrafen ett nytt 3 mom., till lagen nya 67 a och 83 a §, till 106 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 110 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 112 a och 117 a § samt till 119 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad denna lag bestämmer om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem samt gassprayer. På gassprayer tillämpas dock inte 2―10, 12, 15, 31―33, 35, 35 a, 36, 42―45, 45 a, 45 b, 46―55 och 56―63 §, 66 § 1 mom. 1 och 3 punkten och inte heller 68, 70―72, 74―77, 80―82, 89, 90, 110, 112 eller 112 a §. Om andra undantag från tillämpningsområdet bestäms i 17 §.

13 §
Bärande, transport, förvaring och innehav

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses i denna lag med

1) bärande användning av sådana för ett godtagbart användningssyfte som anges i denna lag,


14 §
Näring i vapenbranschen

Med näring i vapenbranschen avses i kommersiellt syfte bedriven

1) handel med och tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar,

3) skjutbaneverksamhet,

4) utbildning i användningen av skjutvapen.

15 §
Vapensamlare

Med vapensamlare avses en av inrikesministeriet som vapensamlare godkänd fysisk person samt sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


10) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel, tillverkning, reparation, modifiering och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till en främmande stats väpnade styrkor, då verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997) eller på något annat internationellt fredsbevarande uppdrag eller om tillstånd för verksamheten har beviljats med stöd av territorialövervakningslagen (755/2000),

11) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till behöriga tjänstemän i stater som tillämpar Schengenregelverket och som avses i artiklarna 40 eller 41 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan Schengenkonventionen, då verksamheten baserar sig på sådan övervakning eller sådant förföljande som avses i nämnda artiklar i Schengenkonventionen.

18 §
Tillståndsplikt

Enligt denna lag är följande funktioner beroende av tillstånd, om inte något annat bestäms i denna lag:

1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, kommersiell transitering, förvärv, innehav och tillverkning av samt handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar,

3) i kommersiellt syfte bedriven skjutbaneverksamhet,

4) i kommersiellt syfte bedriven utbildning i användningen av skjutvapen.


19 §
Undantag från tillståndsplikten

Enligt denna lag är följande inte beroende av tillstånd:


3) innehav av skjutvapen samt förvärv och innehav av vapendelar, om förvärvaren eller innehavaren är en vapensamlare som för föreskrivet register,


6) reparation för privat ändamål av ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av behörigt tillstånd,

7) innehav av signalpistol ombord på utländska handels- och fritidsfartyg, om fartyget endast tillfälligt befinner sig inom Finlands territorialvatten.


20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av inrikesministeriet.

Tillstånd kan meddelas för

1) handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte,

3) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte,

4) i kommersiellt syfte bedriven skjutbaneverksamhet,

5) i kommersiellt syfte bedriven utbildning i användningen av skjutvapen för ett godtagbart användningssyfte som anges i denna lag.


21 §
Innehållet i och giltighetstiden för näringstillstånd i vapenbranschen

I ett näringstillstånd i vapenbranschen skall nämnas den verksamhet samt vilket slag av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillståndet gäller. Tillståndet ger rätt att idka näring i vapenbranschen endast på det verksamhetsställe som nämns i tillståndet. Temporärt får näringen dock idkas även på något annat ställe.

Tillståndet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för viss tid.

22 §
Anmälan då uppgifterna i ett näringstillstånd i vapenbranschen eller förvaringslokalerna ändras

Den som idkar näring i vapenbranschen (vapennäringsidkare) skall inom 30 dagar från det att han upphört att idka näring i vapenbranschen, vapennäringsidkarens bolagsform ändrats eller verksamhetsställets läge ändrats anmäla detta till tillståndsmyndigheten.


25 §
Skyldighet att föra register

En vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med, tillverka, reparera eller modifiera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler skall föra register över dessa så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.


26 §
Ansvarig person

Den ansvariga personen godkänns och godkännandet återkallas av inrikesministeriet. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den myndighet som meddelar godkännandet kräva att det finns fler än en ansvarig person.

