489/2001

Given i Helsingfors den 7 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 4 a §, sådan den lyder i statsrådets beslut 920/1999 och,

ändras 1 och 2 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i förordning 382/2000, 897/2000 och 125/2001 och 2 § i nämnda förordningar 382/2000 och 125/2001, som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Följdtillstånd av transplantation 1) azatioprin
2) betametason
3) dexametason
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) mykofenolsyra
7) prednisolon
8) prednison
9) ciklosporin
10) cyklofosfamid
11) takrolimus
12) triamcinolon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 1) aklarubicin
2) altretamin
3) betametason
4) bleomycin
5) buprenorfin
6) busulfan
7) daktinomycin
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) docetaxel
11) doxorubicin
12) epirubicin
13) etoposid
14) fentanyl
15) fluorouracil
16) gemcitabin
17) hydrokortison
18) hydroxikarbamid
19) ifosfamid
20) interferonalfa naturlig (melanom och njurcancer)
21) interferon-alfa-2a (melanom och njurcancer)
22) interferon-alfa-2b (melanom och njurcancer)
23) kalcitonin
24) kalciumfolinat
25) kalciumlevofolinat
26) karboplatin
27) carmofur
28) karmustin
29) klodronat
30) klorambucil
31) lomustin
32) medroxiprogesteron
33) melfalan
34) merkaptopurin
35) mesna
36) metadon
37) metotrexat
38) metylprednisolon
39) miltefosin
40) mitoxantron
41) mitomycin
42) mitotan
43) morfin
44) oxikodon
45) paklitaxel
46) pamidronat
47) pentazocin
48) petidin
49) prednisolon
50) prednison
51) prokarbazin
52) cisplatin
53) cyklofosfamid
54) cytaribin
55) teniposid
56) topotekan
57) tramadol
58) triamcinolon
59) trofosfamid
60) vinblastin
61) vindesin
62) vinkristin
63) vinorelbin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kronisk hjärtinsufficiens 1) amilorid
2) bisoprolol
3) bumetanid
4) digoxin
5) dihydralazin
6) enalapril
7) furosemid
8) glyceryltrinitrat
9) hydroklorotiazid
10) isosorbiddinitrat
11) isosorbidmononitrat
12) kalium
13) kanrenoat
14) kaptopril
15) karvedilol vid behandling av svår kronisk hjärtinsufficiens
16) kinapril
17) lisinopril
18) losartan vid behandling av svårbehandlad kronisk hjärtinsufficiens
19) metolazon
20) metoprolol
21) metyrapon
22) perindopril
23) prazosin
24) ramipril
25) spirinolakton
26) trandolapril
27) triamteren
28) triklormetiazid
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kronisk hypertoni 1) amilorid
2) amlodipin
3) acebutolol
4) atenolol
5) betaxolol
6) bisoprolol
7) bumetanid
8) dihydralazin
9) diltiazem
10) enalapril
11) eprosartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
12) felodipin
13) furosemid
14) hydroklorotiazid
15) indapamid
16) isradipin
17) kalium
18) candesartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
19) kanrenoat
20) kaptopril
21) karvedilol
22) kinapril
23) klonidin
24) labetalol
25) lisinopril
26) losartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
27) metolazon
28) metoprolol
29) metyrapon
30) metyldopa
31) minoxidil
32) nifedipin
33) nilvadipin
34) nisoldipin
35) perindopril
36) pindolol
37) prazosin
38) propranolol
39) ramipril
40) reserpin
41) celiprolol
42) sotalol
43) spironolakton
44) timolol
45) trandolapril
46) triamteren
47) triklormetiazid
48) valsartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
49) verapamil
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.