356/2001

Given i Helsingfors den 26 april 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förvärv och försäljning av mark för syften enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966), sådant detta lagrum lyder i lag 330/1999:

1 §
Markförvärv

Arbetskrafts- och näringscentralen kan genom köp, inlösen eller byte förvärva mark eller annan egendom som behövs för ändamål enligt 3 § 1 mom. lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966).

Arbetskrafts- och näringscentralen prissätter den egendom som skall förvärvas eller bytas, lämnar ett köpeanbud för den och ser till att köpe- och bytesbrev upprättas och undertecknas.

2 §
Markanvändning

Av de lägenheter och områden som förvärvats bildas tillskottsområden och andra områden, andelar och rättigheter som behövs för verksamhet enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond. Dessutom kan gårdsbruksenheter bildas.

3 §
Markköpsansökan

Den köpare som önskar förvärva ett tillskottsområde eller annan egendom skall tillställa arbetskrafts- och näringscentralen en markköpsansökan inom den tid som nämns i en annons om sammanträde eller annan delgivning enligt 6 §. Ansökan kan också inlämnas vid begynnelsesammanträdet. En ansökan som inlämnats senare får behandlas endast om det kan ske utan att behandlingen av ärendet blir lidande.

4 §
Överlåtelsepris

Som priset på egendom som överlåts fastställs det gängse pris på orten som egendomen skall anses ha när den används för det ändamål för vilket den överlåts.

5 §
Uppgörande av dispositionsplan

En dispositionsplan för överlåtelse av förvärvad mark eller annan egendom görs upp vid arbetskrafts- och näringscentralen.

Dispositionsplanen görs upp av en person som utsetts av arbetskrafts- och näringscentralen vid ett sammanträde som hålls på det område som skall disponeras eller i dess närhet. Dispositionsplanen kan också göras upp på uppdrag av arbetskrafts- och näringscentralen genom ett skriftligt förfarande utan att sammanträden hålls.

Arbetskrafts- och näringscentralen får utan att göra upp en dispositionsplan överlåta ett markområde eller någon annan egendom vars storlek eller värde inte är betydande, eller om det föreligger särskilda skäl för överlåtelsen. Utan att en dispositionsplan görs upp kan dessutom överlåtas egendom för andra ändamål än sådana som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond.

Om egendom föreslås bli använd för andra ändamål än sådana som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond och arbetskrafts- och näringscentralen inte enligt lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/1978) har rätt att överlåta statens jordegendom, skall dispositionsplanen till denna del föras till jord- och skogsbruksministeriet för avgörande.

6 §
Meddelande om sammanträde

Om dispositionsplanen uppgörs vid ett sammanträde, skall om detta annonseras i en tidning med allmän spridning på orten. Dessutom skall den berörda kommunen och i mån av möjlighet de instanser som kan komma i fråga som mottagare av mark eller någon annan förmån underrättas per brev om sammanträdet. I fråga om tidsfristerna för meddelandet iakttas 169 § 2 mom. fastighetsbildningslagen (554/1995). Vid begynnelsesammanträdet kan beslutas om andra sammanträden och hur de skall tillkännages.

Om den förra ägaren eller en annan i 7 § 2 mom. (1301/1990) lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/1938) avsedd person kommer i fråga som mottagare av en fastighet eller ett område som inlösts till staten enligt nämnda lag, behöver det inte annonseras om begynnelsesammanträdet.

7 §
Försäljningsvillkor

Hela överlåtelsepriset skall i regel betalas kontant.

Enligt arbetskrafts- och näringscentralens prövning kan en del av överlåtelsepriset kvarstå som skuld vid överlåtelsetillfället. Den del av överlåtelsepriset som inte betalts kontant vid undertecknandet av köpebrevet skall betalas inom ett år efter den dag då köpet ingicks. Arbetskrafts- och näringscentralen skall se till att köpeskillingsfordringarna har tillräckliga säkerheter.

Förrättningskostnaderna för de fastighetsförrättningar som hänför sig till verkställigheten av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond betalas av sökanden.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2001.

Helsingfors den 26 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.