467/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av 17 § tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1326/1994, som följer:

17 §

Dessutom kan lagmannen förordna den som tjänstgjort som notarie i fyra månader att i enskilda fall fungera som

1) medlem enligt 2 kap. 2 § rättegångsbalken,

2) medlem i fall som avses i 6 kap. 1 § rättegångsbalken,

3) medlem i sammansättning enligt 2 kap. 3 § rättegångsbalken,

4) ordförande i sammansättning enligt 2 kap. 1 § rättegångsbalken, dock inte i brottmål i vilka den åtalade är häktad eller i vilka det för ett i åtalet avsett enskilt brott under de omständigheter som nämns i åtalet har föreskrivits något annat eller strängare straff än böter eller fängelse i två år.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2001.

RP 68/2001
LaUB 9/2001
RSv 54/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.