369/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av 9 och 37 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 9 kap. 2 § 1 mom. samt 37 kap. 1 och 4 §, dessa lagrum sådana de lyder, 9 kap. 2 § 1 mom. i lag 743/1995 och 37 kap. 1 och 4 § i lag 769/1990, samt

fogas till 37 kap., sådant det lyder jämte ändringar, en ny 14 § som följer:

9 kap.

Om straffansvar för juridiska personer

2 §
Förutsättningar för straffansvar

En juridisk person kan dömas till samfundsbot, om någon som hör till ett av dess lagstadgade organ eller annars hör till dess ledning eller utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har varit delaktig i brottet eller tillåtit att brottet har begåtts eller om i den juridiska personens verksamhet inte har iakttagits den omsorg och försiktighet som krävs för att förebygga brottet.


37 kap.

Om betalningsmedelsbrott

1 §
Penningförfalskning

Den som eftergör eller förfalskar pengar för att sätta dem i omlopp som gångbara eller i denna avsikt i landet inför, ur landet utför, anskaffar, tar emot, transporterar eller till någon annan överlåter pengar som han eller hon vet vara falska eller förfalskade, skall för penningförfalskning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

4 §
Förberedelse till penningförfalskning

Den som för utförande av penningförfalskningsbrott tillverkar, i landet inför, innehar, anskaffar eller tar emot redskap, tillbehör, upptagningar eller programvara som lämpar sig för sådant brott, skall för förberedelse till penningförfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

14 §
Straffansvar för juridiska personer

På penningförfalskning, grov penningförfalskning, lindrig penningförfalskning, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar tillämpas vad som bestäms om straffansvar för juridiska personer.


Denna lag träder i kraft den 29 maj 2001.

RP 22/2001
LaUB 7/2001
RSv 34/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.