449/2001

Given i Helsingfors den 31 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) 7 §, 8 § 1 mom., 15 § 2 och 3 mom., 16 § 2―4 mom., 20 § 2 mom., 23 § 2 mom., 46 § 1 mom. och 50 § 1 mom. som följer:

7 §
Förbindelse

Kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas till en sådan jordbrukare och för sådan odling som uppfyller de villkor som anges i denna förordning. Detta förutsätter att jordbrukaren på stödansökan eller på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har fastställt har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller stödet i fråga till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Utöver denna förbindelse skall på den årliga ansökan om arealstöd efter det första förbindelseåret ansökas om utbetalning av kompensationsbidrag och miljöstöd, och villkoren för erhållande av stöd skall uppfyllas.

8 §
Avtal

Avtal kan ingås med en jordbrukare som har minst tre hektar eller, vid odling av trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 i samband med miljöstödet, minst 0,5 hektar åker som enligt 10 § berättigar till miljöstöd. Avtal kan ingås beträffande åkerareal som uppgetts vara stödberättigande enligt 10 § eller beträffande annat än åkerareal så som bestäms i denna förordning. Specialstöd kan betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller miljöstöd på blanketten för ansökan om stöd eller på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har fastställt. Specialstöd kan också betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995). En förutsättning för att specialstöd kan betalas är också, att jordbrukaren har gjort en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd, frånsett det kalenderår då avtalet ingås. Ansökan om utbetalning skall göras årligen under tiden för ansökan om arealstöd. Om det emellertid är fråga om ett avtal som avses i 26 §, skall ansökan om utbetalning årligen göras före den dag som jord- och skogsbruksministeriet fastställer genom förordning.


15 §
Basåtgärder

Basåtgärden för husdjurslägenheter kan inledas mitt under förbindelseperioden endast om jordbrukaren inleder husdjursproduktion så, att lägenheten har minst 0,4 djurenheter per hektar stödberättigande åker eller minst tio djurenheter under den återstående förbindelsetiden. Basåtgärden för husdjurslägenheter skall frånträdas när husdjursproduktionen på lägenheten sjunker under den i 1 mom. avsedda gränsen om 0,4 djurenheter och den i 1 mom. avsedda gränsen om tio djurenheter och orsaken inte är kortvariga produktionsuppehåll som vissa produktionssätt förutsätter eller som föranleds av ombyggnad eller utvidgning av husdjursbyggnader och jordbrukaren har förbundit sig att iaktta basåtgärderna för husdjurslägenheter. Basåtgärder kan bytas endast en gång under förbindelseperioden. I anmälan om bytande skall följas det som är bestämt i 52 §. Basåtgärderna är följande:

1) miljöplanering och uppföljning av odlingen,

2) basgödsling av åkerväxter,

3) växtskydd,

4) dikesrenar och skyddsremsor,

5) bevarande av naturens mångfald och landskapet, och

6) basåtgärden för husdjurslägenheter.

Om ett avtal enligt 22 § eller 28―30 § ingås med en jordbrukare som har fyllt 65 år skall jordbrukaren förbinda sig vid de basåtgärder som uppräknas i 2 mom. endast till den del de gäller dikesrenar och skyddsremsor, bevarande av naturens mångfald och landskapet samt basåtgärder för husdjurslägenheter, när jordbrukaren har valt basåtgärderna för husdjurslägenheter. Även en jordbrukare med vilken ett avtal enligt 22 § ingås för lägenhetens hela åkerareal, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, skall förbinda sig på motsvarande sätt. En jordbrukare som har fyllt 65 år skall förbinda sig på motsvarande sätt, om ett motsvarande avtal som ingåtts i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket fortfarande är i kraft och om en förbindelse avseende miljöbasstöd för jordbruket inte längre är i kraft. Även en jordbrukare med vilken ett i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket avsett tjugoårigt avtal ingåtts för lägenhetens hela åkerareal, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, skall förbinda sig på motsvarande sätt.


16 §
Tilläggsåtgärder

En tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter kan väljas endast av en sådan husdjurslägenhet som vidtar basåtgärden för husdjurslägenheter. Tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter skall frångås när husdjursproduktionen på gårdsbruksenheten annat än tillfälligt sjunker under i 15 § 1 mom. avsedda 0,4 djurenheter och i 15 § 1 mom. avsedda tio djurenheter. När jordbrukaren underrättar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om nedgången i djurantalet skall han uppge vilken tilläggsåtgärd han väljer i stället för tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter. Tilläggsåtgärden skall bytas då jordbrukaren på en lägenhet där nötboskapsskötsel, hästhushållning eller fårskötsel inleds väljer basåtgärd för husdjurslägenheter mitt i förbindelseperioden och som tilläggsåtgärd tidigare har valts växttäcke vintertid och reducerad bearbetning. Likaså skall tilläggsåtgärden bytas då lägenheten avstår från mjölkkorna och som tilläggsåtgärd har valts behandling av tvättvatten från mjölkrum. Byte av tilläggsåtgärd skall anmälas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 10 arbetsdagar efter att förändringen inträffat.

