336/2001

Given i Helsingfors den 11 april 2001

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 98 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 5 § 2 mom. samt rubriken för 98 § och

fogas ett nytt 4 mom. till 98 § som följer:

5 §
Genomförandet av mål 1 -program då stöd beviljas

När lokala aktionsgrupper godkänns och stöd beviljas skall utöver de program som avses i 1 mom. även de principer som avtalats i landskapets samarbetsgrupp beaktas på sätt som förutsätts i programmet samt med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 7 § 3 mom. 5 punkten om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion och i 98 § 1―3 mom. om lokala aktionsgrupper.

98 §
Lokala aktionsgrupper

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner en sådan lokal aktionsgrupp som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen och vars ändamål är att verkställa LEADER+ gemenskapsinitiativprogram eller ett sådant nationellt program som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner samtidigt också aktionsgruppens förslag till utvecklingsplan. Vid godkännandet av aktionsgruppen och dess utvecklingsplan skall iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 7 § 3 mom. 5 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 18 april 2001.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts den 3 april 2000 eller därefter.

Helsingfors den 11 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.