435/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning från miljöministeriet föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §
Mål och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att genom minskning av de direkta och indirekta verkningar av utsläpp av flyktiga organiska föreningar i luften hindra förorening av miljön. För att syftet skall uppnås måste utsläppen av dessa föreningar skäras ner till högst den mängd som bestäms nedan.

Denna förordning tillämpas på verksamhet där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av lösningsmedel överstiger den mängd som i bilaga I definieras för ifrågavarande verksamhet. Förordningen tillämpas inte på verksamheter där lösningsmedlet reagerar i processen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) anläggning en stationär teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som nämns i bilaga 1 bedrivs liksom också annan därtill nära anknuten verksamhet som har tekniskt samband med de verksamheter som bedrivs på samma plats och som kan påverka utsläppen,

2) befintlig anläggning en anläggning i drift eller en anläggning som har fått driftstillstånd enligt de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft eller en anläggning vars ansökan om miljötillstånd har kungjorts innan denna förordning trädde i kraft och som tas i drift inom ett år efter att denna förordning trädde i kraft,

3) liten anläggning en anläggning där användningen av lösningsmedel är större än de nedre värdena i tabellerna 1, 2 , 5a, 5b, 5c, 11 och 12 i bilaga 1 utan att dock överstiga de högsta värdena i motsvarande punkter, eller en anläggning där användningen av lösningsmedel för de andra verksamheterna i bilaga 1 är högst 10 ton om året,

4) väsentlig ändring

a) i fråga om små anläggningar en sådan ändring av den nominella kapaciteten som ökar utsläppen av flyktiga organiska föreningar med mer än 25 procent,

b) i andra anläggningar där förbrukningen av organiska lösningsmedel utgör högst 150 kilogram i timmen eller högst 200 ton om året en sådan ändring av den nominella kapaciteten som ökar utsläppen av flyktiga organiska föreningar med mer än 10 procent,

c) någon annan ändring som kan medföra förorening av miljön,

5) avgas utsläppet av gas som innehåller flyktiga organiska föreningar eller andra föroreningar från en skorsten eller reningsutrustning till luften; volymflödet under standardförhållanden (temperatur 273,15 K och ett tryck av 101,3 kPa) uttrycks i enheten m3/h,

6) diffusa utsläpp utsläpp av flyktiga organiska föreningar i miljön via fönster, dörrar, ventilationskanaler och liknande och som inte är sådana avgasutsläpp som användningen av lösningsmedel föranleder och inte heller organiska lösningsmedel eller organiska föreningar som destruerats eller återvunnits vid behandling av avgaser, inte heller organiska lösningsmedel eller organiska föreningar som destruerats eller återvunnits vid behandling av avloppsvatten, inte heller lösningsmedel som ingår i uppsamlat avfall eller lösningsmedel som återvunnits för återanvändning,

7) totala utsläpp summan av avgasutsläppen och de diffusa utsläppen,

8) gränsvärde för utsläpp den mängd utsläpp av flyktiga organiska föreningar som, beräknad under standardförhållanden och angiven som koncentration, procent av eller volym av ett utsläpp, beräknat vid standardförhållanden (N), inte får överskridas under en eller flera tidsperioder,

9) ämnen kemiska grundämnen och deras föreningar sådana som de förekommer i naturen eller vid industriellt framställda,

10) preparat blandningar eller lösningar av två eller flera ämnen,

11) flyktig organisk förening en organisk förening som vid en temperatur av 293,15 K har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under vissa bruksförhållanden samt den andel kreosot som överstiger detta ångtrycksvärde vid 293,15 K,

12) organiskt lösningsmedel ett lösningsmedel som används ensamt eller tillsammans med andra ämnen för att lösa upp råvaror, produkter eller avfallsprodukter, som rengöringsmedel för att lösa upp föroreningar, som lösningsmedel, som dispergeringsmedel, för reglering av viskositeten eller ytspänningen, som mjukningsmedel eller som konserveringsmedel,

13) halogenerat organiskt lösningsmedel ett organiskt lösningsmedel som innehåller minst en brom-, klor-, fluor-, eller jodatom per molekyl,

14) tvättlösningsmedel lösningsmedel som används för rengöring av utrustning,

15) beläggningsmedel och målarfärg ett preparat som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att uppnå en dekorativ, skyddande eller annan funktionell effekt på en yta,

16) lim ett preparat som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att sammanfoga enskilda delar av en produkt,

