487/2001

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2001

Justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna arbetsordning gäller justitieministeriet.

2 §
Ministeriets organisation och arbets- ordningar

Vid justitieministeriet finns en allmän avdelning, en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning. Från avdelningarna fristående enheter är internationella enheten, informationsenheten och enheten för intern revision.

Utöver vad som bestäms i denna arbetsordning utfärdas bestämmelser om avdelningarnas interna organisation och personalens uppgifter i ministeriets interna föreskrifter samt i justitieministeriets och rättsväsendets ekonomistadga.

3 §
Styrning och ledning

Inom justitieministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatorienterad styrning mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk och resultatstyrning vid ministeriet.

Den resultatorienterade styrningen inom förvaltningsområdet leds av ministern och kanslichefen, den resultatorienterade styrningen vid ämbetsverken inom avdelningarnas verksamhetsområden av avdelningschefen.

De viktigaste resultatmålen för ministeriet fastställs av ministern, målen för avdelningarna och de fristående enheterna av kanslichefen samt målen för enheterna inom avdelningarna av avdelningschefen, var och en efter att förhandlingar om resultatmålen förts.

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och chefen för verksamhetsenheten enhetspersonalens arbete. Avdelningschefen och andra chefer skall se till att de resultatmål som fastställs för avdelningen, enheten och ansvarsområdet nås.

4 §
Samarbete

Ministeriets interna angelägenheter bereds i samarbete med personalen. Cheferna och de föredragande skall se till att gällande lagstiftning och bestämmelser om samarbete iakttas vid beredningen av angelägenheterna.

Om samarbete inom ministeriet bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och föreskrivs i samarbetsavtal som avses i lagens 15 §.

5 §
Ministeriets ledningsgrupp

Vid ministeriet finns en ledningsgrupp som behandlar för ministeriet och förvaltningsområdet principiellt viktiga eller vittgående ärenden och ärenden av väsentlig betydelse för samordningen av verksamheten.

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen, avdelningscheferna, biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen, biträdande avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen ansvarig för beredningen av straff- och processrätten och andra tjänstemän som ministern förordnar samt ministerns specialmedarbetare.

Ledningsgruppen sammankallas av ministern eller kanslichefen. Ordförande är ministern och sekreterare en därtill förordnad tjänsteman.

6 §
Avdelningschefernas möte

För beredning av frågor som gäller ministeriet eller förvaltningsområdet hålls avdelningschefernas möte, där kanslichefen, avdelningscheferna och andra tjänstemän som kanslichefen förordnar deltar.

Ordförande är kanslichefen och sekreterare en av kanslichefen därtill förordnad tjänsteman.

7 §
Stöd för ledningen

Allmänna avdelningen ordnar stödverksamhet för ministeriets ledning. Genom beslut av kanslichefen kan en tjänsteman eller arbetstagare förordnas till stödverksamheten antingen tills vidare eller för en viss tid eller för att vid sidan av sin egen uppgift utföra ett särskilt fastställt uppdrag. Personalen inom stödverksamheten är i detta arbete underställd kanslichefen.

Stödverksamheten för ledningen omfattar beredning av ärenden som hör till ministeriets ledningsgrupp, uppgifter i anslutning till den resultatorienterade styrningen och rapportering samt andra berednings- och utredningsuppgifter som ministern eller kanslichefen bestämmer.

2 kap.

Beredning av ärenden

8 §
Föredragande vid ministeriet

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995) föredras ärendena vid ministeriet av följande: utvecklingschef, utsökningsdirektör, specialsakkunnig, konsultativ tjänsteman, planeringschef, förvaltningschef, redovisningschef, dataadministrationschef, revisionschef, ADB-chef, informationschef, utbildningschef, specialplanerare, specialforskare, överinspektör, ekonomiinspektör, inspektör, lagstiftningssekreterare, personalsekreterare, avdelningssekreterare, informatör, planerare och ADB-planerare samt de tjänstemän som ministern särskilt förordnar att föredra ärenden vid ministeriet.