Utöver en tilläggsåtgärd enligt 1 mom. 1―4 punkten kan jordbrukaren välja en frivillig tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter, om trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2 för miljöstöd under hela förbindelsetiden odlas på lägenheten på minst 0,5 hektar stödberättigande skiften årligen. Den tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter som valts skall vidtas under hela förbindelseperioden. Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter skall frångås om den ovan nämnda odlingsarealen för trädgårdsväxter blir mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärden för trädgårdslägenheter kan väljas mitt i förbindelseperioden, när odling av ovan nämnda trädgårdsväxter börjas på en areal om mer än 0,5 hektar. Denna tilläggsåtgärden kan bytas endast en gång under avtalsperioden.

Ingen tilläggsåtgärd kan väljas ifall det är fråga om en jordbrukare som har fyllt 65 år eller vars hela gårdsbruksenhet, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, omfattas av ett tjugoårigt specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket.


20 §
Föremål för avtalet

Ifall det är fråga om ett avtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket som upphör kan i detta avtal även tas med områden som inte omfattats av avtalet tidigare, förutsatt att de uppfyller de krav som bestäms i denna förordning. Detta förutsätter att avtalsperioden har upphört den 30 juni 2000, eller efter år 2000 den 14 maj eller 30 september och att motsvarande avtal enligt denna förordning ingås att börja den 1 juni 2000, eller efter år 2000 den 1 juni eller den 1 oktober.

23 §
Avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng

I ett avtal om skötsel av våtmark eller sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan sköta en sedimenteringsbassäng eller våtmark som har anlagts på basis av ett femårigt avtal, vilket har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller en sedimenteringsbassäng eller våtmark som har anlagts på ett sätt som i övrigt godkänns med avseende på vattenvården.

46 §
Införlivande av nya områden med förbindelsen eller avtalet och ändring av djurantalet

Till förfogande för programmen för utveckling av landsbygden står de anslag som anvisats i statsbudgeten. Införlivandet av nya områden med en förbindelse eller med ett avtal enligt 25 § efter det första förbindelse eller avtalsåret är beroende av de anslag som anvisats i statsbudgeten. Med nya områden avses i fråga om kompensationsbidrag och miljöstöd inte sådana åkerarealer som en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse har uppgett i sin årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret eller som under det föregående året, i fråga om miljöstöd, har innehafts av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller, i fråga om kompensationsbidrag, av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar (861/1995). Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse kommer i besittning av under förbindelseåret i fråga och som överlåts av en sådan jordbrukare som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år, förutsatt att dessa områden sammanlagt utgör mera än två hektar. Med en jordbrukare som har fyllt 65 år avses här en jordbrukare som har idkat jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet han har haft i sin besittning innan besittningen av den har överförts på en jordbrukare som har ingått en förbindelse. Husbehovsodling betraktas inte såsom idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. En jordbrukare som har fyllt 65 år eller ett dödsbo som avses nedan skall under den vegetationsperiod som föregår överföringen av besittningen själv ha odlat den åkerareal som överförs. Om ett dödsbo överför besittningen av en åkerareal som en jordbrukare som har fyllt 65 år haft i sin besittning på en jordbrukare som har ingått en förbindelse, kan det anses att åkern har överförts av en jordbrukare som har fyllt 65 år, om jordbrukaren i fråga har avlidit under det förbindelse- eller kalenderår då besittningen överfördes. Ifall det är fråga om jordbruk eller trädgårdsodling som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning förutsätts att alla jordbrukare, bolagsmän, medlemmar eller delägare har fyllt 65 år. Om sådana områden utarrenderas, skall arrendeavtalet sträcka sig över en minst lika lång tid som den återstående förbindelsetiden. Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse eller ingått avtal kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan som avses i 88 § fastighetsbildningslagen (554/1995) under förutsättning att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med nyskiftesplanen efter att förbindelsen ingåtts eller efter inledandet av avtalsperioden för det avtal som avses i 25―26 § eller 32 §. Vad som ovan föreskrivs om ägaren skall också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerskiften av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för förbindelse samt för avtal enligt 25―26 § eller 32 § till högst samma areal som de stödberättigande åkerskiften som enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.


50 §
Överföring av förbindelse

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan på ansökan överföra en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd på den nya ägaren eller innehavaren av hela gårdsbruksenheten, om ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de allmänna villkor för beviljande av stödet i fråga som anges i denna förordning, och den som har ingått den ursprungliga förbindelsen inte fortsätter att idka jordbruk. En liten åkerareal kan lämnas för husbehovsodling. Om en lägenhet som har förbundit sig vid kompensationsbidrag och miljöstöd delas helt och hållet, till exempel på grund av arvskifte eller upplösning av en sammanslutning, kan förbindelsen överföras på de nya ägarna eller innehavarna av alla lägenhetsdelar som har uppkommit på detta sätt. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta den förbindelse som gäller stödet i fråga under den förbindelsetid som återstår för den förbindelse som den tidigare jordbrukaren har ingått.Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avtal som avses i 26 § denna förordning kan ännu 2001 ingås så att avtalsperioden för avtalet börjar den 1 juni 2000 om det är fråga om en sådan situation som avses i 38 §.

Avtal som avses i 23 § 2 mom. denna förordning, då våtmark eller sedimenteringsbassäng i övrigt har anlagts på ett sätt som godkänns med avseende på vattenvården, och inte på basis av ett femårigt avtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan ännu 2001 ingås så att avtalet börjar den 1 juni 2000 eller den 1 oktober 2000.

Helsingfors den 31 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.