373/2001

Given i Helsingfors den 3 maj 2001

Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 kap.

Allmänna föreskrifter

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd enligt 7 a § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till utsädesproducenterna för 2001 nationellt stöd för utsädesproduktion vilket baserar sig på odlingsarealen eller produktionsmängden så som bestäms i denna förordning. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) makar äkta makar och personer som utan att ingå äktenskap fortgående lever under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn, som är fött före den 1 januari 2001; som makar betraktas inte personer som på grund av söndring varaktigt har flyttat isär före den 1 januari 2001,

2) certifiering förslutande av försäljningsemballage för ett parti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde under officiell övervakning och utrustande av emballaget med garantibevis efter att det vid granskningen av utsädesodlingen och av ett officiellt taget prov på det iordningställda utsädespartiet har konstaterats att utsädespartiets sort är korrekt namngiven och sortäkta och att det uppfyller de kvalitetskrav för utsädeskategorin i fråga som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (nr 109/2000), utfärdad med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000) och angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000), och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (nr 110/2000), utfärdad med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000) och angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000),

3) fröaffär en i lagen om handel med utsäde avsedd näringsidkare som bedriver marknadsföring och förpackande av utsäde,

4) utsädesavtal ett avtal som gäller utsädesproduktion samt produktionsmängder, kvalitetskrav och prissättningsgrunder för utsäde och som ingåtts mellan en utsädesproducent och en fröaffär, som förbinder sig att köpa utsäde som uppfyller kraven i avtalet, samt

5) odlingsgranskning den officiella granskning som utförs av tillsynsmyndigheten eller en av denna auktoriserad granskare på ett område bestående av ett eller flera jordbruksskiften med samma växtsort och i samband med vilken odlingens sortäkthet och odlingens allmänna kondition samt dessutom eventuella främmande växtarter, ogräs, flyghavresituationen och utsädesburna växtsjukdomar noteras.

2 kap.

Villkoren för utbetalning av stöd

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en sökande som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

Stöd kan betalas om odlaren eller odlarens make den 31 december 2000 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet i 2 mom.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, med beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om sökanden inte uppfyller villkoren i 3 mom. om att sökanden själv skall idka jordbruk eller trädgårdsodling.

4 §
Besittningsrätt

Förutsättning för utbetalning av stöd är att den som söker stöd den 1 juni 2001 i egenskap av ägare eller en sådan arrendator som avses i jordlegolagen (258/1966) eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på annat besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter åtminstone tre hektar åker som lämpar sig för odling.

Som åker som lämpar sig för odling räknas förutom odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter även åker som i enlighet med det stödsystem för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen ligger i träda och åker som uppgetts vara jordbruksjord som tillfälligt inte odlas.

Som åker som lämpar sig för odling räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Vid generationsväxling och andra överföringar av besittningsrätten som gäller hela lägenheten, då lägenhetens jordbruksjord överförs till en ny ägare, godkänns även en senare tidpunkt än den som anges i 1 mom. Besittningsrätten skall dock vara överförd senast den 31 augusti 2001. Vid överföringar av besittningen gällande enskilda basskiften skall besittningsrätten vara överförd den 15 juni 2001.

5 §
Bestämmelser om skörd och odlingssätt

Betalningen av stöd förutsätter att syftet med odlingen är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd i enlighet med den jorbrukarsed som är normal på orten. Till normal jordbrukarsed hör att åkern bearbetas på ett ändamålsenligt sätt och att sådden sker så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall användas en utsädesmängd vars omfattning är tillräcklig. Dessutom skall odlaren ombesörja växtskyddet på odlingsarealen. Skiftet skall till sitt kulturtillstånd vara sådant att det har förutsättningar att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Skörd skall bärgas på odlingsarealen. Skörd som har blivit obärgad på grund av skördeskador utgör inget hinder för betalning av nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter, om de övriga åtgärderna som ingår i normal jordbrukarsed har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt och om skiftet har godkänts i odlingskontrollen. Angående skördeskadorna skall dock genast efter deras uppkomst göras en skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. I anmälan skall orsaken till skördeskadorna preciseras.

Vid utmärkning av ett skifte, vid anmälan om arealen, vid administrationens godkännande av arealen och i kartbilagor iakttas det som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000).

6 §
Arter och sorter

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter kan betalas för utsädesproduktion av rödklöver, timotej, ängssvingel, hundäxing och engelskt rajgräs.

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd kan betalas för utsädesproduktion av korn, havre, vete och råg.

Stödet kan betalas endast för produktion av sådana sorter som har registrerats i Finlands nationella sortlista och som med undantag av mindre produktionsmängder i Sverige, Norge och Estland endast produceras i Finland. De sorter för vilka stöd kan utbetalas finns uppräknade i bilagan till denna förordning.

7 §
Odlingsgranskning

Stödet kan betalas för ett område som har godkänts vid en odlingsgranskning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar (nr 118/2000), angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1011/2000), eller vid en annan granskning. Odlingsgranskningen skall ha utförts senast den 30 september 2001.

8 §
Utsädesavtal

Förutsättning för beviljande av det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter är att utsädesproducenten har ingått ett utsädesavtal med fröaffären.

9 §
Utsädesskörden

Om skördenivån är exceptionellt hög, skall den fröaffär och den odlare som ingått ett avtal göra en utredning till Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen.

