420/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 26 maj 2000 för undervisningsministeriet (483/2000) 9 § 3 mom., den finska språkdräkten i 10 § 1 mom. samt 11 § 1 mom., 14 § 1 mom., 32 § 2 mom., 39 § 1 mom. och 40 § 1 punkten som följer:

9 §
Enheternas uppgifter

Yrkeshögskoleenheten handlägger ärenden som gäller yrkeshögskolor och yrkeshögskolestudier, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet.


11 §
Ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk och inrättningar:

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Finlands filmarkiv,

Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd, samt

länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens verksamhetsområde.


14 §
Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde samt personalen, om ärendet inte hör till en avdelnings verksamhetsområde, tjänster inom ämbetsverket och dokumentförvaltning, personalutbildning, religionsfrihet, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religiösa samfund, stupade, samordning av arbetsmarknadsfrågor inom ministeriet och förvaltningsområdet, beredskapsplanering samt övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde. Dessutom handlägger enheten med stöd av förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/1995) de ärenden som hör till ministeriet i egenskap av fastighetsenhet samt bereder ärenden i fråga om lokalprojekt och anläggningsprojekt som hör till avdelningarna.


32 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar kanslichefen chefen för en enhet inom samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning och till ställföreträdare för chefen för en enhet vid en avdelning förordnar avdelningens chef en tjänsteman inom samma enhet.


39 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller utlåtanden av ministeriet. Kanslichefen utser, efter att ha hört ministrarna för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, företrädare för undervisningsministeriet i organ, då den tjänsteman som utses för uppdraget, i organet företräder flera än ett av ministeriets verksamhetsområden.


40 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden av avdelningen,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 23 maj 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.