407/2001

Given i Helsingfors den 21 maj 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket år 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 11 § 3 mom. och 4 mom. samt 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådana de lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om följande stöd 2001:

1) stöd för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket (programperioden 2000-2006),

2) miljöbasstöd för jordbruket (programperioden 1995-1999),

3) kompensationsbidrag (programperioden 2000-2006),

4) kompensationsbidrag (programperioden 1995-1999).

2 §
2001 års nya förbindelse som gäller kompensationsbidrag

Under ansökningstiden för arealbaserade stöd för 2001, dvs. senast 31 maj 2001, kan en ny förbindelse som gäller kompensationsbidrag ingås (programperioden 2000-2006). Förbindelsen ingås genom att den punkt som gäller detta fylls i på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nr 101B för 2001.

3 §
2001 års nya förbindelse som gäller miljöstöd

Under ansökningstiden för arealbaserade stöd för 2001 kan en ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket ingås (programperioden 2000-2006). Förbindelsen ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 111 för 2001 fylls i. Denna blankett skall vid sidan av stödansökan enligt 5 § inlämnas senast den 15 juni 2001. Om det i enskilda fall konstateras att ansökan innehåller uppenbara misstag enligt artikel 5 b i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem och att ansökan innehåller motstridiga uppgifter, kan också en senare inlämnad blankett nr 111 godkännas.

År 2001 kan en ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket ingås endast av

1) en jordbrukare som under 1996, 1997 eller 1998 ingått en sådan förbindelse som gäller basstöd som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995), nedan förbindelse som gäller basstöd, och vars förbindelse som gäller basstöd är i kraft den 14 maj 2001,

2) en jordbrukare som har ett sådant gammalt specialstödsavtal, som är i kraft och som kräver en förbindelse som gäller miljöstöd och vars giltighetstid fortsätter efter 2001, och jordbrukaren inte har ingått en ny förbindelse som gäller miljöstöd under 2000,

3) en sammanslutning för mjölkproduktion förutsatt att följande krav uppfylls:

a) sammanslutningen har bildats efter den 26 maj 2000,

b) den sammanslutning för mjölkproduktion som ingår en förbindelse och som inleder odling består av gårdar som omfattas av systemet för miljöstöd; alla gårdar som hör till sammanslutningen för mjölkproduktion skall ha varit med i systemet för miljöstöd, och

c) endast åkerskiften som godkänts som stödberättigande under 2000 och som tillhör jordbrukare som är delägare i sammanslutningen samt åkerskiften som under hela 2000 har omfattats av systemet för miljöstöd kan godkännas som åkerskiften som berättigar till stöd för sammanslutningen för mjölkproduktion,

4) ett nytt lägenhetskomplex som består av åkrar som berättigar till miljöstöd, förutsatt att följande krav uppfylls:

a) odlingen på de åkrar som omfattats av systemet för miljöstöd under 2000 inleds på det lägenhetskomplex som den nya jordbrukaren besitter, av detta lägenhetskomplex skall jordbrukaren äga antingen minst 3 hektar eller minst 0,5 hektar sådan åker som berättigar till miljöstöd enligt 14 § statsrådets förordnig om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket,

b) det nya lägenhetskomplexet har bildats efter den 26 maj 2000,

c) den nya jordbrukaren inte har odlat någon gård själv eller som delägare under 2000, och

d) endast de åkerskiften som den nya jordbrukaren besitter år 2001 och som godkänts som stödberättigande under 2000 och åkerskiften som under hela 2000 omfattats av en förbindelse som gäller basstöd, godkänns som åkerskiften som berättigar till stöd för en jordbrukare som ingått en förbindelse som gäller miljöstöd,

5) den som fortsätter med odlingen på gården, förutsatt att följande krav uppfylls

a) gården har inte gällande förbindelse för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket och inte heller förbindelse som gäller basstöd,

b) överföring av besittiningen på gården har gjorts så att föräldrarna eller far- eller morföräldrarna har överlåtit gården till den som fortsätter driva gården; om överlåtelsen har gjorts genom arrendering, skall arrendekontraktet gälla åtminstone under hela den tid som förbindelsen är i kraft,

c) överföring av besittningen har gjorts efter den 26 maj 2000, och

d) endast åkerarealer som varit odlade under 2000 samt åkerskiften som omfattats av systemet för miljöstöd under 2000 godkänns som åkerskiften som berättigar till stöd för en jordbrukare som ingår en ny förbindelse som gäller miljöstöd.

En ny förbindelse enligt 2 mom. kan inte ingås, om sådana överföringar av besittningen har skett på gården att det är mögligt att överföra förbindelsen.

4 §
Införlivande av nya områden i den gällande förbindelsen

I fråga om alla basskiften som gäller åkrar och som jordbrukaren fått i sin besittning och börjat odla efter ansökan om stöd 2000 är det möjligt att under 2001 ansöka om att de skall godkännas som berättigande till kompensationsbidrag. Vid anmälan av basskiftena skall den blankett som avses i 5 § 3 mom. användas.

Under 2001 godkänns på grund av de knappa anslagen inga nya åkerarealer som berättigande till miljöstöd.

5 §
Stödansökan

Ansökan om att få det stöd som avses i 1 § skall inlämnas senast den 31 maj 2001. Till stödansökan skall bifogas de bilagor som är nödvändiga.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nr 101A, 101B, 102A och 102B för 2001 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för 2001. Stödansökan kan inte inlämnas utan en förhandsifylld eller på annat sätt ifylld basskiftesblankett 102A.

Om fjolårets basskiften har delats, sammanslagits eller permanent tagits bruk eller permanent upphört att användas för odling, eller om nya basskiften har bildats eller basskiftena har bytt innehavare, skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett 102C för 2001 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för 2001 inlämnas.

Då stödansökan görs upp skall utöver de blanketter som nämns i 2 och 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 158 användas vid ansökan om stöd enligt 1 § 2 punkten, och vid ansökan om stöd enligt 1 § 4 punkten skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 157 användas.

6 §
Inlämnande av stödansökan

Stödansökan jämte bilagor skall inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där lägenhetens driftscentrum är beläget. Om det inte finns något driftscentrum på lägenheten, skall stödansökan inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun, där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan som anlänt per post anses ha lämnats in inom utsatt tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

7 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vad gäller administrationen och kontrollen av stöden enligt 1 § tillämpas det som föreskrivs i 3, 3 a―3 e, 4―5, 7―12 och 14 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000). Dessutom tillämpas det som föreskrivs i 4 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag 2001 (339/2001).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.