17) tryckfärg ett preparat som innehåller organiska lösningsmedel och som används i tryckprocessen för att trycka text eller bilder på en yta,

18) lack ett genomsynligt eller annat beläggningsmedel som används för lackering,

19) förbrukning den totala mängd organiska lösningsmedel och tvättlösningsmedel som förbruks i en anläggning per kalenderår eller annan 12-månadersperiod, med undantag av organiska lösningsmedel som återvinns för återanvändning,

20) användning den mängd organiska lösningsmedel och mängden av dem i preparat som används när en verksamhet utförs, inklusive återvunna lösningsmedel som kommer från anläggningen eller utifrån och som räknas varje gång de används i verksamheten,

21) återanvändning av organiska lösningsmedel användning av organiska lösningsmedel som har återvunnits vid en anläggning i tekniskt eller kommersiellt syfte eller för användning som bränsle, dock inte hantering av återvunna lösningsmedel som avfall,

22) massflöde den mängd flyktiga organiska föreningar som släpps ut, mätt i massa per timme,

23) nominell kapacitet den största mängd organiska lösningsmedel som används i en anläggning som ett medelvärde under en dag, om anläggningen drivs med planerad effekt under normala förhållanden, frånsett idriftsättning och urdrifttagning samt underhåll av utrustningen,

24) inneslutning situationer där de flyktiga organiska föreningar som släpps ut från verksamheten i en anläggning samlas upp och leds ut i luften på ett kontrollerat sätt, antingen utan rening eller via reningsutrustning, och därmed inte är diffusa utsläpp,

25) medelvärde över 24 timmar det aritmetiska medelvärdet av alla giltiga avläsningar som gjorts under en 24-timmarsperiod vid normal drift,

26) idriftsättning eller urdrifttagning förlopp annan än med regelbunda variationer i produktionsverksamheten sammanhängande då en verksamhet, utrustningsmedel eller tank tas i eller ur drift eller görs redo för detta.

3 §
Tillståndspliktig verksamhet

Utöver vad som någon annanstans bestäms om tillståndsplikt skall följande verksamheter ha tillstånd som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000) :

1) verksamheter som avses i bilaga 1

a) tryckning i tabell 1,

b) ytrengöring i tabell 2,

c) bandlackering i tabell 4,

d) träimpregnering i tabell 8,

e) framställning av målarfärg, lack, tryckfärg och andra beläggningsmedel samt lim i tabell 12,

f) förädling av gummi i tabell 13,

g) utvinning av vegetabiliska oljor och animaliskt fett samt raffinering av vegetabiliska oljor i tabell 14,

h) tillverkning av

farmaceutiska produkter i tabell 15,

2) verksamheter som avses i bilaga 1 och där mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) annan ytrengöring i tabell 2,

b) skotillverkning i tabell 9,

c) laminering i tabell 10,

d) limbeläggning i tabell 11,

3) verksamheter som avses i bilaga 1 och där mer än 15 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) fordonslackering och reparationslackering i tabell 3,

b) målning, lackering och ytbeläggning i tabell 5a, 5b, 5c och 5d,

c) beläggning av lindningstråd i tabell 6.

4 §
Verksamheter som skall anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation

Följande verksamheter skall enligt 65 § 1 mom. miljöskyddslagen anmälas till den regionala miljöcentralen för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation, om inte tillstånd för verksamheten skall sökas med stöd av 28 § miljöskyddslagen:

1) verksamheter som avses i bilaga 1 och där högst 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen

a) annan ytrengöring i tabell 2,

b) skotillverkning i tabell 9,

c) laminering i tabell 10,

d) limbeläggning i tabell 11,

2) verksamheter som avses i bilaga 1 och där högst 15 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) fordonslackering och reparationslackering i tabell 3,

b) ytbeläggning i tabell 5a och 5c,

c) beläggning av lindningstråd i tabell 6.

5 §
Avvikelse från tillståndspliktigheten för kemiska tvättinrättningar

Med avvikelse från 1 § 1 mom. 9 punkten underpunkt c i miljöskyddsförordningen krävs miljötillstånd inte för verksamheten vid en kemisk tvättinrättning, om där används sådan för kemisk tvätt avsedd utrustning och sådana system som inte föranleder utsläpp till luft och vatten, och om det avfall som uppstår i verksamheten överlämnas för behandling i enlighet med avfallslagen (1072/1993). Denna avvikelse gäller inte en kemisk tvättinrättning som ligger i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattensområde och vars verksamhet kan medföra risk för förorening av grundvatten.

