408/2001

Given i Helsingfors den 21 maj 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2001 och om avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 11 § 4 mom. samt 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådana de lyder i lag 44/2000:

1 §
Begränsad ansökan under 2001

Under 2001 kan avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan specialstödsavtal, sökas och ingås endast i de fall som föreskrivs nedan. Specialstödsavtal kan ingås inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

2 §
Specialstödsavtal som går ut under 2001

Om jordbrukaren med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har ingått ett specialstödsavtal som enligt avtalet går ut den 14 maj 2001 eller den 30 september 2001, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt specialstödsavtal sådant som avses i statsrådets förordnig om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) som motsvarar det gamla. Samtidigt kan jordbrukaren också ansöka om att områden som inte omfattats av det tidigare avtalet skall införlivas i specialstödsavtalet, under förutsättning att områdena uppfyller de föreskrivna kraven. Det är emellertid inte möjligt att ansöka om avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten, effektiverad kalkning av åkrar eller om kalkfilterdikning.

3 §
Nya specialstödsavtal

Om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 2 § eller om det område som berörs av ansökan om specialstödsavtal inte omfattas av ett gällande specialstödsavtal som i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket ingåtts för åren 1997-1999, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt specialstödsavtal i fråga om följande avtal:

1) avtal om ekologisk produktion,

2) avtal om anläggning och skötsel av skyddszon,

3) avtal om skötsel av vårdbiotoper,

4) avtal om främjande av naturens mångfald,

5) avtal om effektiverad stallgödselanvändning,

6) avtal om uppfödning av lantraser, och

7) avtal om odling av ursprungssorter.

Avtal om ekologisk produktion kan sökas för gårdens hela område också då ett från och med den 1 juli 1995 giltigt avtal om omläggning till ekologisk produktion eller om ekologisk produktion, som ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, gått ut under 2000 och ett nytt avtal om ekologisk produktion inte har sökts under 2000. Bestämmelserna i 37 § 3 mom. statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) skall iakttas också om jordbrukaren har ingått avtal som avses i detta moment och avtalen har slutits efter 1995 i enlighet med statsrådets beslut. Också för de avtalsområden som omfattas av dessa avtal är det möjligt att ansöka om ett avtal för ekologisk produktion som ingås med stöd av det nya systemet för miljöstöd.

Om den åkerareal som omfattas av avtal som ingåtts 1995 och som gått ut 2000 i det fall som avses i 2 mom. under 2000 har odlats på ett annat vis än i enlighet med produktionsvillkoren för ekologisk produktion, iakttas 44 § 3 mom. statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket.

Om jordbrukaren med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket har ingått ett avtal om omläggning till ekologisk produktion eller om ekologisk produktion, och det första avtalsåret varit 1997, 1998 eller 1999 och om gården inte har ett sådant avtal som avses i 2 §, kan jordbrukaren inte ansöka om ett nytt avtal för ekologisk produktion och ett sådant kan inte heller ingås med jordbrukaren. Också när det gäller andra specialstödsavtal, vars första avtalsår varit 1997 eller 1998, kan jordbrukaren inte övergå till det nya systemet för miljöstöd genom att ingå ett nytt, ersättande specialstödsavtal.

4 §
Införlivande av nya områden inte i avtalet

Under 2001 kommer inga nya områden att godkännas för införlivande i de specialstödsavtal som är i kraft. En jordbrukare vars avtalsperiod för specialstödsavtalet har inletts under 2000 kan inte utöka avtalsområdet i avtalet och inte heller ingå ett nytt, ersättande avtal, det vill säga jordbrukaren kan under 2001 inte ansöka om ett sådant avtal som skulle ersätta det tidigare avtalet och omfatta en större areal än det.

5 §
Ansökningstiden

Ansökan om miljöspecialstödet för jordbruket skall inlämnas senast den 31 maj 2001 till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringslivscentral, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om det inte finns något driftscentrum på gården, skall ansökan inlämnas till den arbetskrafts- och näringslivscentral, på vars verksamhetsområde det område som är föremål för ansökan är beläget eller huvudsakligen är beläget. Ansökan om specialstödsavtal skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för specialstödsavtalet i fråga eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2001.

6 §
Avtalsperioderna för de avtal som ingås under 2001

Avtalsperioden för specialstödsavtal om ekologisk produktion, effektiverad användning av stallgödsel, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2001. Avtalsperioden för avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt om utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2001 eller den 1 oktober 2001. Avtalsperioden för specialstödsavtal om åkerodling på grundvattenområden inleds den 1 oktober 2001.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.