518/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 1-4 och 7-8 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995),

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 1274/2000, 2, 2 a och 8 § sådana de lyder i beslut 123/1996, 3 och 7 § sådana de lyder i beslut 247/1997 samt 4 § sådan den lyder i beslut 837/1999, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 13 juni 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
Grundavgift 1 500 mk
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 150 mk
Återupptagningsavgift
Första gången 330 mk
Övriga gånger 690 mk
Avgift för tryckning
Grundavgift för tryckning 510 mk
Tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 150 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande
I ett exemplar 120 mk
I två exemplar 180 mk
Översättningsavgift 240 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patent:
1.-3. året 900 mk
4. året 750 mk
5. året 850 mk
6. året 1 000 mk
7. året 1 200 mk
8. året 1 400 mk
9. året 1 600 mk
10. året 1 800 mk
11. året 2 100 mk
12. året 2 400 mk
13. året 2 700 mk
14. året 3 000 mk
15. året 3 200 mk
16. året 3 500 mk
17. året 3 850 mk
18. året 4 200 mk
19. året 4 500 mk
20. året 4 800 mk
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom eller 42 § 3 mom patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 240 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 500 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden
Som avses i 26 § patentlagen 1 200 mk
Övriga patentärenden 810 mk
Prioritetsintyg 300 mk
Diarieintyg 60 mk
Bestyrkande av riktighet 60 mk + 6 mk/sida
Registerutdrag 90 mk
Utläggningsskrift 30 mk
Patentskrift 30 mk
Veckoförteckning
Lösnummer 30 mk
Årsprenumeration 660 mk
Sammandragspublikation 6 mk
2 §
Internationella patentansökningar
Avgift för internationell patentansökan enligt 31 § 1 mom eller 38 § 2 mom patentlagen 1 500 mk
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 150 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning eller förberedande patentbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 500 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 2 mom patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell förberedande patentbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 500 mk
Tilläggsavgift för en ytterligare frist i enlighet 31 § 3 mom patentlagen 600 mk
Sändningsavgift 810 mk
Avgift enligt 36 eller 37 § patentlagen 1 500 mk
2 a §
Europeiskt patent
Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning samt för korrigering av en översättning enligt 70 h § 1 mom eller 70 q § 1 mom patentlagen
Grundavgift för tryckning 510 mk
Tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 60 mk
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom patentlagen skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i punkt "Patentärenden" ovan.
En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 240 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 500 mk
Avgift för ansökan om ändring 810 mk
Diarieintyg 60 mk
Bestyrkande av riktighet 60 mk + 6 mk/sida
Registerutdrag 90 mk
Publikation enligt 70 h § eller 70 q § 1 mom patentlagen 30 mk
Veckoförteckning
Lösnummer 30 mk
Årsprenumeration 660 mk
3 §
Tilläggskydd
Ansökningsavgift 1 500 mk
Återupptagningsavgift
Första gången 330 mk
Övriga gånger 690 mk
Avgift för anteckning i registret, för varje anteckning - för antecknande av adressförändring uttas ingen avgift 240 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 500 mk
Årsavgift för varje på börjat år 4 800 mk
Avgifter för ansökan om ändring I ärenden som avses i 26 § patentlagen 1 200 mk
Övriga ärenden 810 mk
Diarieintyg 60 mk
Bestyrkande av riktighet 60 mk + 6 mk/sida
Registerutdrag 90 mk
4 §
Nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 810 mk
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 90 mk
Återupptagningsavgift 210 mk
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 1 200 mk
Höjd förnyelseavgift 240 mk
Avgift för förnyelse av registrering för två år 810 mk
Höjd förnyelseavgift 180 mk
Avgift för krav om ogiltigförklarande 300 mk
Avgift för anteckning i register över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 240 mk
Översättningsavgift 240 mk/sida
Avgift för sökande av ändring 810 mk
Prioritetsintyg 90 mk
Diarieintyg 60 mk
Bestyrkande av riktighet 60 mk + 6 mk/sida
Registerutdrag 90 mk
Granskningsavgift 1 500 mk
Avgift för utlåtande 420 mk
Uppskovsavgift 250 mk
Avgift för hänvisningspublikation 120 mk
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 180 mk
Internationella ansökningar om nyttighetsmodell:
Avgift för internationell ansökan om nyttighetsmodell 810 mk
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 90 mk
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 500 mk
Sändningsavgift 810 mk
7 §
Kretsmönster för integrerade kretsar
Registreringsavgift 1 500 mk
Avgift för krav om ogiltigförklarande 1 300 mk
Återupptagningsavgift 330 mk
Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret för varje anteckning - för antecknande av adressförändring uttas ingen avgift 240 mk
Avgift för ansökan om ändring 1 200 mk
Diarieintyg 60 mk
Bestyrkande av riktighet 60 mk + 6 mk/sida
Registerutdrag 90 mk
8 §
Patentombudsregister
Registreringsavgift 1 300 mk
Ändring eller annan separat anteckning 250 mk
Utdrag ur patentombudsregistret 90 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.