Verksamhetsutövaren skall anmäla verksamheten vid en kemisk tvättinrättning till den regionala miljöcentralen för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation. Om verksamheten inte fyller förutsättningarna i 1 punkten, skall tillsynsmyndigheten förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om miljötillstånd inom en viss tid. Bestämmelser om kraven på kemiska tvättinrättningar ingår i tabell 7 i bilaga 1.

6 §
Gränsvärden för utsläpp

Utsläppen i luft av avgaser från flyktiga organiska föreningar i tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som inskrivits i datasystemet för miljövårdsinformation, angivna som milligram totalt organiskt kol (mg C) per normalkubikmeter (Nm3) och de diffusa utsläppen angivna som procent (%) av de använda lösningsmedlen eller de totala utsläppen angivna per produktenhet eller som procent av de använda lösningsmedlen får inte överskrida värdena i bilaga I.

Tillståndspliktiga anläggningar som bedriver målning eller lackering enligt tabell 5 a i bilaga 1, behöver inte följa gränsvärdet för utsläpp i avgaser och gränsvärdet för diffusa utsläpp är det möjligt att använda gränsvärdet för totala utsläpp, om ett sådant ges utöver dessa i bilaga I.

I tillståndspliktiga verksamheter är det möjligt att inte följa det gränsvärdet för diffusa utsläpp i bilaga I, om det inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att iaktta gränsvärdet. Verksamhetsutövaren skall för tillståndsmyndigheten visa att bästa tillgängliga teknik används i anläggningen.

Tillståndspliktiga anläggningar som bedriver målning eller lackering enligt tabell 5 a i bilaga 1, behöver inte följa gränsvärdet för utsläpp i avgaser och gränsvärdet för diffusa utsläpp, om målningen eller lackering inte kan utföras med inneslutning. Då skall en plan för minskning av utsläpp iakttas. Om tillämpningen av en minskningsplan av inte är teknisk och ekonomisk genomförbar, skall verksamhetsutövaren för tillståndsmyndigheten visa att bästa tillgängliga teknik används i anläggningen.

I befintliga tillståndspliktiga anläggningar som har utrustning för utsläppsrening och där ett gränsvärde om 50 mg C/Nm3 nås för avgasutsläppen av flyktiga organiska föreningar vid förbränning och ett gränsvärde om 150 mg C/Nm3 nås vid användning av annan reningsutrustning är det möjligt att i tolv år från det att denna förordning har trätt i kraft inte följa det gränsvärde för utsläpp i avgaser som anges i bilaga 1. Detta förutsätter att verksamhetsutövaren visar för tillståndsmyndigheten att anläggningens totala utsläpp inte överskrider de utsläpp som skulle uppstå, om i anläggningen iakttas det i bilaga 1 angivna gränsvärdet för utsläpp i avgaser och gränsvärdet för diffusa utsläpp eller gränsvärdet för totala utsläpp.

7 §
Väsentliga förändringar i en befintlig anläggning

Om verksamheten i en sådan anläggning som avses i denna förordning genomgår en väsentlig förändring eller om förordningen för första gången tillämpas på en anläggning med anledning av en väsentlig förändring, anses del av anläggningen som genomgår den väsentliga förändringen vara en ny anläggning.

8 §
Plan för minskning av utsläpp

I stället för de gränsvärden som föreskrivs i 6 § kan verksamhetsutövaren utarbeta en egen plan för minskning av utsläppen som den skall följas. Då skall anläggningen minska sina utsläpp minst lika mycket som dessa skulle minska om gränsvärdena i 6 § tillämpades. En plan för minskning av utsläpp skall vara förenlig med bilaga 2 eller utgöra någon motsvarande plan enligt vilken utsläppen minskar i samma utsträckning.

Det utsläppsmål som bestäms i minskningsplanen skall uppnås stegvis. Utsläppen från nya anläggningar får vara högst 1,5-gånger större än utsläppsmålet då verksamheten inleds och skall senast den 31 oktober 2004 högst ligga på samma nivå som utsläppsmålet.