Som ansvarig person kan godkännas en pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och som

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler på ett sådant sätt som en behörigen idkad näring i vapenbranschen kräver, och som har blivit godkänd i ett av inrikesministeriet anordnat prov, samt

2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom.

27 §
Vapenhanteringstillstånd

Den som är anställd hos en vapennäringsidkare och transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler skall ha tillstånd till det (vapenhanteringstillstånd). Tillståndet ger innehavaren rätt att på det sätt som hör till näringsverksamheten i vapenbranschen transportera, förvara och på annat sätt hantera sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som med stöd av ett tillstånd som meddelats enligt denna lag finns hos vapennäringsidkaren för att transporteras eller förvaras. Tillståndet ger också rätt att skjuta med ovan nämnda skjutvapen i förevisnings-, provnings- eller utbildningssyfte, om det är nödvändigt med tanke på näringsverksamheten i vapenbranschen.

Vapenhanteringstillstånd kan utöver vad som nämns i 1 mom. också meddelas den som i sitt arbete tillfälligt transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande skall anses lämplig att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.

Vapenhanteringstillstånd meddelas och återkallas av polisinrättningen i tillståndssökandens hemkommun.

28 §
Vapenhanteringstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Vapenhanteringstillstånd meddelas för högst fem år i sänder.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor, enligt vilket det är förbjudet att skjuta med skjutvapnet eller enligt vilket tillståndet ger rätt att hantera endast sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har antecknats i tillståndet.

35 a §
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Inrikesministeriet kan meddela ett kommersiellt överföringstillstånd som gäller flera olika överföringar och som är i kraft en viss tid (tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd). En förutsättning för tillstånd är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i EU.

Före en överföring skall inrikesministeriet skriftligen underrättas om denna på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

39 §
Upphörande och återkallelse av kommersiellt förhandssamtycke och av tillstånd

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer, kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer upphör att gälla, om näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller återkallas.

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd, kommersiellt transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer som den har meddelat, om det enligt meddelande från en myndighet i destinationslandet finns hinder för överföringen, utförseln eller transiteringen eller om det finns utrikes- eller säkerhetspolitiskt hinder för dem. Ett kommersiellt överföringstillstånd och ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd skall återkallas också i sådana fall där överföringsförhållandena inte längre är trygga.


42 §
Förvärvstillstånd

Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och återkallas dock av inrikesministeriet. Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt innehav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52 §.

Om sökanden inte har hemkommun i Finland, meddelas och återkallas tillståndet av polisinrättningen på sökandens vistelseort. Sökanden skall visa upp av en myndighet i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen eller den vapendel som ansökan avser. Sökanden skall dessutom lämna en skriftlig utredning om sin avsikt att inneha skjutvapnet eller vapendelen i Finland.

Tillståndsansökan skall lämnas in personligen till den polisinrättning som avses i 1 och 2 mom. Polisinrättningen kan ge sökanden rätt att lämna in ansökan också på något annat sätt än personligen, om polisinrättningen redan tidigare har meddelat sökanden tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar. En sammanslutnings eller stiftelses ansökan skall lämnas in av den vapenansvariga som avses i 45 b §. Av särskilda skäl kan ansökan lämnas in också till någon annan polisinrättning eller till en finsk beskickning i utlandet.

43 §
Godtagbara användningssyften

Förvärvstillstånd kan meddelas för följande användningssyften:


7) signalering.


45 §
Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd

Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av inrikesministeriet har erhållit godkännande att samla skjutvapen eller vapendelar och vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

45 a §
Krav som gäller en sammanslutning och stiftelse som innehavare av ett förvärvs- tillstånd

Förvärvstillstånd kan meddelas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag och som på grundval av syftet med verksamheten och andra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Tillstånd kan meddelas endast en sökande vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna och som har en i 45 b § avsedd vapenansvarig.

Beträffande de krav som gäller innehavaren av ett förvärvstillstånd iakttas dessutom i tillämpliga delar 45 § 2 och 3 mom.

