512/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 4 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1997 om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) 4 § som följer:

4 §
Förutsättningar för erhållande av stöd

Rätt till utbildningsdagpenning har den som påbörjar sådan utbildning på heltid som främjar hans eller hennes yrkesfärdigheter. Rätt till stöd har också den som på heltid återupptar sådana studier som främjar yrkesfärdigheterna och som avbrutits innan han eller hon blev arbetslös.

Förutsättningar för erhållande av stöd är dessutom att sökanden när utbildningen inleds

1) är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå,

2) under de omedelbart föregående 12 månaderna fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 86 arbetslöshetsdagar, samt

3) sammanlagt minst 10 år har utfört sådant arbete som ger rätt till i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd grundpension eller annan med den jämförbar pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande; när tiden beräknas beaktas också arbete som sökanden har utfört innan han eller hon har fyllt 23 år.

Arbetet kan räknas till godo endast en gång när den i 2 mom. 3 punkten avsedda tiden beräknas. Om sökanden har fått stöd enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997), räknas endast tid efter det stödet mottagits med i den arbetstid som avses i 2 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 53/2001
ApUB 4/2001
RSv 49/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.