9 §
Föredragningstillstånd

En redogörelse för ärenden som skall behandlas vid föredragning för republikens president, vid statsrådets allmänna sammanträde, i statsrådets finansutskott eller vid finansbehandling i finansministeriet skall vid behov ges ministern i god tid före föredragningen. Föredragningslistan får inte delas ut innan ministern har godkänt utkastet till den. I brådskande fall kan föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av kanslichefen.

10 §
Informering av ministeriets ledning

Ministern och kanslichefen skall informeras om viktiga ärenden gällande förvaltningsområdet i god tid innan de avgörs eller föredras.

Avdelningschefen skall informeras om ärenden som föredras från avdelningen i god tid innan föredragningslistan delas ut eller ärendena föredras för ministern eller kanslichefen eller innan de behandlas i statsrådets eller riksdagens utskott.

3 kap.

Avdelningarnas, enheternas och tjänstemännens uppgifter

11 §
Kanslichefen

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet skall kanslichefen

1) vara ministerns närmaste medarbetare i ledningen av ministeriet,

2) leda verksamhets- och ekonomiplaneringen inom förvaltningsområdet och uppställandet av årliga mål och mål på längre sikt för de olika uppgiftsområdena inom förvaltningsområdet samt följa upp hur målen nås,

3) sörja för beredningen av ärenden som är gemensamma för ministeriet samt delta i planeringen och genomförandet av vittgående eller annars viktiga avgöranden,

4) behandla viktiga frågor som gäller Rättspolitiska forskningsinstitutet och Europeiska kriminalpolitiska institutet, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna,

5) samordna handläggningen av ministeriets internationella ärenden.

Kanslichefen beslutar vid behov hur de ärenden som han eller hon svarar för enligt 1 mom. skall beredas och vilka tjänstemän som skall delta i behandlingen av ärendena.

Internationella enheten, informationsenheten och enheten för intern revision lyder under kanslichefen.

12 §
Avdelningscheferna

Avdelningscheferna leder avdelningarnas verksamhet och svarar för att målen som uppställts för avdelningarna nås.

Avdelningschefen avgör de ärenden avdelningen beslutar om, om inte beslutanderätten delegeras till någon annan tjänsteman på avdelningen genom denna arbetsordning.

Avdelningschefen skall följa upp och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ.

Avdelningschefen skall hålla ministern och kanslichefen underrättade om viktiga aktuella frågor inom avdelningens verksamhetsområde.

13 §
Allmänna avdelningen

Allmänna avdelningen behandlar ärenden som gäller

1) statliga val, kommunala val och folkomröstningar,

2) partiregistret och den tillsyn över partierna och kontroll av bokföringen och medelsanvändningen som avses i partilagen (10/1969),

3) Justitiekanslersämbetet, Dataombudsmannens byrå, Centralen för undersökning av olyckor, Konkursombudsmannens byrå och datasekretessnämnden,

4) Rättspolitiska forskningsinstitutet, om inte ärendet skall behandlas av kanslichefen,

5) benådning,

6) tryckfrihet,

7) språklagstiftningen,

8) äktenskapsrättsliga ansökningar,

9) undersökningskommissioner som skall tillsättas för att undersöka storolyckor,

10) samordning av samefrågor,

11) representation i rättsfrågor, om inte saken ankommer på någon annan avdelning,

12) Finlands författningssamling och ministeriernas föreskriftssamlingar,

13) den elektroniska författningsdatabanken,

14) intern information

15) ministeriets arbetsordning, allmänna förvaltning och utveckling av förvaltningen,

16) verksamhets- och ekonomiplanering,

17) uppgifter som hör till justitieministeriets och rättsväsendets räkenskapsverk,

18) förvaltningsområdets gemensamma ekonomiförvaltning,

19) samordning av dataadministrationen och data- och informationssystemen inom förvaltningsområdet,

20) ministeriets förvaltningsområdet, och förvaltningsområdets gemensamma personaladministration,

21) frågor med anknytning till tjänstekollektivavtal för ministeriet och för de fristående enheterna i anslutning till ministeriet

22) de från avdelningarna fristående enheterna,

23) utmärkelsetecken och titlar.

