508/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Om förutsättningarna för beviljande av beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion bestäms i rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, nedan fiberförordningen, samt i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, nedan tillämpningsförordningen.

Genom denna förordning utfärdas de närmare bestämmelser som förutsätts i gemenskapens rättsakter eller tillåtna undantagsbestämmelser om förutsättningar för beviljande av beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion.

2 §
Ansökan om godkännande som förste beredare

Den förste beredaren skall ansöka om godkännande med en av honom undertecknad ansökan, som innehåller utredningar, beskrivningar och åtaganden enligt vad som föreskrivs om dem i artikel 3.1 och 3.2 i tillämpningsförordningen.

Ansökan om godkännande skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där beredningsanläggningen är belägen vid en sådan tidpunkt att den förste beredaren då köpe- och försäljningsavtal ingås har ett godkännandenummer som visar att han är godkänd. Ansökan om godkännande skall dock i fråga om det regleringsår som inleds den 1 juli 2001 lämnas in på det sätt som anges i artikel 17 i tillämpningsförordningen.

Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 234 eller på en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Köpe- och försäljningsavtal

Den godkände förste beredaren skall ingå ett köpe- och försäljningsavtal med jordbrukaren, som innehåller sådana uppgifter som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia på avtalet, vilken den godkände förste beredaren har styrkt med sin underskrift, skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där beredningsanläggningen är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

På inlämnandet av kopian på köpe- och försäljningsavtalet till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där jordbrukarens gårdsbruksenhet är belägen för beviljande av stöd för jordbruksgrödor tillämpas vad som föreskrivs om det i artikel 7 a i kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor.

Köpe- och försäljningsavtalet kan uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 268 för regleringsåret i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för regleringsåret i fråga.

4 §
Avtal om beredning på beställning

En producent som likställs med beredare, nedan likställd beredare, skall ingå ett avtal med den godkände förste beredaren om beredning på beställning innehållande sådana uppgifter som anges i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia, som den likställde beredaren har styrkt med sin underskrift, skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där driftscentret för den likställde beredarens gårdsbruksenhet är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

Om inlämnandet av kopian på avtalet om beredning på beställning till landsbygds-näringsmyndigheten på den ort där producentens lägenhet är belägen för beviljande av stöd för jordbruksgrödor, tillämpas vad som föreskrivs om det i artikel 7 a i förordningen om jordbruksgrödor.

Avtal om beredning på beställning kan uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 267 för regleringsåret i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för regleringsåret i fråga.

5 §
Beredningsåtagande

En jordbrukare som har godkänts som förste beredare skall uppgöra ett skriftligt avtal om beredning av de strån som han eller hon odlar enligt vad som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. Den jordbrukare som har godkänts som förste beredare skall lämna en med sin underskrift styrkt kopia på åtagandet till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där gårdsbruksenheten är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

Om inlämnandet av det ursprungliga beredningsåtagandet till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där jordbrukarens gårdsbruksenhet är belägen för beviljande av stöd för jordbruksgrödor tillämpas vad som anges i artikel 7 a i förordningen om jordbruksgrödor.

Beredningsåtagandet kan uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 233 för regleringsåret i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbrukministeriet har fastställt för regleringsåret i fråga.

6 §
Stödansökan

Den godkände förste beredaren och den likställde beredaren skall lämna in en stödansökan jämte bilagor till den myndighet som avses i 11 §, med iakttagande av vad som anges i artikel 9 i tillämpningsförordningen.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 269 för regleringsåret i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för regleringsåret i fråga.

7 §
Anmälningar om produktion och lager

Den godkände förste beredaren och den likställde beredaren skall lämna in sådana anmälningar om produktion och lager som innehåller uppgifter som anges i artikel 6.2 i tillämpningsförordningen.

Anmälningarna om produktion och lager skall lämnas in till den myndighet som avses i 11 §, med iakttagande av vad som anges om dem i artikel 6.2 i tillämpningsförordningen. Anmälningarna skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 266 för regleringsåret i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för regleringsåret i fråga.

Den likställde beredaren skall för varje berörd anmälningsperiod som bilaga till anmälan om produktion och lager förete i artikel 6.2 andra stycket i tillämpningsförordningen avsedda handlingar, vilka är med hans underskrift styrkta kopior på fakturor från försäljning av lin- och hampfibrer samt ett intyg av den förste beredaren som berett stråna, i vilket det anges vilka kvantiteter och vilka typer av fibrer som framställts.

8 §
Garanti

En förutsättning för att ställa den garanti som avses i artikel 10 i tillämpningsförordningen är att den som ställer garantin ingår i kundregistret hos jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet. Den som ställer garantin skall tillställa jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor interventionsenhetens registreringsblankett, blanketten för anmälan om garanti samt en eventuell bankgarantihandling.

Registreringsansökan och anmälan om garanti skall göras på en blankett enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt, på en datautskrift eller på en handling som innehåller motsvarande uppgifter.

9 §
Orenheter

Den proportionella andelen orenheter och ved i korta linfibrer och hampfibrer som berättigar till beredningsstöd kan vara högst tio procent regleringsåret 2001/2002― 2003/2004.

10 §
Handlingar som skall förvaras

Den godkände förste beredaren skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 3.2 i tillämpningsförordningen:

1) dagliga lagerutredningar,

2) följesedlar,

3) bokföring jämte bilagor,

4) ursprungliga köpe- och försäljningsavtal, samt

5) ursprungliga avtal om beredning på beställning.

Den likställde beredaren skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 4 i tillämpningsförordningen:

1) uppgifter om produktion och lager,

2) bokföring jämte bilagor,

3) kopior på fakturor från försäljning av lin- och hampfibrer, samt

4) kopior på intyg av den förste beredaren som berett stråna, i vilka det anges vilka kvantiteter och vilka typer av fibrer som framställts.

Den som utför rensning på beställning skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 3.4 i tillämpningsförordningen:

1) lagerutredningar,

2) följesedlar, samt

3) bokföring jämte bilagor.

11 §
Inlämnande av ansökningar

Den likställde beredaren och den jordbrukare som har godkänts som förste beredare skall lämna in ansökningar, utredningar och anmälningar jämte bilagor, nedan ansökan, till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till den landsbygdsavdelning där huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Den godkände förste beredaren skall lämna in ansökan till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där beredningsanläggningen är belägen.

En ansökan som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansöknings- eller anmälningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsavdelningen.

12 §
Behöriga myndigheter

De behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen i fråga om behandling och övervakning av ansökningar för lin och hampa som odlas för fiberproduktion utgörs av landsbygdsavdelningarna vid de arbetskrafts- och näringscentraler som avses i 11 §.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1673/2000, EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001, EGT nr L 35, 6.2.2001, s. 18

Helsingfors den 13 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.