389/2001

Given i Helsingfors den 10 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för jämlikhetsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 augusti 1986 (638/1986) om delegationen för jämlikhetsärenden 8 §,

ändras 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 6 och 7 §, samt

fogas till 3 § nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §

I syfte att främja den samhälleliga jämlikheten mellan kvinnor och män verkar i anslutning till social- och hälsovårdministeriet en delegation för jämlikhetsärenden.

2 §

Delegationen har till uppgift:

1) att följa och främja förverkligandet av jämlikhet i samhället,

2) att ta initiativ och göra framställningar till samt avgiva utlåtanden om utvecklande av lagstiftning och andra åtgärder, som återverkar på jämlikheten,

3) att sörja för främjandet av samarbetet mellan myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar,

4) att främja forskningen i jämlikhetsfrågor och utnyttjandet av forskningsresultaten samt

5) att följa den internationella utvecklingen på området.

3 §

Statsrådet tillsätter delegationen för riksdagens mandattid. Delegationen verkar ända till dess att en ny delegation har tillsatts.


Då delegationen tillsätts skall riksdagens styrkeförhållanden beaktas.

Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden utser social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

6 §

För beredning av ärenden kan delegationen inom sig tillsätta arbetsutskott samt sektioner och med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet kalla permanenta sakkunniga till sektionerna.

7 §

Om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den första delegationen som tillsätts med stöd av denna förordning tillsätts för riksdagens återstående mandattid.

Helsingfors den 10 maj 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.