526/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 1 § 2 mom., 2 § 1―3 mom., 4 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom., av dessa 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 423/2001, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).


2 §
Inriktning av verksamheten

Med iakttagande av de mål som avses i 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolag kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av näringsverksamhet samt, för främjandet av detta syfte, också på en kommun. Bolaget kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på egentligt jord- och skogsbruk och inte heller på byggnadsrörelse. Minuthandeln och trafiken kan vara föremål för bolagets verksamhet endast till den del som det är fråga om ett turismprojekt. Ett tjänsteföretag vars verksamhet grundar sig på regional eller lokal efterfrågan kan vara föremål för bolagets verksamhet, förutsatt att företaget producerar tjänster som är behövliga för näringsverksamheten. Utan hinder av bestämmelserna i detta moment kan bolaget inrikta den borgens-, kapitalgaranti- och serviceverksamhet som avses i 4, 4 a och 5 § på projekt i andra företag än sådana som utövar egentligt gårdsbruk samt bevilja krediter för småföretagsverksamhet med undantag för egentligt gårdsbruk.

Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag. Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja kapitalgarantier endast för kapitalplaceringar i små och medelstora företag.

I denna lag avses med ett litet och ett medelstort företag ett företag som definieras i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag och som har färre än 250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro eller motsvarande belopp i mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner euro eller motsvarande belopp i mark och som uppfyller kriteriet på oberoende och de övriga kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen.


4 §
Bolagets borgensverksamhet

Som säkerhet för en sådan kredit som ett kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör eller beställare för finansieringsarrangemang i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är kredittagare. För beviljande av borgen för en sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.


4 a §
Bolagets kapitalgarantiverksamhet

Bolaget kan bevilja garantier i händelse av sådan förlustrisk för kreditinstitut, kapitalplaceringsfonder eller andra sammanslutningar samt enskilda som uppkommer i samband med kapitalplaceringar.

Närmare bestämmelser om beviljandet och inriktningen av kapitalgarantierna och om utbetalning av ersättningar meddelas genom förordning av handels- och industriministeriet.

7 §
Borgen för de lån som bolaget har upptagit

Statsrådet har rätt att utan att kräva motsäkerheter men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet för de inhemska och utländska lån som bolaget har upptagit och för att de villkor som har överenskommits i dem uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på totalt högst 1,2 miljarder euro. Motvärdet av ett lån som har beviljats i en annan valuta än euro beräknas enligt den medelkurs som Europeiska centralbanken noterade för valutan i fråga vid den tidpunkt när borgen ställdes.

8 §
Statens förbindelser

Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående och kapitalet av borgen får samtidigt vara gällande till ett belopp av totalt högst 2,3 miljarder euro.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 36/2001
EkUB 7/2001
RSv 59/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.