522/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940) 7 och 13 §, sådana de lyder i lag 137/1976, samt

ändras 8 § och 27 § 2 mom., av dessa lagrum 27 § 2 mom. sådant det lyder i lag 323/1983, som följer:

8 §

Syftet med övervakningen av den som har dömts till villkorligt fängelsestraff är att hindra den dömde från att begå nya brott och att stödja personen i hans eller hennes strävan att leva klanderfritt.

27 §

Om ett fängelsestraff på viss tid som har dömts ut för ett brott som avses i 2 § militära rättegångslagen eller ett arreststraff skall verkställas samtidigt med ett ovillkorligt fängelsestraff som har dömts ut för ett annat brott, kan också ett fängelse- eller arreststraff som har dömts ut i ett mål som har behandlats så som avses i militära rättegångslagen avtjänas i ungdomsfängelse.



Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 177/2000
LaUB 8/2001
RSv 46/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.