372/2001

Given i Helsingfors den 3 maj 2001

Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Allmänt

Som nationellt stöd enligt 7 a § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) kan till potatisproducenterna för 2001 betalas nationellt stöd som baserar sig på produktionsarealen för potatis högst 42 miljoner mark så som bestäms i denna förordning.

Av det anslag som anvisats för nationellt stöd för potatisproduktion kan högst 4 procent beviljas olika forskningsinstitut och utvecklingsorganisationer i potatisbranschen för undersökningar och utredningar gällande potatisproduktion, marknad och marknadsföring.

Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) makar äkta makar och personer som utan att ingå äktenskap fortgående lever under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn, som är fött före den 1 januari 2001; som makar betraktas inte personer som på grund av söndring varaktigt har flyttat isär före den 1 januari 2001,

2) stödansökningsblankett jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för ansökan om stöd för 2001,

3) basskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A i stödansökan för 2001, och

4) jordbruksskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2001.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en odlare som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren eller odlarens make den 31 december 2000 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, i beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om sökanden inte uppfyller villkoren i 3 mom. om att sökanden själv skall idka jordbruk eller trädgårdsodling.

4 §
Allmänna bestämmelser

Betalningen av stöd förutsätter att syftet med odlingen är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd i enlighet med den jorbrukarsed som är normal på orten. Till normal jordbrukarsed hör att åkern bearbetas och gödslas på ett ändamålsenligt sätt och att sådden sker så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall användas växtsorter som lämpar sig för området och en utsädesmängd vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Dessutom skall odlaren ombesörja växtskyddet och bekämpningen av flyghavre. Skiftet skall till sitt kulturtillstånd vara sådant att det har förutsättningar att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Skörd som har blivit obärgad på grund av skördeskador utgör inget hinder för betalning av stöd, om de övriga åtgärder som ingår i normal jordbrukarsed har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt. Angående skördeskadorna skall dock genast efter deras uppkomst göras en skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun till vilken ansökan om stöd har lämnats in. I anmälan skall orsaken till skördeskadorna preciseras.

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

En enskild odlare kan i regel inte vara köpare i det odlingskontrakt som avses i 7 §.

5 §
Odling som berättigar till stöd

Stöd som avses i denna förordning kan betalas till en potatisodlare som är införd i det växtskyddsregister som Kontrollcentralen för växtproduktion för och som odlar potatis avsedd för marknadsföring på en areal över två hektar. Stöd kan också betalas om en odlare odlar endast tidig potatis under täckmaterial på en areal över en hektar. Då kan stöd betalas för hela odlingsarealen.

Betalningen av stöd förutsätter att den som söker stöd den 1 juni 2001 i egenskap av ägare eller en sådan arrendator som avses i jordlegolagen (258/1966) eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på annat besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling under växtperioden 2001 besitter en odlad åker som avses i 1 mom.

Som stödberättigad åker räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Vid generationsväxling och andra överföringar av besittningsrätten som gäller hela lägenheten, då lägenhetens jordbruksjord överförs till en ny ägare, godkänns även en senare tidpunkt än den som anges i 2 mom. Besittningsrätten skall dock vara överförd senast den 31 augusti 2001. Vid överföringar av besittningen gällande enskilda basskiften skall besittningsrätten vara överförd senast den 15 juni 2001.

Ett villkor för erhållande av stöd är att det vid potatissättningen används certifikatutsäde som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (112/2000), vilken har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000), eller utsäde som har uppförökats därav högst en gång på den egna lägenheten.

Med ovan nämnt utsäde som har certifierats enligt en finsk klassificering jämställs i denna förordning även potatisutsäde som har importerats från EU-området och klassificerats officiellt samt godkänts i sundhetskontrollen. Odlaren skall uppvisa ett garantibevis-växtpass från utsädets ursprungsland.

Stöd enligt denna förordning betalas inte för odlingsareal med potatis som används till stärkelseframställning, till konsumtion på den egna gården eller som foder.

6 §
Stödets storlek

För odlingsareal med potatis kan stöd betalas högst till ett belopp av 2 000 mark per hektar.

För odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingsavtal om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 7 § betalas stöd till ett belopp som är 700 mark högre per hektar.

