315/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) 52 § och 54 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 21/2001, samt

fogas till lagen nya 6 a, 22 a och 30 a § som följer:

6 a §
Uniform

En polisman som nämns i 1 § polisförordningen (1112/1995), en överväktare och en väktare skall vid tjänsteutövning bära uniform, om inte uppdragets art eller karaktär kräver något annat.

Uniform får utom vid tjänsteutövning också bäras vid resor i anknytning till tjänsteutövning och när personen representerar polisen. Beslut om användning av uniform i andra sammanhang fattas av respektive enhets chef.

Tillstånd att bära polisuniform vid teaterföreställningar eller andra motsvarande evenemang ges av chefen för polisinrättningen i respektive härad.

22 a §
Befogenheter för en främmande stats polisman

En i artikel 40 eller 41 i tillämpningskonventionen till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, nedan Schengenkonventionen, avsedd polisman i en stat som tillämpar Schengenregelverket, har rätt att på finskt territorium förfölja en gärningsman som på polismannens eget lands territorium ertappats på bar gärning eller flyende fot, samt att gripa personen i fråga och utföra en säkerhetsvisitation på finskt territorium enligt vad som bestäms i Schengenregelverket som är bindande för Finland. I fråga om stannande av fordon och säkerhetsvisitation gäller dessutom vad som föreskrivs i 21 § 1 mom. och 22 § 1 och 5 mom. i denna lag.

Rätt att med maktmedel gripa den som har ertappats på bar gärning eller flyende fot föreligger dock endast, om den som skall gripas genom att göra motstånd försöker undvika att bli gripen och hjälp inte utan dröjsmål kan fås av en finsk polisman för gripandet. Om förutsättningarna för att använda maktmedel och om användningen av maktmedel gäller dessutom vad som annars föreskrivs i denna lag och i strafflagen (39/1889).

Den som gripits med stöd av 1 mom. skall utan dröjsmål överlämnas till häradets polisinrättning på den ort där gripandet skett, som också skall underrättas om andra åtgärder som vidtagits på finskt territorium och om följderna av dem.

Om ersättande av skada som utomstående åsamkats av åtgärder som vidtagits av en i 1 mom. avsedd polisman gäller vad som i 47 § 2 mom. bestäms om betalning av ersättning.

30 a §
Observation som bedrivs av en främmande stats polisman

En i artikel 40 eller 41 i Schengenkonventionen avsedd polisman i en stat som tillämpar Schengenregelverket har rätt att, enligt vad som bestäms i Schengenregelverket som är bindande för Finland, fortsätta observation eller teknisk observation av en person på finskt territorium i syfte att utreda ett brott, om observationen eller den tekniska observationen har påbörjats på polismannens eget lands territorium. Dessutom förutsätts att en finsk polisman inte omedelbart kan fortsätta observationen eller den tekniska observationen på finskt territorium.

Vid observation får användas sådana tekniska anordningar som en finsk polisman har rätt att använda i enlighet med bestämmelserna om teknisk observation. Om observation och teknisk observation skall rapporteras till häradets polisinrättning på den ort inom vars område observationen eller den tekniska observationen i huvudsak har skett.

52 §
Begränsningar i rätten att färdas och vistas inom ett område

För att trygga en synnerligen viktig verksamhet eller egendom eller för att skydda människor, kan inrikesministeriet genom förordning begränsa trafik eller vistelse i ett objekt som skall tryggas eller skyddas och i dess omgivning, på grund av den fara som objektet innebär eller som riktar sig mot det, eller förbjuda att föremål eller ämnen som äventyrar säkerheten tas med dit. För brott mot förbudet eller begränsningen kan utdömas böter, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

54 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om

1) polismännens polisetiska ed, polisens funktionella ledningsförhållanden, en polismans tjänstgöringsskyldighet, en polismans skyldighet att anmäla sig för tjänstgöring och om försättande av en polisman i beredskap, särskilda uppgifter i samband med polisundersökning i vissa fall, förfarandet vid ansökan om och utbetalning av ersättningar enligt 47 §, polisens emblem, användning av uniform, tjänstemärke och beväpning,

2) anmälningar och utredningar angående utövande av befogenheter som grundar sig på internationella fördrag, samt om

3) samordningen av polisens, tullverkets och gränsbevakningsväsendets uppgifter samt om samarbetet mellan dessa myndigheter och om förfarandet vid handräckning.

Inrikesministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om beviljande av polisbefogenheter, behandlingen av gripna, förvaring av egendom som omhändertagits, polisundersökning, stoppande av fordon, automatisk övervakning av vägtrafiken, användning av maktmedel, fasttagande, förvaring och avlivande av djur, lämnande av handräckning i andra fall än de som avses i 2 mom. 3 punkten, ordnande och övervakning av täckoperationer, bevisprovokation genom köp och teleövervakning, registrering av polisåtgärder samt om uniformens modell och om märken som används i samband med uniformen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2001. Genom denna lag upphävs lagen den 10 juli 1998 om ändring av polislagen.

RP 20/2001
FvUB 4/2001
RSv 27/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.