Allmänna avdelningen behandlar också ärenden som inte hör till någon annan avdelning.

14 §
Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) domstolar och rättegångar,

2) åklagarväsendet,

3) utsökningsväsendet,

4) allmän rättshjälp,

5) allmänna advokatföreningen,

6) fria rättegångar,

7) den judiciella indelningen,

8) domarförslagsnämnden,

9) underhåll och utveckling av domstolsväsendets, åklagarämbetenas och exekutionsverkens data- och informationssystem,

10) rättsregistercentralen,

11) betalning av fria rättegångar och andra rättegångskostnader,

12) annan rättsvård, om den inte hör till kriminalpolitiska avdelningen.

15 §
Lagberedningsavdelningen

Lagberedningsavdelningen har till uppgift att

1) planera och bereda reformer som skall genomföras genom lagstiftning,

2) ge utlåtanden i lagstiftningsfrågor,

3) sköta det internationella lagstiftningssamarbetet,

4) sköta EU-rättsliga rådgivnings- och sakkunniguppgifter,

5) utveckla statsrådets lagberedning,

6) granska författningsförslag som lämnats till justitieministeriet för granskning,

7) behandla frågor som gäller landskapet Ålands självstyrelse.

16 §
Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen behandlar frågor som gäller

1) brottsutvecklingen samt uppföljning och bedömning av skador och kostnader till följd av brott,

2) förebyggande av brott och brottsbekämpning,

3) det straffrättsliga systemet och ansvaret,

4) verkställighet av straff,

5) brottsoffrens ställning,

6) rådet för brottsförebyggande och Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, om inte ärendet skall behandlas av kanslichefen,

7) samarbete inom området för kriminalpolitik.

17 §
Internationella enheten

Vid ministeriet finns en internationell enhet för den övergripande förvaltningen av justitieministeriets internationella verksamhet och dokumentationen därav. Enheten skall bistå ministern, kanslichefen och avdelningarna i handläggningen av internationella ärenden, ha hand om internationella rättssamarbetsprojekt samt sköta ministeriets gemensamma översättningsservice. Enheten skall vidare följa upp internationella rättsshjälpskonventioner samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet.

18 §
Enheten för intern revision

Vid ministeriet finns en enhet för intern revision för den interna granskningen av förvaltningsområdet.

Enheten för intern revision skall granska och utvärdera lagligheten och ändamålsenligheten i medelsanvändningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt resultatet av verksamheten. Närmare bestämmelser om enhetens uppgifter och arbetsmetoder ingår i reglementet för den interna revisionen som fastställs av ministern.

19 §
Informationsenheten

Vid justitieministeriet finns en informationsenhet för att sköta ministeriets information.

Informationsenheten skall bistå ministern, kanslichefen, avdelningarna och enheterna i deras informationsverksamhet. Enheten skall planera och utveckla ministeriets informationsverksamhet. Enheten skall betjäna medborgarna och medierna.

20 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare utför uppgifter som han eller hon tilldelas av ministern utan att vara föredragande vid ministeriet.

Specialmedarbetaren skall på begäran få den information han eller hon behöver för att utföra sina uppgifter.

21 §
Tjänstemännens övriga uppgifter

Utöver vad som enligt lag, förordning eller arbetsordning hör till en tjänstemans uppgifter skall tjänstemannen dessutom vid behov utföra de övriga uppgifter som ministern, kanslichefen, avdelningschefen, biträdande avdelningschefen eller enhetschefen förordnar.

4 kap.

Avgörande av ärenden

Allmänt
22 §
Ministern

Justitieministern avgör de ärenden om vilka ministeriet skall fatta beslut, om de inte skall avgöras av en tjänsteman.

Ministern förordnar vikarier för kanslichefen, avdelningscheferna och biträdande avdelningscheferna samt chefer för enheterna inom avdelningarna.

