462/2001

Given i Helsingfors den 4 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om kompensationsbidrag (645/2000) 3 § 2 mom., 5 § 2 och 7 mom., 6 § 1 och 4 mom. och 8 § som följer:

3 §
Skifte som berättigar till stöd

Om besittningen av åker som omfattas av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 10 § 2 mom. statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket övergår från en person som har ingått förbindelsen att inte odla till en sådan jordbrukare som börjar odla området, kan jordbrukaren i fråga ansöka åkern som stödberättigande, om anslagssituationen tillåter, och stöd kan betalas för den.

5 §
Normal god jordbrukarsed

Det krav på bärgning av skörd som ingår i normal god jordbrukarsed uppfylls inte om vall slås och lämnas på marken, utan skörden skall bärgas eller området användas som betesmark på behörigt sätt. Kompostering av vall betraktas inte heller som tillräcklig odling, ifall det inte är fråga om gröngödsling som motsvarar förutsättningarna i 6 § 4 mom. Åker som inte har bärgats på grund av en skördeskada som har anmälts omedelbart då skadan framkommit skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet anses utgöra odlad åker.


Den ovan angivna planttätheterna tillämpas emellertid inte på växtbestånd som har anlagts före det första förbindelseåret och som motsvarar kännetecknen för yrkesmässig odling.

6 §
Betalning av stöd

Betalningen av stöd förutsätter att plantering eller sådd av sådana växter för övrig användning som anges på jordbruksskiftesblankett nr 102B företas senast den 30 juni. Med avvikelse från vad som sägs ovan kan stöd betalas för i 33 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000) avsedda trädgårdsväxter i grupp 1 som sås därefter och ger skörd under året i fråga, om en förfrukt, exempelvis rajgräs, sås på skiftet senast den 30 juni. Om ingen förfrukt sås, skall landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen underrättas om detta. Då betalas inte kompensationsbidrag för skiftet i fråga. Någon förfrukt krävs dock inte och stöd kan betalas om det är fråga om isbergssallat, kinakål, blomkål eller sparriskål.


Kompensationsbidrag kan betalas för ett skifte med gröngödslingsvall vars skörd används som ett led i växtföljden så, att skörden inte bärgas på hösten utan utnyttjas för gödsling av följande gröda. Under det år som avses kan skörd också bärgas på skiftet. Sådana växtföljder är exempelvis odling av vicker som gröngödsling samt växelbruk av potatis och klöver. Jordbrukaren skall på begäran bevisa växtföljden på skiften som angetts som gröngödslingsvall. Av vikten på det frö som används till anläggning av gröngödslingsvallar skall minst 20 procent bestå av frö av kvävefixerande växter. De frömängder som har åtgått skall uppges på blanketten för ansökan om stöd eller framgå av lägenhetens skiftesvisa anteckningar. Den sammanräknade arealen för de jordbruksskiften som uppges vara gröngödslingsareal i årliga stödansökan kan vara högst 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena. I stödansökan kan samma areal inte uppges som gröngödslingsareal två år i följd.


8 §
Förfall för förbindelse

Som sådant frånträdande av förbindelse som avses i 43 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket anses inte en situation där en jordbrukare som har ingått en förbindelse säljer eller arrenderar ut hela sin lägenhet till en sådan jordbrukare eller sådana jordbrukare som har ingått en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och som är i kraft när besittningen överförs. Jordbrukare som avstår från att bedriva jordbruk kan dock kvarhålla en liten areal åker för husbehovsodling. Sådan försäljning eller utarrendering kan ske också innan tre år har förflutit sedan förbindelsen inleddes. I ett sådant fall anses förbindelsen ha förfallit, och utbetalt stöd återkrävs inte.


Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.