45 b §
Vapenansvarig i en sammanslutning eller stiftelse

En i 45 a § avsedd sammanslutning eller stiftelse skall ha en person som har hand om skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (vapenansvarig) och som svarar för att skyldigheterna enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den fullgörs samt att tillståndsvillkoren iakttas. Den vapenansvariga skall vara anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller annars delta i dess verksamhet.

Den vapenansvariga godkänns och godkännandet återkallas av polisinrättningen på sammanslutningens eller stiftelsens hemort. Polisinrättningen kan kräva att det finns fler än en vapenansvarig, om det är nödvändigt med beaktande av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet. Som vapenansvarig kan godkännas en person som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd, sitt uppförande och sin förtrogenhet med skjutvapen och vapendelar kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar.

Godkännandet berättigar till förvärv, innehav och överlåtelse av sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i det tillstånd som meddelats sammanslutningen eller stiftelsen.

50 §
Privat tillverkningstillstånd

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 eller 45 a §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §.

52 §
Innehavstillstånd

Den som med stöd av ett förvärvstillstånd har förvärvat eller med stöd av ett privat tillverkningstillstånd har tillverkat eller modifierat ett skjutvapen eller en vapendel skall inom tillståndets giltighetstid ansöka om tillstånd att inneha skjutvapnet eller vapendelen (innehavstillstånd). Tillståndet skall dock sökas inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen. Tillståndet meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort.


53 §
Innehavstillståndets giltighetstid och till- ståndsvillkor

Innehavstillstånd meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för viss tid. För arbete där skjutvapen är nödvändigt meddelas tillståndet dock för högst fem år i sänder.


54 §
Parallelltillstånd

Till ett skjutvapen eller en vapendel som det har meddelats innehavstillstånd för kan med tillståndshavarens samtycke meddelas en parallell innehavsrätt (parallelltillstånd). Med statens samtycke kan parallelltillstånd meddelas också för ett skjutvapen eller en vapendel som staten äger. För ett skjutvapen eller en vapendel som hör till en samling kan endast en vapensamlare meddelas parallelltillstånd. Tillståndet meddelas och återkallas av den myndighet som nämns i 42 § 1 eller 2 mom.

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §.

Då tillstånd söks skall tillståndshavarens samtycke eller statens samtycke till att ett parallelltillstånd meddelas visas upp. Tillståndsmyndigheten kan dessutom kräva att skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen.

55 a §
Tillstånd för gassprayer

Tillstånd att förvärva och inneha gassprayer (tillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. Tillståndet meddelas för högst fem år i sänder. Tillstånd för musei- eller samlarändamål kan också meddelas tills vidare.

Tillståndet berättigar under tillståndets giltighetstid till förvärv, innehav och byte av sådana gassprayer som antecknats i tillståndet. Ett tillstånd som meddelas en sammanslutning ger den som har fyllt 18 år, är anställd hos tillståndshavaren och är tillräckligt förtrogen med trygg hantering av gassprayer rätt att bära en i tillståndet avsedd gasspray i arbetet, om det är nödvändigt för skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom.

55 b §
Förutsättningar för meddelande av tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer kan meddelas för följande godtagbara användningssyften:

1) utbildning eller uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,

2) musei- eller samlarändamål,

3) skyddande av egen eller någon annans personliga integritet eller av egendom.

Tillstånd kan meddelas en fysisk person som uppfyller kraven i 45 § 1 mom. Tillstånd kan också meddelas en sammanslutning eller stiftelse som uppfyller kraven i 45 a § 1 mom. Beträffande sammanslutningens eller stiftelsens vapenansvariga iakttas 45 b §.

En fysisk person som ansöker om tillstånd och en vapenansvarig skall visa att han eller hon genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med trygg hantering av gassprayer.