Utsläppen från befintliga anläggningar skall senast den 31 oktober 2004 vara högst 1,5-gånger större än utsläppsmålet och skall senast den 31 oktober 2007 högst ligga på samma nivå som utsläppsmålet. Tillståndsmyndigheten kan bevilja anläggningen förlängning för uppnående av utsläppsmålet, om arbetet på att utveckla sådana produkter som inte innehåller lösningsmedel eller som innehåller bara små mängder ännu pågår.

I fråga om en tillståndspliktig anläggning skall en plan för minskning av utsläpp visas vid ansökan om miljötillstånd för verksamheten och i fråga om en anläggning som skall inskrivas i datasystemet vid anmälan av verksamheten för inskrivning i datasystemet.

De gränsvärden för utsläpp som bestäms i 9 och 10 § skall följas, oberoende av om en plan för minskning av utsläpp är i bruk.

9 §
Ersättande av vissa hälsövådliga ämnen och gränsvärdet för utsläpp av dem

Ämnen och preparat som på grund av de flyktiga organiska föreningar som de innehåller klassificeras som carcinogener, mutagener eller toxiska för reproduktion och som skall förses med riskfraserna R45, R46, R49, R60 eller R61 skall snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller preparat.

Utsläpp som föranleds av användningen av ämnen med märkningarna i 1 mom. för vara högst 2 milligram (mg) per normalkubikmeter (Nm3), om det sammanlagda massflödet för dessa föreningar är minst 10 gram (g) per timme.

10 §
Gränsvärde för utsläpp av vissa halogenerade flyktiga organiska föreningar

Utsläpp som föranleds av användningen av halogenerade flyktiga organiska föreningar som har tilldelats riskfras R40 får vara högst 20 milligram (mg) per normalkubimeter (Nm3), om det sammanlagda massflödet för dessa föreningar är minst 100 gram (g) per timme.

11 §
Tillämpning av gränsvärden för utsläpp i anläggningar med flera verksamheter

I en anläggning där två eller flera av de verksamheter som nämns i bilaga 1 bedrivs kan gränsvärdena för utsläpp i tabellerna i bilaga 1 tillämpas separat på varje verksamhet.

I anläggningen är det möjligt att tillämpa också en gräns för totala utsläpp som inte är får överskrida det utsläpp som fås vid sammanräkning av det årliga utsläppet från varje verksamhet med antagande av att kraven i 6 § tillämpas på varje verksamhet.

I en anläggning där två eller flera av de verksamheter som nämns i bilaga 1 bedrivs och vilka används sådana ämnen som anges i 9 och 10 § skall de gränsvärden för utsläpp som bestäms i 9 och 10 § iakttas separat i varje verksamhet.

12 §
En nationell plan

I syfte att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar från befintliga anläggningar är det möjligt att göra upp en nationell plan. Planen kan utarbetas av ett organ eller en instans som representerar en verksamhet eller verksamheter inom förordningens tillämpningsområde och som också framlägger ett förslag till plan för miljöministeriet samt fungerar som kontaktinstans i saken.

Planen skall omfatta alla anläggningar som bedriver ifrågavarande verksamhet eller verksamheter inom förordningens tillämpningsområde och genom den skall det vara möjligt att uppnå utsläppsminskningar som är minst lika stora och genomförs inom samma tidsram som de minskningar som skulle ha uppnåtts genom iakttagande av gränsvärdena för utsläpp och kraven i 6 och 8 §. En nationell plan kan inte göras upp för verksamheter som bedriver kemtvätt eller ytrengöring med hjälp av klorerade lösningsmedel.

Den nationella planen skall inbegripa:

1) en definition av den verksamhet eller de verksamheter som planen omfattar,

2) uppgift om antalet anläggningar som planen omfattar och deras totala utsläpp samt vid behov de totala utsläppen från olika verksamheter,

3) en definition av den utsläppsminskning som avses bli uppnådd,

4) en redogörelse för de åtgärder som vidtas för uppnående av utsläppsminskningarna,

5) en definition av bindande etappmål för utsläppsminskningen,

6) en detaljerad redogörelse för uppföljningen av hur den nationella planen har verkställts och hur utsläppsminskningarna har utfallit.

Den nationella planen skall framläggas för miljöministeriet senast den 31 december 2004. Den som utarbetar planen skall tillställa miljöministeriet en uppdaterad plan vart tredje år efter godkännandet av planen.

Statsrådet fattar beslut med anledning av planen. I beslutet anges den nationella tillsynsmyndighet till vilken uppgifterna om verkställandet av planen årligen skall lämnas in och som värderar hur utsläppsminskningarna årligen har framskridits samt vid behov föreslår kompletteringar till planen.