Om beloppet för de godtagbara ansökningarna överskrider det maximibelopp som nämns i 1 §, sänks stödet. Då beslut fattas om stödets storlek beaktas förutom det anslag som nämns i 1 § även utvecklingen av odlingsarealen för potatis och marknadsläget. Stöd betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 1 000 mark.

7 §
Odlingskontrakt för potatis

Förhöjt stöd som avses i 6 § 2 mom. kan betalas om ett skriftligt odlingskontrakt om potatisproduktionen har ingåtts med stöd av vilket

1) skörden från hela kontraktsarealen levereras till den andra parten,

2) åtminstone en mängd som beräknas utgående från en hektarskörd om 20 000 kilogram levereras till den andra parten eller

3) åtminstone en mängd som beräknas utgående från en hektarskörd om 10 000 kilogram levereras till den andra parten, då det gäller tidig potatis som odlas under täckmaterial.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten betalas förhöjt stöd dock endast för den areal som beräknat enligt nämnda skördenivå behövs för produktion av den överenskomna mängden.

I odlingskontraktet för potatis skall åtminstone följande uppgifter ingå:

1) avtalsparterna, köparen och den odlare som säljer,

2) användningsändamålet,

3) den avtalsenliga mängden angiven i kilogram samt den areal angiven i hektar som är avsedd för produktion av potatis enligt avtal med beaktande av skördenivån för lägenheten,

4) det avtalsenliga priset, som kan vara ett fast pris eller ett dagspris,

5) ett omnämnande om att avtalet gäller skörden 2001,

6) datum och parternas underskrift samt

7) ett omnämnande om att avtalet görs upp i två likadana exemplar, ett till vardera parten.

8 §
Ansökan om stöd

Stöd enligt denna förordning söks genom att en stödansökningsblankett, basskiftesblankett och jordbruksskiftesblankett senast den 31 maj 2001 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbrukslägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Det odlingskontrakt som utgör en förutsättning för betalningen av förhöjt stöd och som avses i 7 § skall fogas till stödansökan före utgången av den tid som anges i 1 mom.

Sådant undantag som föreskrivs i 3 § 5 mom. och som gäller produktionen 2001 skall sökas skriftligt hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 maj 2001.

9 §
Sänkning och förvägran av stöd

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på det sätt som föreskrivs i 7 § 4 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och i 10―12 § i denna förordning, om

1) sökanden har lämnat oriktiga uppgifter i ansökan eller inte har uppfyllt de krav som ställs för erhållandet av stöd,

2) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte,

3) sökanden inte har uppfyllt kraven i 4 och 5 §,

4) ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid eller

5) det skriftliga odlingskontrakt som avses i 7 § har anlänt till myndigheten efter utsatt tid eller villkoren i odlingskontraktet inte i övrigt följs, varvid förhöjt stöd inte betalas.

10 §
Påföljder vid försening

Om ansökan är försenad, sänks stödet med en procent per arbetsdag. Om ansökan helt eller delvis är mer än 25 kalenderdagar försenad, vardagar och helgdagar inberäknade, betalas inget stöd.

Förseningspåföljderna bestäms utgående från den blankett som är mest försenad.

Stöd betalas i normal ordning på basis av en ansökan som är försenad på grund av ett övermäktigt hinder. Som övermäktiga hinder godtas i fråga om de nationella stöden de skäl som anges i artikel 11 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem. Förutom dessa kan som övermäktiga hinder godtas de skäl som allmänt godtas i rättspraxis.

11 §
Påföljder av arealfel

Om skillnaden mellan den uppgivna och den konstaterade mindre arealen i förhållande till den konstaterade arealen för potatis är

1) högst 3 procent men dock högst 2 hektar, betalas stödet utgående från den areal som konstaterats vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen,

3) över 20 procent men mindre än 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen, eller

4) 50 procent eller mer, betalas inget stöd alls.

12 §
Påföljder med anknytning till jordbrukarsed

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller villkoren för normal jordbrukarsed på orten, förkastas skiftet utan att skiftets areal har några påföljder för de övriga skiftena. För skiftet i fråga betalas inget stöd.

Om arealen för de skiften som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister och försummelser som hänför sig till den normala jordbrukarseden på orten i potatisproduktionen överstiger 50 procent av den areal som konstaterats, betalas inget nationellt stöd för potatisproduktion för året i fråga.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 maj 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.