575/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 10 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 10 a §,

sådan den lyder i lag 718/1990 och 1541/1992, som följer:

10 a §

Den skattskyldige får från nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten dra av den reservering som han har gjort i sin skattedeklaration (utjämningsreservering). Utjämningsreserveringen är högst 40 procent av nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten före avdraget av reserveringen, dock högst 80 000 mark. En mindre utjämningsreservering än 5 000 mark får dock inte göras. När utjämningsreserveringen räknas ut beaktas inte den del som går över jämna tusental mark.

Utjämningsreserveringen skall senast det tredje skatteåret efter utgången av det skatteår, för vilket utjämningsreserveringen har gjorts i skattedeklarationen, betraktas som skattepliktig inkomst av jordbruket på gårdsbruksenheten eller användas för att täcka utgifterna för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som nämns i 10 b §. En tidigare gjord reservering skall användas före en senare.

En utgift eller del av en utgift som har täckts med en utjämningsreservering är inte avdragbar vid beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

RP 27/2001
FiUB 7/2001
RSv 74/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.