583/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) 12 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 29 §, av dessa lagrum 29 § sådan den lyder i lag 1060/1998, samt

fogas till lagen nya 15 a―15 c §, till 16 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen en ny 28 a § som följer:

12 §
Utbildningsprogram och undervisnings- planer

Utbildningsprogrammen och undervisningsplanerna skall omfatta heltidsstudier under minst tre och högst fyra läsår. Av särskilda skäl kan en examen omfatta mer än fyra år.


15 a §
Inskrivning

De som har antagits som studerande och meddelat att de tar emot studieplatsen skall på det sätt som yrkeshögskolan bestämmer anmäla sig till yrkeshögskolan, varpå de antecknas som studerande. De studerande skall varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande på det sätt som yrkeshögskolan bestämmer.

15 b §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra de studier som leder till yrkeshögskoleexamen enligt utbildningsprogrammet och undervisningsplanerna samt enligt de grunder som föreskrivs i yrkeshögskolans examensstadga.

En heltidsstuderande skall slutföra de studier som avses i 1 mom. inom en tid som är högst ett år längre än deras omfattning. En studerande kan på basis av en frånvaroanmälan vara frånvarande under sammanlagt två läsår. Denna tid räknas inte in i maximistudietiden. Om grunderna för maximistudietiden för andra studerande för de studier som avses i 1 mom. bestäms i yrkeshögskolans examensstadga.

15 c §
Förlust av studierätten

En studerande som inte har anmält sig på det sätt som bestäms i 15 a §, förlorar sin studierätt. Om en sådan studerande senare vill inleda sina studier eller fortsätta dem skall han eller hon på nytt ansöka om studierätt hos yrkeshögskolan.

En studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 15 b § förlorar sin studierätt, om inte yrkeshögskolan av särskilda skäl beviljar den studerande extra tid för att slutföra studierna.

En studerande har rätt att söka rättelse hos yrkeshögskolan i ett beslut som gäller förlust av studierätten inom 14 dagar efter att han eller hon har fått del av beslutet och enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

16 §
Om undervisningens avgiftsfrihet

Avgifter kan tas ut i annan undervisning. Om grunderna för avgifterna bestäms genom förordning av undervisningsministeriet med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) bestäms om avgifter för offentligrättsliga prestationer.

Om en avgift enligt denna lag som tas ut hos en studerande inte har betalts på förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen så som bestäms i räntelagen (633/1982).

Avgiften får indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

28 a §
Tillämpning av lagen om förvaltnings- förfarande

När ett sådant förvaltningsärende som avses i denna lag behandlas vid en privat yrkeshögskola skall lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) iakttas.

29 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en yrkeshögskola fattat med stöd av denna lag och en förordning som utfärdats med stöd av lagen får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets yrkeshögskolan har sitt huvudsakliga verksamhetsställe och i övrigt enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut i vilket rättelse får sökas enligt 15, 15 c och 17 §. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarande får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som avses i 1 mom. I ett beslut som givits vid rättelseförfarande och som gäller bedömning av studieprestationer får ändring dock inte sökas genom besvär.

Ändring i ett beslut av en yrkeshögskola om yrkeshögskolans examensstadga, utbildningsprogram, undervisningsplan eller annat som gäller undervisningsarrangemangen får inte sökas genom besvär. Besvär får inte heller anföras över ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller intagning av studerande enligt 15 §, förlust av studierätt enligt 15 c § eller disciplinärt förfarande enligt 17 § som avser en studerande.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2001
KuUB 6/2001
RSv 90/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.