421/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 25 och 26 § samt 27 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 25 och 26 § delvis ändrade i lag 413/1997 samt 27 § 3 mom. i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 27 a § och till 30 §, sådan den lyder i nämnda lag 413/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

25 §

Om en person som flyttar till Finland för med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten för detta fordon med högst 80 000 mark, om

1) han omedelbart före inflyttningen har vistats utomlands under minst ett år utan avbrott,

2) fordonet under minst sex månader omedelbart före inflyttningen har varit i den inflyttandes eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk, samt

3) i sådana fall där den inflyttande tidigare med nedsatt skatt eller skattefritt har infört ett fordon, den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden har gått ut före inflyttningen till Finland.

Den rätt som anges i 1 mom. tillkommer inte den som vid inflyttningen är under 18 år eller en person som tidigare har bott i Finland och som utomlands i huvudsak har studerat under en tid av ett år före inflyttningen. Skattenedsättning beviljas dock en sistnämnd person, om denne visar att villkoren i 1 mom. har uppfyllts under sammanhängande perioder i utlandet under en tid då han inte har studerat.

Skattenedsättning enligt 1 mom. beviljas också en person som före inflyttningen har vistats tillfälligt i Finland, om han visar att villkoren i 1 mom. har uppfyllts omedelbart innan han anlände till Finland för den tillfälliga vistelsen. För skattenedsättning krävs då ytterligare att fordonet anmäls för att beskattas som flyttgods inom sex månader efter det att den tillfälliga vistelsen började. Om det är fråga om ett fordon som tillfälligt har funnits skattefritt i Finland på det sätt som avses i 2 § 2 mom. och i fråga om vilket den föreskrivna tiden för skattefri användning av fordonet har förlängts på det sätt som avses i 32 §, kan anmälan göras innan förlängningen löper ut, dock inom 18 månader efter det att den tillfälliga vistelsen började.

26 §

Utan hinder av vad som i 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 3 mom. bestäms om den inflyttandes vistelse och om användning av fordonet utomlands, beviljas nedsättning av skatten även när den inflyttande före inflyttningen eller före sådan tillfällig vistelse som avses i 25 § 3 mom. på grund av bostadsanskaffning eller sökande av arbete eller av skäl som med beaktande av den inflyttandes omständigheter skall anses tvingande eller på grund av sedvanlig semesterresa, sporadiskt arbete eller någon annan därmed jämförbar kortvarig vistelse tillfälligt har varit i Finland.

Som studier som avses i 25 § 2 mom. betraktas studier som förbereder för en prestation som hör till ett universitets eller någon annan läroanstalts examensprogram och praktik i anslutning därtill, om inte verksamheten skall betraktas som självständig forskningsverksamhet.

27 §

Vid tillämpning av denna paragraf betraktas som ett fordons användningstid inte den tid som fordonet före inflyttningen har funnits på ett friområde eller någon annanstans i Finland, om det inte är fråga om användning vid tillfällig vistelse enligt 26 § 1 mom. Om nedsättning av skatten har beviljats för fordonet med stöd av 25 § 3 mom., betraktas som användningstid inte heller tiden från den dag då en sådan person som avses i momentet anlände till Finland för den tillfälliga vistelsen till den dag då nedsättning av skatten beviljades för fordonet genom ett beskattningsbeslut. Efter inflyttningen anses tiden för användning av fordonet i Finland börja den dag då nedsättning enligt 25 § av skatten beviljas för fordonet genom ett beskattningsbeslut. Som användningstid efter inflyttningen betraktas dock endast den tid under vilken både fordonet och den inflyttande är i Finland samtidigt.

27 a §

Utan hinder av 27 § kan den inflyttande, innan den i paragrafen föreskrivna tiden löper ut, skattefritt överlåta ett avregistrerat fordon till ett försäkringsbolag på grund av skador eller för att användas i utlandet. Om ett fordon som har överlåtits på detta sätt tas i bruk eller omregistreras, skall den som tar i bruk eller omregistrerar fordonet betala skatt på fordonet enligt bestämmelserna i 30 § 3 mom.

Om en person som har överlåtit ett fordon på det sätt som avses i 1 mom. på nytt för in ett fordon i landet i samband med inflyttning, kan skatten på fordonet nedsättas utan hinder av 25 § 1 mom. 3 punkten. Härvid anses den föreskrivna tiden enligt 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten för den inflyttandes utlandsvistelse samt för användningen och ägandet av fordonet utomlands emellertid börja löpa först 30 månader efter den dag då skattenedsättning enligt 25 § har beviljats för det fordon som fördes in tidigare.

30 §

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett i Finland tidigare registrerat fordon för vilket bilskatten i samband med inflyttning har nedsatts på det sätt som anges i 25 §, men för vars del den i 27 § föreskrivna tiden för skattefri överlåtelse inte har löpt ut förrän fordonet omregistreras. Om ett sådant fordon registreras eller borde registreras i Finland, uppbärs skatt för fordonet enligt grunderna i denna lag till den del som beloppet av denna skatt överstiger den tidigare betalda skatten för fordonet. Debiteringen av skatten sköts då av tullverket.


Denna lag träder i kraft den 11 juni 2001.

Om en person som bor utomlands när denna lag träder i kraft flyttar till Finland och i samband därmed för in ett fordon, kan på den skattskyldiges begäran på fordonet tillämpas 26 § 1 mom. bilskattelagen (1482/1994) i stället för 26 § 1 mom. i denna lag, förutsatt att flyttningen till Finland sker inom ett år från denna lags ikraftträdande.

RP 197/2000
FiUB 4/2001
RSv 40/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.