354/2001

Given i Helsingfors den 23 april 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 februari 2000 om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill (187/2000) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 9, 21, 25 och 27 § samt

fogas till beslutet en ny 5 a, 12 a, 12 b, 12 c och 28 a § som följer:

3 §
Växter som berättigar till stöd

Arealbaserat stöd enligt stödsystemet för jordbruksgrödor betalas för spannmål, oljeväxter, proteingrödor, oljelin, spånadslin och fiberhampa samt ensilagevall som omfattas av stödsystemet och som definieras i artikel 1.2 och 1.3 samt i bilaga I till förordningen om jordbruksgrödor. Dessutom betalas stöd för areal som lagts i träda enligt stödsystemet för jordbruksgrödor.


4 §
Skördenivåer

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål, proteingrödor, oljelin, ensilagevall, spånadslin och fiberhampa samt träda 3,4 ton/hektar i produktionsregion A, 2,8 ton/hektar i produktionsregion B―C1, utom skärgården i produktionsregion C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i produktionsregion C1 samt i region C2―C4.


5 a §
Undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor

Om undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor gäller det som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor (204/2001).

9 §
Normal jordbrukarsed på orten

De jordbruksgrödor och den ensilagevall för vilka stöd söks skall på det sätt som föreskrivs i artikel 3.1 punkt b och c i tillämpningsförordningen besås och behållas i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten. Att lämna vändtegar osådda hör inte till den normala jordbrukarseden för sådana jordbruksgrödor och sådan ensilagevall som berättigar till stöd för jordbruksgrödor. Avsikten skall vara produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Till den jordbrukarsed som är normal på orten hör att

1) åkern skall beredas och gödslas på ändamålsenligt sätt,

2) sådden skall möjliggöra en jämn grodd,

3) sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för området,

4) en tillräcklig mängd frön av tillräckligt god kvalitet som lämpar sig för området skall användas, samt att

5) växtskyddet skall vara ändamålsenligt.

Till det odlingssätt som är normalt för spannmål, oljeväxter och proteingrödor som berättigar till stöd för jordbruksgrödor kan godkännas att det också sås bottengrödor, det vill säga ett- eller fleråriga vallgräsväxter, klöver, vicker, blåluser eller getruta i samband med sådden, om

1) det huvudsakliga syftet med odlingen är att producera skörd av jordbruksgrödan och inte att inleda vallodling eller odling av en gröda som inte berättigar till stöd,

2) frömängden och odlingstätheten av den stödberättigade jordbruksgrödan är sådana att växtligheten kan ge en spannmålsskörd, som motsvarar den normala jordbrukarseden på orten vid ren odling av jordbruksgrödan,

3) frömängden av den växt som inte berättigar till stöd för jordbruksgrödor är så liten att växten inte växer igenom jordbruksgrödan (till exempel borde säd kunna skördas med skördetröska så att de växter för vilka inget stöd kan fås inte skördas),

4) den växt som inte berättigar till stöd för jordbruksgrödor inte skördas då jordbruksgrödan skördas.

Vicker, blåluser och getruta kan sås endast på ekologiskt odlade skiften i syfte att binda kväve, om gården tillhör kontrollsystemet för ekologisk produktion enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000).

12 a §
Godkänt utsäde av fiberhampa och spånadslin

De sorter av spånadslin och fiberhampa som berättigar till stöd anges i artikel 7 a. 1 i tillämpningsförordningen. De dokument där fiberhampans sort framgår skall skickas till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som bilaga till ansökan om stöd för jordbruksgrödor eller senast vid den tidpunkt och som ett sådant dokument som anges i artikel 7 a. 2 i tillämpningsförordningen.

Om garantibeviset för fiberhampa gäller flera sökande, det vill säga att utsäde från samma säck har använts av flera olika odlare som ansöker om stöd, skall en av odlarna skicka in det ursprungliga garantibeviset. Som bilaga skall finnas en utredning, där det framgår namnen och lägenhetssignumen för de andra odlarna som ansöker om stöd för fiberhampa. Andra odlare som ansöker om stöd för fiberhampa skall skicka en undertecknad kopia av det ursprungliga garantibeviset.

När det gäller spånadslin accepteras såsom ett dokument som medlemsstaten godkänt enligt artikel 7 a. 2 i tillämpningsförordningen förutom det ursprungliga garantibeviset också en av den sökande undertecknad kopia av kvittot på inköp av certifikatutsäde samt av garantibeviset eller, då eget utsäde används, av den sökande undertecknade kopior av föregående års kvitto och garantibevis för certifikatutsäde. Dessa dokument skall skickas till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som bilaga till ansökan om stöd för jordbruksgrödor eller senast vid den tidpunkt som anges i artikel 7 a. 2 tillämpningsförordningen.