55 c §
Villkor i tillstånd för gassprayer

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket tillståndet inte berättigar till förvärv eller byte av sprayer eller enligt vilket det tillstånd som meddelas en sammanslutning inte ger en hos tillståndshavaren anställd person rätt att bära sprayen i arbetet.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dessutom ta in ett villkor enligt vilket tillståndet ger rätt att bära gassprayen endast i den arbetsuppgift eller på den plats som antecknats i tillståndet.

57 §
Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av inrikesministeriet.

Som vapensamlare kan godkännas en fysisk person som uppfyller kraven i 45 § 1 mom. Som vapensamlare kan också godkännas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag och som på grundval av syftet med verksamheten och andra omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar och som har en i 45 b § avsedd vapenansvarig. Godkännande kan meddelas en sökande som för att ha skjutvapen eller vapendelar på ett museum eller i en samling visar upp en godtagbar plan för systematiskt vapensamlande. En sökande som är en fysisk person och en vapenansvarig skall ha sådan vapenhistorisk och vapenteknisk sakkunskap som bedrivandet av verksamheten kräver.

Ansökan skall personligen lämnas in till polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. En sammanslutnings eller stiftelses ansökan skall lämnas in av den vapenansvariga. Av särskilda skäl kan ansökan lämnas in också till någon annan polisinrättning.

59 a §
Register över en vapensamlares skjutvapen

Inrikesministeriet kan på ansökan ge en vapensamlare rätt att i stället för att ansöka om innehavstillstånd föra register över de skjutvapen som samlaren förvärvar, tillverkar eller modifierar, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Rätten upphör att gälla och med skjutvapnen skall förfaras så som anges i 8 kap., om godkännandet som vapensamlare upphör att gälla eller återkallas.

En vapensamlare som för register skall inom 60 dagar från det att skjutvapnet förvärvades, tillverkades eller modifierades återlämna förvärvstillståndet eller det privata tillverkningstillståndet till den myndighet som har meddelat tillståndet.

Om visande och överlämnande av registret till polisen gäller vad som bestäms i 60 § 2 mom.

61 §
Förvärv och innehav av patroner

Ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, innehavstillstånd och parallelltillstånd berättigar till förvärv och innehav av sådana andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för det skjutvapen som tillståndshavaren har rätt att låna ut så som bestäms i 87 § 1 mom. I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dock ta in ett villkor, enligt vilket tillståndet inte berättigar till förvärv och innehav av patroner som lämpar sig för ett vapen som hör till en samling eller som förvaras som minnessak.

62 §
Skjutförnödenhetstillstånd

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt farliga projektiler (skjutförnödenhetstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort.

Tillstånd kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom. eller 45 a § 1 mom., med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 42 § 2 och 3 mom. bestäms om skjutvapen och vapendelar.

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha särskilt farliga patroner och projektiler kan meddelas endast av särskilda skäl.

65 §
Samtycke

Samtycke meddelas en fysisk person som har ett förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd som gäller skjutvapnet eller vapendelen i fråga, ett tillstånd för gassprayer eller rätt att förvärva och inneha ifrågavarande patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycke meddelas också en i 45 b § avsedd vapenansvarig som med stöd av det tillstånd som meddelats sammanslutningen eller stiftelsen har rätt att förvärva och inneha föremålet. Det tillståndsbevis som gäller förvärvstillståndet, det privata tillverkningstillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler skall visas upp för polisen då samtycke söks.


66 §
Tillståndens och samtyckets upphörande

Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör att gälla


4) då tillståndshavaren dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.


Ett samtycke upphör att gälla då förvärvstillståndet, det privata tillverkningstillståndet, tillståndet för gassprayer eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas.

67 §
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler kan återkallas, om


4 a) sammanslutningen eller stiftelsen eller dess vapenansvariga som avses i 45 b § har brutit mot denna lag, mot de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

4 b) sammanslutningen eller stiftelsen inte längre uppfyller kraven i 45 a § 1 mom.,


Den myndighet som återkallar ett parallelltillstånd skall meddela innehavaren av innehavstillståndet om återkallande av parallelltillståndet.

