533/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av lagen om underhållstrygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 augusti 1998 om underhållstrygghet (671/1998) 7 § 1 mom., 13 § 3 mom. och 19 § 2 mom. som följer:

7 §
Fullt underhållsstöd

Underhållsstödets belopp för ett barn är 112,52 euro per kalendermånad för en underhållsskyldig, om inte något annat bestäms nedan.


13 §
Betalningstidpunkt och betalningssätt

Utan hinder av 7 och 8 § utbetalas inte en underhållsstödspost vars belopp per barn och underhållsskyldig är mindre än 5,04 euro.

19 §
Ersättningsordningen för kommunens regressfordran

Betalningar som den betalningsskyldige gjort senare eller medel som genom utsökning drivits in hos den betalningsskyldige skall användas till en regressfordran för det första kalenderår som indrivningen kan gälla. Om två eller flera kommuner har regressfordran för samma kalenderår, fördelas de influtna medlen i förhållande till kapitalen. Vid fördelningen kan en regressfordran som underskrider ett belopp som bestäms genom förordning lämnas obeaktad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.