387/2001

Given i Helsingfors den 11 maj 2001

Lag om ändring av 18 och 57 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 18 § 1 mom. och 57 § 1 mom., av dessa 57 § 1 mom. sådant det lyder i lag 604/1997, samt

fogas till 18 § ett nytt 5 mom. som följer:

18 §

En tjänsteman får inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om inte myndigheten på ansökan beviljar tjänstemannen tillstånd därtill. En domare eller en föredragande vid en domstol får inte ta emot eller inneha en bisyssla, om inte domstolen på ansökan beviljar tillstånd därtill. Bisysslotillstånd kan beviljas också för viss tid och begränsat. Ett bisysslotillstånd kan återkallas om det finns skäl därtill.


De uppgifter som i samband med anmälan om bisyssla eller ansökan om bisysslotillstånd läggs fram om parterna i en tvist som behandlas av skiljemän skall hemlighållas.

57 §

I ett beslut angående tjänstemans bisyssla som en myndighet fattat med stöd av 18 § får ändring sökas så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ändring i ett beslut som en domstol fattat om bisyssla söks dock genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 26/1999
LaUB 5/2001
RSv 29/2001

Helsingfors den 11 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.