498/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om omvandling av kvantiteten lagrade skogsbär och skogssvampar så att den motsvarar färska bär och svampar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på omvandlingen av lagrade kvantiteter skogsbär och skogsvampen som avses i 16 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2001 (1255/2000) så att de motsvarar färska bär och svampar. Kvantiteterna anges i kilogram.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) mos en sådan produkt som fås genom att bären passeras utan att saften avlägsnas från dem,

2) juice en produkt som har framställts av bär med fysikaliska eller enzymatiska metoder och i vilken varken vatten eller andra tillverkningsämnen har tillsatts och vars färg, smak och doft är typisk för saft av bären i fråga, och

3) juicekoncentrat juice i vilken inte har tillsatts socker och där en del av vattnet har avlägsnats med fysikaliska metoder.

3 §
Omvandling av kvantiteterna lagrade skogsbär så att de motsvarar färska bär

Kvantiteterna lagrade skogsbär skall vid behov omvandlas så att de motsvarar färska bär enligt följande:

1) kvantiteterna torkade bär omvandlas så att de motsvarar färska bär med koefficienten 5,7,

2) kvantiteterna juice omvandlas så att de motsvarar färska bär med koefficienten 1,4, och

3) kvantiteterna juicekoncentrat omvandlas så att de motsvarar färska bär enligt den bifogade tabellen.

Kvantiteten färska bär i osockrat mos anses vara mosets vikt. Från vikten av sockrat mos avdras mängden tillsatt socker i moset. Mängden tillsatt socker skall verifieras med hjälp av produktreceptet eller på något annat motsvarande sätt. Om mängden tillsatt socker inte kan verifieras på ett tillförligt sätt anses produktens sockerhalt vara 75 procent.

4 §
Omvandling av kvantiteterna lagrad skogs- svamp så att de motsvarar färsk svamp

Vikten av saltad svamp utan vätska och med en salthalt av minst 18 procent, omvandlas till färsk svamp med koefficienten 1,3. Kvantiteten färsk svamp i milt saltade svampar med en salthalt under 18 procent anses vara svamparnas vikt. Torkade svampar omvandlas till färsk svamp med koefficienten 10,0.

Produktens salthalt skall verifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av produktreceptet eller på något annat sätt. Om salthalten inte kan verifieras på ett tillförligt sätt anses produktens salthalt vara under 18 procent.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Bilaga

Omvandling av juicekoncentrat så att kvantiteten motsvarar färska bär

Juicekoncentrat omvandlas så att kvantiteten motsvarar färska bär med följande omvandlingskoefficienter. Med Brixgrad avses halten av löslig torrsubstans.

Koncentratets Brixgrad Omvandlingskoefficient
kg färska bär/ 1 kg koncentrat
30 4,59
35 5,35
40 6,12
45 6,88
50 7,65
55 8,41
60 9,18
65 9,94
70 10,71

Den lösliga torrsubstansen (Brixgraden) bestäms med hjälp av en refraktometer på sackarosskalan vid +20° C utan syrakorrigering och utan tillskott av sötningsmedel.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.