400/2001

Given i Helsingfors den 15 maj 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansieringsstöd enligt skoltlagen

I enlighet med jord- och skogbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 65 § skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs noggrannare än i skoltlagen (253/1995) och skoltförordningen (133/1997) om maximibelopp för lån och bidrag. Om inte något annat föreskrivs i denna förordning iakttas de maximibelopp för lån och bidrag som anges i nämnda författningar.

2 §
Markköp

Markköpslån för förvärv av en lägenhet, en andel av en lägenhet eller ett tillskottsområde får beviljas till högst 85 procent av egendomens anskaffningspris.

3 §
Snöskotrar och andra terrängfordon

För anskaffning av en snöskoter eller något annat terrängfordon får investeringslån beviljas till högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna.

4 §
Anskaffning av renar

För anskaffning av avelsrenar får bidrag beviljas till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. Därtill får för anskaffningen beviljas lån till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

För anskaffning av en renhjord i samband med etablering får bidrag beviljas till högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna. Därtill får för anskaffningen beviljas lån till högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna.

Såsom godtagbara kostnader betraktas högst 340 euro per ren.

När stöd enligt skoltlagen beviljas för renhushållning skall stödtagaren efter den åtgärd som skall stödas ha minst 80 livrenar.

5 §
Andra anläggningstillgångar

För förvärv av lösa anläggningstillgångar som är nödvändliga vid naturnärings- och annan småföretagarverksamhet får bidrag beviljas till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. Därtill får för anskaffningen beviljas lån till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

6 §
Produktionsbyggnader

För byggande, utbyggnad och reparation av för naturnäringsverksamhet nödvändiga produktions-, lager-, inkvarterings- och servicebyggnader får bidrag beviljas till högst 50 procent av beloppet av den godkända kostnadsberäkningen. Därtill får för nämnda projekt beviljas lån till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

För byggande av fiskestugor får bidrag beviljas till högst 40 procent och lån till högst 40 procent av beloppet av den godtagbara kostnadsberäkningen.

7 §
Småföretagarverksamhet

När småföretagarverksamhet enligt skoltlagen 3 § 2 moment finansieras skall sökandens självfinansieringsandel vara minst 10 procent. Andelen kan av särskilda skäl även vara mindre.

8 §
Driftskapitallån

I 10 § skoltlagen avsett driftskapitallån får beviljas till ett belopp av högst 8 400 euro.

9 §
Stöd för boende

Bidrag för byggande av en bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomibyggnader får beviljas till högst 45 procent av den godkända kostnadsberäkningen. Därtill får lån beviljas för nämnda byggande till högst 45 procent av det godkända kostnadsberäkningen.

Bidrag för utbyggnad och grundlig reparation av en bostadsbyggnad får beviljas till högst 50 procent av den godkända kostnadsberäkningen. Därtill får lån beviljas för utbyggnad och grundlig reparation till högst 40 procent av den godkända kostnadsberäkningen.

När boende understöds skall det befintliga bostadshusbeståndet i huvudsak utnyttjas. Stöd för byggande av en bostadsbyggnad på en förut obebyggd lägenhet eller ett förut obebyggt område för etablering av en ny skoltlägenhet får beviljas endast av särskilda skäl.

10 §
Vägbygge, vattenförsörjning, avlopps- hantering och elektrifiering

För vägbygge, vattenförsörjning, avloppshantering och elektrifiering får bidrag beviljas till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. Därtill får lån beviljas för nämnda projekt till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

12 §
Övergångsbestämmelse

Denna förordning tillämpas även på ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.