67 a §
Upphörande och återkallelse av god- kännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig upphör att gälla då den vapenansvariga dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

Godkännande som vapenansvarig skall återkallas, om sammanslutningen eller stiftelsen eller den vapenansvariga begär det.

Godkännande som vapenansvarig kan återkallas i de fall som nämns i 67 § 2 mom. 1―4 punkten eller om de tillstånd som har meddelats sammanslutningen eller stiftelsen och som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas.

68 §
Upphörande och återkallelse av god- kännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare upphör att gälla då vapensamlaren dör eller då sammanslutningen eller stiftelsen har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

Godkännande som vapensamlare skall återkallas om vapensamlaren begär det.

Godkännande som vapensamlare kan återkallas i de fall som nämns i 67 § 2 mom. 1―4, 4 a- och 4 b-punkten.

69 §
Varning

Tillståndsmyndigheten eller den myndighet som meddelat godkännandet som vapenansvarig eller vapensamlare kan ge en varning i stället för att återkalla tillståndet att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller godkännandet, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet eller godkännandet.

70 §
Anmälan om och uppvisande av vapendelar

Om rätten att förvärva och inneha en vapendel grundar sig på att någon har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten, skall den som har denna rätt inom 30 dagar från det vapendelen förvärvades anmäla förvärvet till polisinrättningen i hemkommunen eller på hemorten så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Vapendelen skall samtidigt visas upp.

73 §
Överföring och införsel till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav

Ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, innehavstillstånd, parallelltillstånd och tillstånd för gassprayer ger rätt att för privat ändamål till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för detta vapen.

Ett skjutförnödenhetstillstånd ger rätt att till Finland överföra och föra in de patroner och projektiler som nämns i tillståndet.

Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen eller en vapendel som har meddelats i Norge, Sverige, Island eller Danmark ger rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för att användas i detta vapen, samt att inneha föremålen i högst tre månader från överföringen eller införseln till Finland. En förutsättning är att syftet med överföringen eller införseln är deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Norge, Sverige, Island, Danmark eller Finland. Tillståndet ger också rätt att föra föremålen tillbaka till Sverige eller Danmark.

74 §
Europeiskt skjutvapenpass

Till en fysisk person som med stöd av ett innehavstillstånd eller parallelltillstånd har rätt att inneha ett skjutvapen eller en vapendel utfärdar polisinrättningen i hemkommunen ett europeiskt skjutvapenpass. Det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet eller parallelltillståndet skall visas upp för polisen då skjutvapenpass söks.


75 §
Överföring och införsel till Finland samt innehav med stöd av ett europeiskt skjutvapenpass

Den som innehar ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Innehavaren av skjutvapenpasset skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen eller införseln är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang. Innehavaren av skjutvapenpasset får också inneha skjutvapnet, vapendelen och patronerna så länge som deltagandet i sportskytte- eller jaktevenemanget kräver.

Det europeiska skjutvapenpasset skall medföras när skjutvapnet, vapendelen eller patronerna bärs eller transporteras.

76 §
Privat förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att för privat ändamål till Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat förhandssamtycke) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort eller hemort.


78 §
Privat införseltillstånd

Tillstånd att för privat ändamål till Finland överföra eller föra in ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat införseltillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort. Tillståndet berättigar till innehav av skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna.

Tillståndet kan meddelas en fysisk person under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom., med iakttagande i tillämpliga delar av 43 och 44 §, 55 b § 1 mom. och 62 § 3 mom. Den som inte har hemkommun i Finland skall dessutom visa upp ett intyg av en myndighet i bosättningslandet, av vilket framgår att han eller hon i det landet har rätt att inneha ifrågavarande skjutvapen eller vapendel.

80 §
Tillståndsplikt för överföring från Finland

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass får dock från Finland överföra ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Personen i fråga skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang.

Överföring av ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för privat ändamål kräver inte särskilt tillstånd, om personen i fråga av myndigheterna i varje transiteringsland som hör till EU och i destinationslandet har tillstånd att inneha föremålen eller om det enligt bestämmelserna i dessa länder inte krävs tillstånd för överföringen.

