581/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/1973) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 111/2000, som följer:

1 §

Fri rättegång beviljas enligt denna lag en finsk medborgare eller utlänning som, med hänsyn till sina inkomster och tillgångar samt sin underhållsskyldighet och övriga omständigheter som inverkar på hans eller hennes ekonomiska ställning, inte såsom delaktig i saken utan svårighet förmår betala samtliga kostnader för ärendets handläggning

1) i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden eller i besvärsärenden enligt utsökningslagen (37/1895) vilka behandlas vid allmän domstol,

2) i mål som behandlas vid krigsrätt,

3) i mål som behandlas vid jorddomstolarna,

4) i mål som behandlas vid förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen,

5) i ärenden som gäller klagan, återbrytande av lagakraftvunnen dom eller återställande av försutten fatalietid i ärenden som nämns i 1―4 punkten,

6) i ärenden som gäller besöksförbud och som behandlas hos en anhållningsberättigad tjänsteman eller vid domstol, eller

7) i besvärsärenden enligt 7 kap. lagen om verkställighet av straff (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 13/2001
LaUB 12/2001
RSv 68/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.