323/2001

Given i Helsingfors den 4 april 2001

Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som utförs av den revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) uppbärs avgifter till staten enligt denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka OFR-nämnden uppbär fasta avgifter är:

1) examensavgift av den som deltar i OFR-examen 850 mk,

2) avgift för införande av en person i OFR-registret och för revisorsintyg 300 mk,

3) avgift för behandling av ansökan om att bli godkänd som OFR-sammanslutning 1 700 mk,

4) avgift för införande av en sammanslutning i OFR-registret 300 mk,

5) avgift för behandling av en utredning över OFR-verksamheten 1 500 mk per OFR-sammanslutning.

Utöver den behandlingsavgift som avses ovan uppbärs hos en OFR-sammanslutning på basis av det antal OFR-revisorer som den sista dagen det kalenderår som föregår inlämnandet av utredningen över OFR-verksamheten är anställda hos en OFR-sammanslutning 500 mk i behandlingsavgift, om revisorerna är flera än två till antalet, dock högst 10 000 mk.

6) avgift för behandling av en utredning över OFR-verksamheten 300 mk per person, samt

7) avgift för intyg och utdrag ur OFR-registret 60 mk.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande prestationer prissätter OFR-nämnden enligt företagsekonomiska grunder:

1) publikationer,

2) ljuskopior och andra kopior, samt

3) andra serviceprestationer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001 och gäller till utgången av 2001.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 18 september 1996 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (687/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.