384/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av 5 a § lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 a § lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 278/1999, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 a §

Om det i ärenden som avses i 1 mom. 2―7 punkten är fråga om huruvida en sjukdom, ett lyte eller en skada berättigar till pension enligt de nämnda lagarna, deltar i behandlingen av ärendet lekmannaledamöter enligt den lag vars pensionsskydd personen senast har omfattats av eller till vars pensionsskydd den återstående tiden fogas. Är det dock fråga enbart om en tillämpning av 10 d § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare, deltar lekmannaledamöterna i behandlingen av ärendet så som föreskrivs i 1 mom. 2―5 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbets- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare, pensionen har beviljats innan lagen träder i kraft och utbetalningen av pensionen har inletts när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge pensionen betalas utan avbrott eller när avbruten pension börjar betalas på nytt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001
ShUB 5/2001
RSv 30/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.