591/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 59 a §, sådan den lyder i lag 1198/1999, samt

fogas till lagen en ny 59 d § som följer:

59 a §
Krav på skydd för affärs- och yrkes- hemligheter

En anmälare enligt 5 kap., den som ansöker om förhandsgodkännande eller registrering enligt 6 kap. samt en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall särskilt nämna de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer yrkandet skall motivera detta.

Om en anmälare som avses i 5 kap., en tillverkare eller en importör eller en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, skall social- och hälsovårdens produkttillsynscentral underrättas om detta. En sökande eller anmälare som avses i 6 kap. skall göra motsvarande anmälan till den behöriga myndigheten.

59 d §
Användning av generiskt namn på en kemikalie och hemlighållande av exakta namn

De exakta kemiska namn på farliga ämnen som krävs vid märkning av emballage till och i skyddsinformationsblad för kemikalier kan anges som generiska namn. Detaljerade bestämmelser om anmälan av namnen och förfarandet i samband med dem utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan de exakta kemiska namnen hållas hemliga om verksamhetsidkaren så kräver.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2001.

RP 57/2001
EkUB 8/2001
RSv 60/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.