481/2001

Given i Helsingfors den 7 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 a och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 29 och 62 punkten, sådana de lyder i förordning 497/1996,

ändras 1 a § 1 mom., sådan den lyder i förordning 290/1993,10 § 4 mom. 1, 19, 21, 32, 47, 51, 58, 66, 76 och 78 punkten, sådana de lyder i nämnda förordning 497/1996, samt 58 a-punkten, sådan den lyder i förordning 1033/1997, och

fogas till 10 § 4 mom. en ny 72 punkt i stället för den 72 punkt som upphävts genom förordning 311/1997, som följer:

1 a §
Arbetsgivarförening

Förhandlings- och avtalsparter som företräder arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för tjänstemän vid sådana affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987) är

1) den registrerade föreningen Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, samt

2) affärsverk som är medlem i den.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) statsrådets kansli: regeringsråd, chef för translatorsbyrån och administrativa medarbetare som bereder och föredrar personalärenden,


19) polisutbildningen: rektor för polisyrkeshögskolan och föreståndare för polisskolan,


21) gränsbevakningsväsendet: chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet och lagstiftningsråd samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen samt gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningsflygdivision samt överinspektör vid personalavdelningen och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden,


32) universiteten: professor som är rektor, förvaltningsdirektör, personalchef, kvestor, chef vid lönebyrå, chef vid administrativ byrå, motsvarande byrå eller chef för ansvarsområde, vid Helsingfors universitet avdelningschef vid tekniska avdelningen och byråchef som förordnats till chef för personalavdelningens ansvarsområden och personalavdelningens biträdande sekreterare,


47) forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi: forskningsdirektör, förvaltningsdirektör, tjänsteman som är direktör för en verksamhetsenhet och personalchef,


51) kommunikationsministeriet: biträdande avdelningschef, tjänsteman som är förordnad till chef för en enhet och överinspektör som ansvarar för personalärenden,


58) handels- och industriministeriet: tjänstemän som är chef för en grupp eller enhet, tjänstemän på chefsnivå som ansvarar för avdelningens förvaltning samt konsultativ tjänsteman som ansvarar för arbetskrafts- och näringscentralernas förvaltningsärenden,

58 a) arbetskrafts- och näringscentralerna: avdelningschef och förvaltningschef eller motsvarande tjänsteman,


66) teknologiska utvecklingscentralen: överdirektör, direktör, chef för enheten personaltjänster och personalplanerare,


72) försäkringsinspektionen: direktör för förvaltningsavdelningen och tjänsteman som ansvarar för ärenden som gäller personaladministrationen,


76) strålsäkerhetscentralen: direktör, forskningsdirektör, biträdande direktör och personalchef,


78) arbetsministeriet: ekonomidirektör och redovisningschef,Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2001

Helsingfors den 7 juni 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.