437/2001

Given i Helsingfors den 29 maj 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller registrering av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av handelssorter av stråsäd och vallväxter i ursprungsväxtregistret som är ett i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsett funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

Registeringsskyldigheten föreskrivs i 26 § 1 mom. jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ursprungsväxter lantsorter, gamla handelssorter eller ändrade stammar av gamla handelssorter,

2) lantsorter stammar av stråsäd samt vall- och foderväxter som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter (nr 117/00) vilka odlats länge på samma lägenhet eller område och vilka till största delen har ett annat ursprung än sådana kända gamla handelssorter som är vetenskapligt förädlade,

3) gamla handelssorter sorter som har uppstått som ett resultat av vetenskapligt växtförädlingsarbete genom olika förädlingsmetoder, vilka har förädlats för odlingsförhållandena i Finland men som har strukits ur Finlands nationella sortlista, och

4) ändrade stammar av gamla handelssorter sorter som har odlats länge på samma lägenhet så, att sortens ursprungliga egenskaper har ändrats när sorten har anpassat sig till förhållandena på lägenheten.

3 §
Registrering

Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen, upprätthåller ursprungsväxtregistret för att utreda om en sort som omfattas av ansökan om ett avtal som avses i 26 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstöd för jordbruket är sådan att ett avtal om odling av ursprungssorter i enlighet med förordningen kan ingås om odling av sorten i fråga.

En sort kan registreras i ursprungsväxtregistret för en sökande genom kontrollcentralens registreringsbeslut, om

1) sorten är en ursprungssort,

2) det för sorten har gjorts en sortundersökning som utförts av kontrollcentralen eller någon annan motsvarande myndighet i vilken den har konstaterats vara tillräckligt åtskiljbar från andra kända sorter och vara tillräckligt enhetlig och beständig,

3) sorten inte är upptagen i Finlands nationella eller i någon annan motsvarande sortlista,

4) den inte har ett gällande sortskydd,

5) namnet på sorten inte bryter mot lag, ordning eller god sed och inte kan förväxlas med namnet på en annan sort i samma artgrupp, ett varumärke eller ett firmanamn,

6) den som ansöker om registrering har förutsättningar för att upprätthålla sorten,

7) samtsökanden har presenterat en godtagbar motivering för sin äganderätt till sorten.

Kontrollcentralen publicerar två gånger om året i mars och september namnen på de sorter som är upptagna i registret, innehavarna och upprätthållarna av registreringen i lantbrukets facktidningar.

4 §
Registreringsansökan

För registreringen skall en skriftlig ansökan göras, som skall sändas till kontrollcentralen. Det har inte fastställts någon ansökningstid utan ansökningar kan sändas in året runt.

I ansökan skall antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens namn och adress,

2) kommun och lägenhetssignum,

3) art och sortnamn,

4) sortens utvecklingshistoria,

5) sökandens detaljerade motivering till hans eller hennes äganderätt till den ursprungsväxt som presenteras i ansökan,

6) resultaten av den sortundersökning som kontrollcentralen har utfört, om en sådan har utförts, och

7) sökandens samtycke till att de registreringsuppgifter som gäller honom eller henne publiceras beträffande sortnamnet samt namnet på innehavaren och upprätthållaren av registreringen.

Sökanden kan vid behov komplettera sin ansökan.

5 §
Registreringsbeslut

Kontrollcentralen fattar på grundval av ansökan ett beslut om registrering efter att resultaten av sortundersökningen har blivit färdiga. Registreringsbeslutet är avgiftsbelagt. Om storleken på avgiften bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om Kontrollcentralens för växtproduktions avgiftsbelagda prestationer (950/1998). Registreringsbeslutet sänds till sökanden med en betalningsanvisning.

I registreringsbeslutet och ursprungsväxtregistret skall antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens namn och adress,

2) art och sortnamn,

3) vilken i 2 § 2―4 punkten avsedd sortform det är fråga om,

4) datum när ansökan har lämnats in och registreringsbeslutet har fattats, och

5) namn och adress för upprätthållaren av sorten.

Registreringen är i kraft så länge som förutsättningarna för registreringen finns eller tills den person som fått registreringen eller hans eller hennes representant skriftligt anmäler att han eller hon avstår från den.

6 §
Upprätthållande av sorten och hävning av registreringen

Angående en registrerad sort kan ingås ett avtal om upprätthållande med kontrollcentralen. Innehavaren av registreringen kan överföra upprätthållandet av sorten till en annan person, som förbinder sig att uppfylla förpliktelsen att upprätthålla sorten. Den nya upprätthållaren skall anmäla ändringar i upprätthållandet till kontrollcentralen. Kontrollcentralen har rätt att förbjuda överföring av sorten, om de krav som ställs i denna förordning inte uppfylls efter överföringen.

En person eller en sammanslutning som antecknats i registret och som har fått rätten att upprätthålla sorten är skyldig att upprätthålla sorten. Om upprätthållaren av sorten inte klarar av att producera sortens förökningsmaterial vars sortkännetecken motsvarar den registrerade sortens kännetecken eller upprätthållaren av sorten inte sänder kontrollcentralen nödvändiga utredningar om att sorten upprätthålls på ändamålsenligt sätt och inte tillåter att metoderna för upprätthållande granskas, hävs avtalet om upprätthållande av sorten.

Kontrollcentralen utför genom odling de kontroller som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter och de kontroller som förutsätts i specialstödsavtalet som ingåtts om odling av ursprungsväxter.

7 §
Användning av registreringsanmälan vid tillsynen

Kontrollcentralen skall sända tillsynsdokumenten för sorten i fråga till arbetskrafts- och näringscentralerna i fråga för att användas i övervakningen över jordbrukarnas specialstödsavtal gällande miljöstöd för jordbruket.

8 §
Ändringssökande

I ett beslut som en myndighet fattat med stöd av denna förordning söks ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om sökande av ändring.

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad som föreskrivs om ändringssökande i förvaltningsprocesslagen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marjatta Kemppainen-Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.