382/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 9, 15, 19, 20, 20 a, 21, 22 och 22 a §,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lagarna 697/1985, 325/1995 och 1672/1995, 19 § sådan den lyder i lag 103/1990, 20 § sådan den lyder i lagarna 1190/1994 och 294/1999, 20 a § sådan den lyder i lag 1233/1995, 21 § sådan den lyder i nämnda lag 1190/1994, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1530/1993 och 22 a § sådan den lyder i sistnämnda lag,

ändras 16 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag 103/1990, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Angående givande av beslutssammanställning om familjepension samt betalning av familjepension, utmätning, återkrav, förhöjning till följd av fördröjd utbetalning, pensionsanstaltens regressrätt, sökande av ändring i ett beslut om familjepension, självrättelse och rätt till en familjepensionsrat som inte har lyfts gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om pensioner som avses i lagen om statens pensioner (280/1966).

16 §

Till en efterlevande make vars rätt att få familjepension enligt 1 mom. har upphört, betalas i ett för allt ett belopp som är lika stort som efterlevandepensionen för tre års tid hade varit. Grund för beloppet är den månadspension som senast hade utbetalts eller, om statskontoret är en sådan sista pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 mom. lagen om statens pensioner, det sammanlagda beloppet av de pensioner som statskontoret månatligen betalar. Om en indragen efterlevandepension börjar löpa på nytt enligt 1 mom., dras engångsbeloppet av från pensionen så att en tredjedel av det pensionsbelopp som betalas vid varje tidpunkt dras av under högst nio år. Efter en och samma förmånslåtare betalas endast ett engångsbelopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbets- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare, pensionen har beviljats innan lagen träder i kraft och utbetalningen av pensionen har inletts när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge pensionen betalas utan avbrott eller när avbruten pension börjar betalas på nytt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001
ShUB 5/2001
RSv 30/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.