81 §
Privat överföringstillstånd

Tillstånd att för privat ändamål från Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat överföringstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort eller hemort.


83 a §
Tullverkets anmälningsskyldighet

Tullverket skall med tre månaders intervaller underrätta inrikesministeriet om införsel till Finland av föremål som nämns i ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

7 kap.

Överlåtelse, utlåning och övervakad användning

85 §
Rätt till varaktig överlåtelse

Om något annat inte bestäms i denna lag får ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler för privat ändamål överlåtas varaktigt endast av innehavaren av innehavstillståndet eller tillståndet för gassprayer samt patroner och särskilt farliga projektiler dessutom av innehavaren av ett parallelltillstånd eller skjutförnödenhetstillstånd.

87 §
Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Ett skjutvapen får lånas ut till någon annan som följer:


3) ett salongsgevär eller ett svartkrutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär, en pistol, en revolver, ett kombinationsvapen eller ett svartkrutvapen,


89 §
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan skall inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken (anmälan om överlåtelse) till den polisinrättning som meddelat det tillstånd som berättigar till förvärv av skjutvapnet eller vapendelen, eller till någon annan polisinrättning. Anmälningsskyldigheten gäller inte överlåtelser mellan vapennäringsidkare som har meddelats tillstånd att idka handel med eller tillverka skjutvapen eller vapendelar, då överlåtelsen gäller ett skjutvapen eller en vapendel som innehavstillstånd inte har meddelats för. I anmälan skall anges de uppgifter som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

90 §
Skyldighet att visa upp och överlämna bevis som gäller innehavstillstånd

Innehavaren av ett innehavstillstånd skall inom 30 dagar från det ett skjutvapen eller en vapendel varaktigt har överlåtits till någon annan visa upp och på begäran överlämna det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet till polisinrättningen i sin hemkommun eller på sin hemort.

101 §
Skjutvapenbrott

Den som i strid med denna lag uppsåtligen

1) överför eller för in till Finland, överför från Finland, i kommersiellt syfte för ut, transiterar eller tillverkar eller saluför, förvärvar, innehar eller överlåter ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) i kommersiellt syfte reparerar eller modifierar ett skjutvapen eller en vapendel, bedriver skjutbaneverksamhet eller ger utbildning i användningen av skjutvapen,

3) lånar ut ett skjutvapen eller en vapendel till någon som inte har rätt att inneha ett sådant,

4) helt eller delvis försummar skyldigheten att föra register som en vapennäringsidkare skall föra enligt 25 § 1 mom.,

5) försummar den i 110 § 1 mom. föreskrivna skyldigheten att låta besikta skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning, eller

6) försummar den i 112 a § föreskrivna skyldigheten att på polisinrättning visa upp skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

skall för skjutvapenbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

103 §
Skjutvapenförseelse

För skjutvapenförseelse skall också dömas den som i strid med denna lag uppsåtligen


4) helt eller delvis försummar skyldigheten att föra register som en vapensamlare skall föra enligt 59 a § 1 mom. eller 60 § 1 mom.,

5) försummar skyldigheten att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen enligt 52 § 2 mom., 90 eller 112 §, skyldigheten att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen enligt 74 § 3 mom. eller skyldigheten enligt 96 § 1 mom. att till polisen överlämna ett tillståndsbevis eller samtycke,


106 §
Förvaring, bärande och transport

Om ett särskilt farligt skjutvapen eller tillsammans flera än fem pistoler, revolvrar, gevär med självladdande enkelskott eller i 6 § 2 mom. 12 punkten avsett annat skjutvapen med självladdande enkelskott skall förvaras, skall vapnen förvaras i ett sådant låst säkerhetsskåp som avses i förordning av inrikesministeriet. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringslokalerna för vapnen har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.


110 §
Besiktning av skjutvapen och patroner

Skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning skall besiktas för att konstatera deras säkerhet vid användning innan de saluförs eller annars överlåts, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Besiktningsskyldigheten gäller inte sådana ur samlarsynpunkt värdefulla skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för musei- eller samlarändamål.