De ursprungliga kvittona och garantibevisen för utsäde av fiberhampa och spånadslin skall sparas under det år då stödet söks samt under de tre kalenderår som följer på detta år.

12 b §
Den minsta mängden utsäde för fiberhampa

Den minsta mängden utsäde för fiberhampa som avses i artikel 7 a. 3 punkt b i tillämpningsförordningen är 30 kg per hektar.

Mängden utsäde skall uppges i ansökan om stöd för jordbruksgrödor och senare sådd i anmälan om såningsarealer.

12 c §
Tillstånd att skörda fiberhampa

Skörd av fiberhampa är möjlig då granskningsskyldigheten i artikel 3.1 punkt c i tillämpningsförordningen har fullgjorts.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar tidigast i september varje år om fullgörandet av granskningsskyldigheten och utfärdandet av skördetillstånd på jord- och skogsbruksministeriets enhet för stödpolitiks hemsida på adressen http://www.mmm.fi/maatalous/tukijarjestelmat/tukipolitiikkayksikko/.

21 §
Non food-trädor som är täckta av växtlighet

Vid skötsel av non food-trädor skall iakttas vad som bestäms i råvaruförordningen.

I Finland tillämpas inte artikel 6.3 andra stycket i förordningen om jordbruksgrödor som möjliggör nationellt kompletterande stöd när odlingar av mångåriga växter anläggs för produktion av biomassa. Inte heller tillämpas artikel 3.4 i råvaruförordningen, det vill säga sökandens möjlighet att på sitt jordbruksföretag i uppvärmningssyfte förbränna råvaran som skördats på non food-trädor som sådan eller förädla den till biogas.

Skörd av hampa som har producerat för att användas som non food är möjlig då granskningsskyldigheten i artikel 21 a i råvaruförordningen har fullgjorts. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar tidigast i september varje år om fullgörandet av granskningsskyldigheten och utfärdandet av skördetillstånd på jord- och skogsbruksministeriets enhet för stödpolitiks hemsida på adressen http://www.mmm.fi/maatalous/tukijarjestel-mat/tukipolitiikkayksikko/.

25 §
Sådd på trädesskiftet från och med den 15 juli

Med undantag av sådana trädesskiften som avses i 2 mom. kan ett trädesskifte från och med den 15 juli besås med frön av sådana växter som kan skördas följande år. Dessutom kan svartträda eller stubbträda avslutas av miljöskäl genom att ett- eller fleråriga vallgräsväxter sås på trädan från och med den 15 juli. Dessa vallgräsväxter skall inte skördas under såningsåret och skall vändas ned så sent som möjligt på hösten eller därpå följande vår. De åtgärder som föregår sådden, såsom bearbetning och gödsling, kan påbörjas före den 15 juli i samband med sådden inför följande års skörd.

Om det på trädesskiftet har anlagts betesmark enligt 19 § som är avsedd för vilt och som är täckt av växtlighet eller om där har anlagts en träda enligt 7 § i horisontalbeslutet som är täckt av växtlighet, skall trädesskiftet vara täckt av växtlighet till slutet av den trädesperiod som avses i artikel 19.2 i tillämpningsförordningen.

27 §
Förverkligande av obligatorisk träda på specialområden

Arealer som omfattas av 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket eller arealer som beskogats enligt Europeiska gemenskapens program för beskogning av åkrar kan på det sätt som föreskrivs i artikel 6.8 i förordningen om jordbruksgrödor anmälas som träda i en omfattning som högst motsvarar lägenhetens trädningsskyldighet.

28 a §
Uppgifter som skall anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

Förutom det som föreskrivs på andra ställen skall följande uppgifter anmälas skriftligt till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen:

1) frömängden samt det år som växtbeståndet har anlagts för grönträdor med blandad växtlighet och för ensilagevall, med undantag av rena blandningar av vallgräs, i samband med ansökan om stöd för jordbruksgrödor eller i samband med inlämnande av anmälan om såningsarealer när det gäller senare sådd,

2) anmälan i enlighet med det som föreskrivs i gemenskapens lagstiftning då villkoren för stöd inte har uppfyllts,

3) ansökan om tillstånd att under tiden som marken ligger i träda använda den till andra tillåtna ändamål än för jordbruk innan den planerade användningen inleds.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.