23 §
Kanslichefen

Kanslichefen avgör

1) ärenden som gäller anslag anvisade för ministeriets gemensamma ändamål och fördelningen av dem mellan avdelningarna,

2) viktiga frågor rörande ministeriets interna förvaltning,

3) principiella och viktiga frågor rörande den interna revisionen av förvaltningsområdet, samt

4) på föredragning från allmänna avdelningen ärenden rörande upprättande av ett tjänstekollektivavtal för hela förvaltningsområdet

Kanslichefen förordnar vikarier för direktörerna för de fristående enheterna.

24 §
Ärenden som avgörs av en avdelning

En avdelning avgör ärenden som gäller

1) användningen av anslag som anvisats avdelningens verksamhetsområde samt andra ärenden inom avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet är principiellt viktigt eller något annat bestäms eller föreskrivs om avgörandet av dem någon annanstans.

2) lämnande av utlåtanden i ärenden inom avdelningens verksamhetsområde,

3) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar och sigill,

4) andra ärenden rörande avdelningen som inte skall avgöras någon annanstans.

25 §
Ärenden som avgörs av en från avdelningarna fristående enhet

En fristående enhet som är underställd kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) användningen av anslag som anvisats enhetens verksamhetsområde samt andra ärenden inom enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet är principiellt viktigt eller något annat bestäms eller föreskrivs om avgörandet av dem någon annanstans,

2) lämnande av utlåtanden i ärenden inom enhetens verksamhetsområde.

Personalärenden
26 §
Utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande

Ministern utnämner till tjänst och till tjänsteförhållande för viss tid samt anställer motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande då lönen för tjänsten eller uppgiften är högre än i löneklass A 25, om inte ärendet skall avgöras av republikens president, statsrådets allmänna sammanträde eller kanslichefen.

Kanslichefen utnämner på framställning av enheten och på föredragning från allmänna avdelningen tjänstemän vid de fristående verksamhetsenheterna till tjänst och till tjänsteförhållande för viss tid samt anställer motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande, om lönen för tjänsten eller uppgiften motsvarar högst löneklass A 25.

Kanslichefen utnämner på föredragning från avdelningen tjänstemän vid avdelningen till tjänsteförhållande för viss tid, högst tre månader, om lönen för tjänsten är högre än i löneklass A 25.

En avdelningschef utnämner tjänstemän vid avdelningen till tjänst och tjänsteförhållande för viss tid samt anställer motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande, om lönen för tjänsterna eller uppgifterna motsvarar högst löneklass A 25.

Förutsättningen för en utnämning till någon annan än en tjänst som specificeras i statsbudgeten samt för anställning i arbetsavtalsförhållande är att tjänsten eller uppgiften ingår i resultatavtalet eller att allmänna avdelningen har gett tillstånd till utnämningen eller anställningen (tillsättningstillstånd).

27 §
Tjänstledighet

Annan tjänstledighet än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas tjänstemän samt motsvarande befrielse från en uppgift, personal i arbetsavtalsförhållande av

1) ministern för högst två år, om lönen för tjänsten eller uppgiften är högre än i löneklass A 25,

2) kanslichefen när frågan gäller tjänstemän och arbetstagare vid en från avdelningarna fristående enhet, om lönen för tjänsten eller uppgiften motsvarar högst löneklass A 25,

3) avdelningschefen när frågan gäller avdelningens tjänstemän och arbetstagare, om lönen för tjänsten eller uppgiften motsvarar högst löneklass A 25.

På lag eller tjänstekollektivavtal grundad tjänstledighet för tjänstemän och motsvarande befrielse från uppgifterna för personal i arbetsavtalsförhållande, beviljas av allmänna avdelningen.

För beviljande av tjänstledighet med lön för längre tid än 30 dygn under ett kalenderår krävs utlåtande från allmänna avdelningen. Är avsikten att på ett sätt som avviker från utlåtandet besluta om en tjänstledighet med lön som avdelningschefen avgör, skall frågan föreläggas kanslichefen.

28 §
Övriga personalärenden

Efter att allmänna avdelningen gett utlåtande i saken avgör ministern ärenden som gäller inrättande och indragning av någon annan tjänst än en sådan som specificeras i statsbudgeten, ändring av benämningen på en tjänst eller löneklassen för en tjänst, om löneklassen för tjänsten är högre än A 25 (tjänstereglering).

