436/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras 7 § 1 mom. 6 punkten miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) samt

fogas till 1 § 1 mom. 6 punkten en ny underpunkt c, en ny 4 a § och till 6 § 1 mom. 6 punkten en ny underpunkt c som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):


6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:


c) anläggningar som avses i 3 § statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001),


4 a §
Undantag från tillståndsplikten

Bestämmelser om undantag från tillståndsplikten för en kemisk tvättinrättning som avses i 1 § 1 mom. 9 punkten ingår i 5 § statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:


c) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedda anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem är minst 50 ton om året eller minst 100 kilogram i timmen,


7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 eller 2 mom. miljöskyddslagen eller av 5 och 6 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2―4 punkten miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:


6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:


a) anläggningar där flyktiga kolväten används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 och under 50 ton om året eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 och under 100 kilogram i timmen,

b) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedda anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem är under 50 ton om året eller under 100 kilogram i timmen,Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2001.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan i 1 § avsedd verksamhet som är tillståndspliktig innan denna förordning träder i kraft och för vilken miljötillstånd inte skall sökas enligt 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000). Miljötillstånd skall likaså sökas för verksamhet som har beviljats miljötillstånd före denna förordnings ikraftträdande.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan i 1 § avsedd verksamhet som har inletts eller i fråga om vilken åtgärder som är väsentliga för inledandet har vidtagits innan denna förordning har trätt i kraft och som inte är tillståndspliktig enligt de bestämmelser som gällt vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 23 maj 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.