Inrikesministeriet kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner. Om förutsättningarna för beviljande av rätt att använda besiktningsbeteckning och om återkallelse av den bestäms närmare genom förordning av statstrådet.

112 §
Uppvisande av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen eller en vapendel skall inom 30 dagar från det skjutvapnet eller vapendelen försatts i varaktigt obrukbart skick visa upp vapnet eller vapendelen på polisinrättningen i sin hemkommun eller på sin hemort. Samtidigt skall det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen.

112 a §
Överföring och införsel till Finland av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Den som till Finland överför eller för in ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick skall inom 30 dagar från överföringen eller införseln visa upp vapnet eller vapendelen på polisinrättning för besiktning.

116 §
Tillsynen över vapennäringsidkare och vapensamlare

Innan tillstånd att förvärva det första skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas, skall polisen inspektera de lokaler där vapnen och vapendelarna skall förvaras. En ny inspektion skall göras, om ändringar sker i förvaringslokalerna. Polisen kan också vid behov granska det register som vapensamlaren för med stöd av 59 a § 1 mom. eller 60 § 1 mom.


117 §
Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett europeiskt skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset skall på begäran visas upp för polisen, gränsbevakningsmyndigheterna, tullmyndigheterna eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen som utför tillsynsuppgifter på statens mark i Forststyrelsens besittning och som givits särskilda polisbefogenheter enligt 8 § polislagen.

117 a §
Skjutvapennämnden

Vid inrikesministeriet finns en skjutvapennämnd, som på begäran av ministeriet ger utlåtanden i frågor som hör till denna lags tillämpningsområde. Närmare bestämmelser om skjutvapennämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

118 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som inrikesministeriet meddelat med stöd av 32―35, 35 a, 36, 37 och 64 § i denna lag söks hos högsta förvaltningsdomstolen samt i andra beslut som meddelats med stöd av denna lag hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Då ett besvärsärende som gäller förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler behandlas vid förvaltningsdomstolen förs statens talan av en tjänsteman som hör till polisens länsledning och som länsstyrelsen har förordnat för uppdraget.

Statsombudet har rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

119 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statstrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om


7) märkning av skjutvapen och vapendelar med serienummer eller motsvarande märkning som lämpar sig för identifikation av föremålet,

8) det prov som avses i 26 § 3 mom. 1 punkten.


Inrikesministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick samt om det förfarande som skall iakttas vid uppvisande enligt 112 a §.


1. Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

2. Med stöd av tidigare lag meddelade tillstånd, förhandssamtycken och godkännanden som vapensamlare. Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, förhandssamtycken, vapennäringstillstånd och godkännanden som vapensamlare vilka har meddelats med stöd av skjutvapenlagen (1/1998) eller lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/1933) förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft.

Tillstånd att inneha gasspray som meddelats med stöd av tidigare lag upphör att gälla, om tillståndshavaren meddelas ett tillstånd för gassprayer enligt 55 a §.

3. Utverkande av näringstillstånd i vapenbranschen för i kommersiellt syfte bedriven skjutbaneverksamhet och för utbildning i användningen av skjutvapen. Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte bedriver skjutbaneverksamhet eller i kommersiellt syfte ger utbildning i användningen av skjutvapen skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet.

4. Förvaring av skjutvapen i säkerhetsskåp. De skjutvapen som avses i 106 § 2 mom. skall inom två år från lagens ikraftträdande förvaras i ett säkerhetsskåp enligt nämnda moment eller i en förvaringslokal som polisinrättningen har godkänt.

5. Tillstånds- och besvärsärenden samt ansökningar om godkännande som vapensamlare vilka blivit anhängiga under tidigare lag. På tillstånds- eller besvärsärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler och på ansökningar om godkännande som vapensamlare, vilka har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 110/2000
FvUB 13/2001
RSv 61/2001
ISL 4/2001
RSk 20/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.