10 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd förutsätter att den som söker stöd iakttar bestämmelserna om stöd i kommissionens beslut av den 9 januari 2001 om Finlands stöd till utsädessektorn (2001/61/EG) och i kommissionens beslut av den 9 januari 2001 om Finlands stöd till sektorn för spannmålsutsäde (2001/60/EG) utöver det som föreskrivs i denna förordning.

11 §
Ansökningar om stöd

Förutsättning för utbetalning av stöd är att den som ansöker om stöd har tillställt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet jord- och skogsbruksministeriets gårdsbruksblankett nummer 101A för 2001, jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A i stödansökan för 2001 samt jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett 102B i stödansökan för 2001.

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter kan betalas för ett område som på jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett 102 B i stödansökan har uppgetts vara odlingsareal (stödareal M) med ett- eller flerårig frövall.

3 kap.

Maximalt stödbelopp och maximala stödområden

12 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter

Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter beviljas högst för följande odlingsarealer:

Växtart ha
rödklöver 620
timotej 5 000
ängssvingel 1 200
hundäxing 30
engelskt rajgräs 160

För utsädesproduktion av vallväxter betalas högst följande nationella stöd:

Växtart mk/ha
rödklöver 2 700
timotej 1 350
ängssvingel 1 600
hundäxing 2 000
engelskt rajgräs 2 400
13 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd kan sammanlagt beviljas för högst 100 000 ton av det utsäde som levererats till affären och som uppfyller certifieringskraven. Stödet är högst 0,15 mk/kg utsäde.

4 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

14 §
Grunder för sänkning av stöd

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på det sätt som föreskrivs i 7 § 4 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och i 7 § 4 mom. i denna förordning, om

1) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte,

2) sökanden inte har uppfyllt de krav och villkor som avses i 3 och 4 §,

3) produktionen av utsäde inte har uppfyllt de krav eller villkor som avses i 5-11 §, eller

4) ansökan har anlänt för sent.

Stödet kan sänkas från de maximala stödbeloppen i 12 och 13 §, om de totala beloppen per växtart överskrider de odlingsarealer eller den produktionsmängd per växtart som räknas upp i 12 och 13 §.

15 §
Påföljder vid försening

Om ansökan är försenad, sänks stödet med 1 procent per arbetsdag. Om ansökan helt eller delvis är mer än 25 kalenderdagar försenad, vardagar och helgdagar inberäknade, betalas inget stöd.

Stöd betalas i normal ordning på basis av en ansökan som är försenad på grund av ett övermäktigt hinder. Som övermäktiga hinder godtas de skäl som anges i artikel 11 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem. Förutom dessa kan som övermäktiga hinder godtas de skäl som allmänt godtas i rättspraxis.

16 §
Påföljder med anknytning till jordbrukarsed

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller villkoren för normal jordbrukarsed på orten, förkastas skiftet utan att skiftets areal har några påföljder för de övriga skiftena. För skiftet i fråga betalas inget stöd.

Om arealen för de skiften som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister och försummelser som hänför sig till den normala jordbrukarseden på orten överstiger 50 procent av den areal som konstaterats, betalas inget nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter för året i fråga.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Förfarande

Stöd söks hos kontrollcentralen genom en förhandsifylld blankett som kontrollcentralen skickar till utsädesproducenten. Ansökningarna om stöd för utsädesproduktion av stråsäd bör skickas till kontrollcentralen inom två månader räknat från den dag då beslutet om certifiering har postats. Ansökningarna om stöd för utsädesproduktion av vallväxter bör skickas till kontrollcentralen inom två månader räknat från den dag då beslutet om certifiering har postats.

Vid sådana överföringar av besittningsrätten till lägenhetens jordbruksjord eller företaget som avses i 4 § 4 mom., där lägenhetens jordbruksjord eller företaget överförts till en ny ägare och detta har skett efter att ansökan lämnats in, kan ansökan och det stöd som betalas på basis av denna övergå till den nya ägaren om de som berörs kommer överens om detta.

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i samt tillsyn över stöd iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

18 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

Växtarter och sorter, för vars produktion nationellt stöd utbetalas

Art Sort
Havre Aarre Aslak Belinda Freja Katri Kolbu Leila Lisbeth Puhti Roope Salo Suomi Svala Veli Virma Yty
Höstråg Akusti Anna Elvi Ensi Hankkijas Jussi Kartano Ponsi Riihi Voima
Höstvete Aura Gunbo Hankkijas Ilves Otso Tryggve Urho
Korn Arra Artturi Arve Botnia Erkki Jyvä Loviisa Pohto Rolfi Thule Filippa Inari Hankkijas Pokko Kilta Kustaa Kunnari Saana Kinnan Kymppi Mette Tyra Viivi
Vårvete Anniina Bastian Heta Kruunu Mahti Manu Reno Satu Tjalve
Hundäxing Apelsvoll Haka Tatu
Ängssvingel Antti Boris Fure Ilmari Kalevi Kasper Salten
Timotej Alma Bottnia II Grindstad Hankkijas Tiiti Iki Jonatan Nokka Saga Tammisto Tammisto II Tarmo Tuukka Vega Vähäsöyrinki
Rödklöver Betty Bjursele Björn Hankkijas Venla Ilte Jesper Jokioinen Tepa
Engelskt rajgräs Norlea Riikka Svea

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.