537/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 2 § lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 § 2―5 mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 896/1996, 2 § 3 och 4 mom. i lag 831/1981 och 2 § 5 mom. i lag 59/1983, som följer:

2 §

Från omsättningen för ett filialapotek avdras en tredjedel, dock minst 50 500 euro och, om filialapotekets omsättning är mindre än 50 500 euro, hela omsättningen innan filialapotekets omsättning adderas till apotekets omsättning för fastställande av apoteksavgiften. Detta gäller inte ett filialapotek vars omsättning fem år efter det år det inrättades motsvarar minst hälften av medelvärdet av föregående års omsättning för de privata apoteken i landet.

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro.

Apoteksavgifter som underskrider 5 euro uppbärs inte.

Statsrådet kan årligen justera eurobeloppen för de i 1 mom. nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns med ett belopp som motsvarar den procentuella förändringen i apotekens totala omsättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.