412/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 18 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § lagen den 22 september 2000 om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) ett nytt 5 mom. som följer:

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i vissa andra situationer oberoende av klientens samtycke

Om utlämnande av uppgifter som ingår i sekretessbelagda handlingar för vetenskaplig forskning gäller vad som bestäms om det i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i personuppgiftslagen. Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom i enskilda fall för vetenskaplig forskning bevilja tillstånd till erhållande av uppgifter ur sådana handlingar om en klient som finns hos en serviceproducent som privat ordnar socialvård. Tillstånd kan beviljas om det är uppenbart att de intressen som sekretessplikten är avsedd att skydda inte kränks om uppgifter lämnas ut. Prövningen av om tillstånd skall beviljas skall utgå från att den vetenskapliga forskningens frihet tryggas. Ett tillstånd kan beviljas för viss tid, och till det skall fogas föreskrifter som behövs för att skydda enskilda intressen. Ett tillstånd kan återkallas, om skäl därtill prövas föreligga.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001
ShUB 6/2001
RSv 35/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.