Kanslichefen avgör

1) efter att allmänna avdelningen gett utlåtande i saken ärenden som gäller inrättande och indragning av en tjänst, ändring av benämningen på en tjänst eller löneklassen för en tjänst, om löneklassen för tjänsten är högst A 25,

2) placering av ministeriets personal på avdelningarna och i de från avdelningarna fristående enheterna,

3) på föredragning från allmänna avdelningen ärenden som gäller tjänsteavtal, personliga löner och lönetillägg för ministeriets personal, om inte avgörandet av ärendet ankommer på statsrådets allmänna sammanträde eller ministern,

4) på föredragning från allmänna avdelningen ärenden som gäller tjänstemännens bisysslor.

Övriga ärenden
29 §
Ärenden som avgörs av allmänna avdelningen

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som gäller

1) de tekniska arrangemangen vid statliga val, kommunala val och folkomröstningar och andra valrelaterade ärenden som ankommer på justitieministeriet, med undantag av principiellt viktiga frågor,

2) personalärenden som enligt 26 – 28 § ankommer på allmänna avdelningen,

3) sporrande lönesystem, ändring eller komplettering av tjänstekollektivavtal, om inte saken är principiellt viktig eller ankommer på en annan avdelning,

4) ärenden som gäller personalen vid Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och som skall avgöras av justitieministeriet i enlighet med principerna i 26 – 28 §, om inte avgörandet av ärendena hör till statsrådet,

5) tillsynen över partierna enligt partilagen samt granskning av bokföringen och medelsanvändningen,

6) beviljande av statsunderstöd, om de inte är principiellt viktiga eller ankommer på någon annan avdelning,

7) tryckfrihet,

8) intyg som avses i 3 § äktenskapsförordningen (820/1987) och beslut som avses i 2 § förordningen om tillämpningen av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (419/1929),

9) internationell rättsvård som enligt 17 § ankommer på internationella enheten om de inte ankommer på ministern och om besvärsanvisning skall ges,

10) semesterordningen,

11) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

12) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av ringa betydelse,

13) ministeriets övriga interna förvaltning, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen eller någon annan avdelningschef,

14) internationella enheten, informationsenheten och enheten för intern revision när det är fråga om personalärenden enligt 26 – 28 §, om inte ärendet skall avgöras av ministern eller kanslichefen.

Biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen avgör ärenden som gäller

1) förvaltningsområdets gemensamma ekonomiförvaltning,

2) uppgifter som ankommer på justitieministeriets och rättsväsendets räkenskapsverk,

3) samordning av dataadministrationen och data- och informationssystemen inom ministeriets förvaltningsområde, om ärendet är av ringa betydelse,

4) godkännande av utgifter inom sitt uppgiftsområde,

5) personaladministrativa uppgifter som ministeriet har på grundval av sjukförsäkringslagen (364/1993),

6) anskaffning och utrustning av lokaler för ämbetsverken inom ministeriets och allmänna avdelningens verksamhetsområde samt kontrakt gällande dem.

30 §
Ärenden som avgörs av justitieförvaltningsavdelningen

Chefen för justitieförvaltningsavdelningen avgör ärenden som faller inom ramen för avdelningens beslutanderätt, om inte något annat bestäms nedan.

Biträdande avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) löner, tjänstereglering och annan personaladministration rörande personalen vid ämbetsverk inom avdelningens verksamhetsområde,

2) anskaffning och utrustning av lokaler samt anskaffning och underhåll av apparater vid ämbetsverken inom avdelningens verksamhetsområde.

Chefen för en verksamhetsenhet inom justitieförvaltningsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) användningen av anslag som anvisats enheten,

2) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar samt sigill inom enhetens verksamhetsområde.

Chefen för utsökningsbyrån avgör ärenden som gäller förlängning av tidsfristen för utmätningsmännens penningredovisning, tillstånd enligt 4 § och föreskrifter och anvisningar enligt 35 § utsökningsförordningen (37/1896), fastställande av tjänstemärke enligt 9 § förordningen om utsökningsväsendets förvaltning (319/1996) samt tillstånd enligt 2 § 2 mom. och 32 a § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/1961).