Miljöministeriet skall sända den godkända planen jämte uppdateringar samt uppgifter om uppföljningen för uppfyllandet av planen till Europeiska gemenskapens kommission, som vidtar de åtgärder som avses i 6 art. rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

Även om anläggningen är med i den nationella planen skall de gränsvärden för utsläpp som besstäms i 9 och 10 § iakttas och tillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen sökas.

13 §
Kontroll av utsläppen i tillståndspliktiga anläggningar

Miljötillståndsmyndigheten eller i sådana fall som avses i 46 § 3 mom. miljöskyddslagen, en av denna förordnad myndigheten bestämmer om kontinuerliga eller periodiska mätningar av utsläppen i avgaser från en anläggning och om uppföljningsdetaljerna när den godkänner en plan för utsläppskontroll för anläggningen.

När utsläppet av flyktiga organiska föreningar från en anläggning efter reningsutrustningen vid det slutliga utsläppsstället i medeltal är mer än 10 kilogram totalt organiskt kol per timme, skall avgasutsläppen mätas kontinuerligt.

Vid periodiska mätningar skall minst tre avläsningar utföras under varje mätperiod.

14 §
Lämnande av uppgifter om verksamheter som inskrivits i datasystemet för miljövårdsinformation och tillsyn

En verksamhetsutövare vars verksamhet har inskrivits i datasystemet för miljövårdsinformation skall årligen före utgången av februari lämna in till den kommunala miljövårdsmyndigheten uppgifter om hur anläggningen har iakttagit bestämmelserna i denna förordning. Redogörelsen skall uppta de uppgifter för föregående år som är väsentliga med avseende på övervakningen, såsom uppgifter om de lösningsmedel som har tillförts för verksamheten, iakttagandet av gränsvärdena för utsläpp och kontroll av utsläpp samt uppnåendet av målen i minskningsplan.

I fråga om en ny anläggning lämnas uppgifterna om det första hela verksamhetsåret och i fråga om befintliga anläggningar lämnas första gången uppgifter som gäller 2006.

15 §
Iakttagande av gränsvärdena för utsläpp

En verksamhetsutövare skall på ett sätt som miljötillståndsmyndigheten godkänner visa att anläggningen iakttar gränsvärdena för utsläpp i avgaser och gränsvärdena för diffusa utsläpp eller gränsvärdena för totala utsläpp eller en plan för minskning av utsläpp eller andra krav enligt 6 §.

Den plan för hantering av utsläpp som refereras i bilaga 3 kan utnyttjas vid bedömningen av iakttagandet av gränsvärdena för utsläpp.

Vid kontinuerliga mätningar anses gränsvärdena för utsläpp ha iakttagits, om

a) inget medelvärde över 24 timmar vid normal drift överskrider gränsvärdena för utsläpp och

b) inget timmedelvärde överskrider gränsvärdena för utsläpp mer än 1,5-faldigt.

Vid periodiska mätningar anses gränsvärdena för utsläpp ha iakttagits, om under en mätperiod

a) medelvärdet av alla avläsningar inte överskrider gränsvärdena för utsläpp och

b) inget timmedelvärde överskrider gränsvärdena för utsläpp mer än 1,5-faldigt.

Iakttagandet av gränsvärdena för utsläpp i avgaser enligt bilaga 1 betraktas i form av totalt organiskt kol, om inte något annat bestäms i bilaga 1, medan iakttagandet av de gränsvärden för utsläpp som bestäms i 9 och 10 § betraktas i form av den sammanlagda massan av enskilda flyktiga organiska föreningar.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2001. Bestämmelserna i 6 § 1―3 mom. samt 7―15 § tillämpas på befintliga anläggningar från den 31 oktober 2007.

Verksamhetsutövaren skall anmäla sådan befintlig verksamhet som avses i 4 § för anteckning i datasystemet senast den 31 december 2004.

Anmälan för anteckning i datasystemet av verksamhet som avses i 5 § skall göras senast den 30 juni 2004 för befintliga anläggningar. Den tid som vid behov sätts ut för ansökan om miljötillstånd för dessa verksamheter får inte vara senare än den 31 december 2004.

Rådets direktiv 1999/13/EG, EGT nr L 85, 29.3.1999, s. 1

Helsingfors den 23 maj 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Bilagor 1, 2 och 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.