Chefen för datateknikbyrån avgör ärenden som gäller rätten att använda justitieförvaltningens datasystem och rätten att använda registren i datasystemen.

31 §
Ärenden som avgörs av lagberedningsavdelningen

Lagberedningsavdelningen avgör ärenden som gäller startande och genomförande av lagstiftningsprojekt, om inte ärendet är av sådan vikt att det måste föredras för ministern.

32 §
Ärenden som avgörs av kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen avgör ärenden som hör till ministeriet och gäller startande och genomförande av projekt rörande brottsförebyggande eller brottsbekämpning, om det inte är fråga om ett lagstiftningsprojekt eller ett ärende av sådan vikt att det måste föredras för ministern.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Beredskapschef och skyddschef

Kanslichefen eller en tjänsteman som han eller hon förordnat är beredskapschef vid justitieministeriet.

Beredskapschefen skall styra och samordna förvaltningsområdets beredskap inför undantagsförhållanden.

Om justitieministeriets skyddschefer och andra skyddsorganisationer samt om skyddsverksamhet bestäms i skyddsplaner för verksamhetsställena.

34 §
Extern information

Information som innehåller ett ställningstagande av ministeriet skall godkännas av ministern eller, om ministern har förhinder, av kanslichefen innan den publiceras, om inte något annat bestäms i fråga om något ärende eller någon ärendegrupp.

När information förbereds skall ministeriets informationschef kontaktas i god tid före publiceringen.

I övrigt är det den berörda avdelningschefens sak att se till och organisera informationen. För pressinformationer krävs tillstånd av ministern.

35 §
Intern information

Syftet med ministeriets interna information är att främja samarbetet mellan ledningen och den övriga personalen samt att utveckla ministeriets verksamhet och arbetsförhållanden. Den interna informationen skall särskilt gälla ärenden som anges i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar samt frågor rörande arbetet och villkoren i ett anställningsförhållande.

36 §
Registrering och arkivering av handlingar

Ministeriets tjänstemän är skyldiga att efter slutförd uppgift omedelbart lämna handlingarna ordnade på behörigt sätt till registratorskontoret.

Om ett ärende har behandlats i en arbetsgrupp svarar ordföranden för arbetsgruppen för åtgärder enligt 1 mom.

37 §
Övergångsbestämmelse

Vid utnämning före den 1 augusti 2001 utan föregående ledigförklaring till tjänst eller tjänsteförhållande vid justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning, brottspåföljdsverket, fångvårdsväsendet eller kriminalvårdsväsendet eller till en tjänst placerad vid brottspåföljdsverket eller vid överföring av tjänster och tjänstemän från justitieministeriets fångvårdsavdelning eller beviljande av tjänstledighet och motsvarande befrielse i enlighet med vad som bestäms i 10 och 13 § lagen om förvaltning av straffverkställighet (135/2001) och med avvikelse från vad som bestäms i justitieministeriets arbetsordning av den 30 mars 2001 avgör

1) ministern utnämningar till tjänsten som direktör för en regionalbyrå inom kriminalvårdsväsendet och utnämningar till tjänster vid brottspåföljdsverket samt utnämningar av tjänstemän vars lön motsvarar minst löneklass A 25,

2) kanslichefen överföringar av tjänster och tjänstemän samt utnämningar till tjänster, om inte ministern har beslutanderätt i saken,

3) avdelningschefen vid allmänna avdelningen utnämningar av övrig personal samt beviljande av tjänstledighet och motsvarande befrielse för personer som utnämns eller överförs med stöd av denna paragraf.

38 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Genom denna arbetsordning upphävs justitieministeriets arbetsordning av den 30 mars 2001.

Utan hinder av vad som bestäms om ikraftträdandet kan övergångsbestämmelsen i 37 § tillämpas så snart arbetsordningen utfärdats.

Helsingfors den 6 juni 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Kanslichef
Kirsti Rissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.