312/2001

Given i Helsingfors den 4 april 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 15 februari 2000 om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000) 2 §, 3 § 2 mom., 5 § 3 mom., 8 §, 10 § 1 mom. och 12 § samt

fogas till beslutet nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d och 3 e § som följer:

2 §
Ansökan om stöd för jordbruksgrödor

Ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor, nedan stöd för jordbruksgrödor, och om därtill ansluten trädesersättning (ansökan om stöd) skall inlämnas på det sätt som anges i den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen och som gäller ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag.

3 §
Utmärkning av skiften

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett kantdike, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet med undantag för samfällda betesområden och på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov och som inte omfattas av arrendering eller utarrendering av basskiftet och inte är föremål för en ansökan om stöd. Basskiftena skall anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften.


3 a §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av den odlade åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.

Om gränsen för ett basskifte som avgränsas av ett kantdike bestäms i 3 b och 3 c §.

3 b §
Godkännande av ett högst tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Gränsen för basskiftet går mitt i kantdiket. Kantdikets bredd mäts från ett sådant ställe på gränsen mellan diket och åkern, dvs. dikeskanten, där dikesbredden motsvarar den genomsnittliga dikesbredden.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, som mäts från basskiftesgränsen, och den icke odlade dikesrenen får vara högst två meter för att detta område skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte. Med icke odlad dikesren avses dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som odlas på jordbruksskiftet.

Undantag från 2 mom. utgör en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller de horisontala miljövillkoren eller villkoren för miljöstöd för jordbruket och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike. Bredden av en sådan dikesren eller en sådan skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där bredden av dikesrenen eller skyddsremsan motsvarar den genomsnittliga bredden av dikesrenen eller skyddsremsan.

3 c §
Godkännande av ett över tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett över tre meter brett kantdike godkänns inte som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Gränsen för basskiftet går längs gränsen mellan det över tre meter breda kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den icke odlade dikesrenen, mätt från kanten av kantdiket till kanten av växtbeståndet på ett jordbruksskifte, får vara högst två meter bred för att den skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte.

Undantag från 2 mom. utgör en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike. Bredden av en sådan dikesren eller en sådan skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där bredden av dikesrenen eller skyddsremsan motsvarar den genomsnittliga bredden av dikesrenen eller skyddsremsan.

Områden som är bredare än de icke odlade områden som avses i 2 och 3 mom. skall bilda ett separat jordbruksskifte.

3 d §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och den icke odlade dikesrenen kan, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenen inte överskrider två meter. Bredden av diket och dikesrenen mäts från ett sådant ställe där deras sammanlagda bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

Om djupet av ett tegdike kräver en bredd på över två meter, kan tegdiket och den icke odlade dikesrenen, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte, om den sammanlagda bredden av tegdiket och dikesrenen inte överskrider tre meter.

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet.

3 e §
Utelämnande av områden med träd och buskar

De områden av ett dike, en del av ett dike eller en icke odlad dikesren inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall inte räknas till arealen av basskiftet. Då går basskiftets gräns längs den kant av trädbeståndet som ligger mot den odlade arealen.

På andra områden än dikesområden skall alla områden med träd och buskar åtskiljas från arealen av basskiftet.

5 §
Arealer som administrationen har godkänt

Till den digitaliserade areal som avses i 2 mom. och som administrationen har godkänt hör digitaliseringsfel gällande gränslinjen för ett basskifte. Till den digitaliserade areal som administrationen har godkänt hör också permanent icke odlade områden innanför den digitaliserade gränslinjen för basskiftet, då den som ansöker om stöd har minskat permanent icke odlad areal från basskiftets areal även om den permanent icke odlade arealen konstateras vara större vid övervakningen. För att de permanent icke odlade områdena innanför den digitaliserade gränslinjen för basskiftet skall kunna godkännas förutsätts dock att den som ansöker om stöd vid behov har delat in jordbruksskiftena på ett korrekt sätt inom gränserna för mätnoggrannheten och att den permanent icke odlade areal som mäts vid övervakningen inte leder till förkastande av hela skiftet på grund av arealskillnaden enligt artikel 9 i tillämpningsförordningen.

8 §
Anmälan om såningsarealer

Då det gäller ändringar i odlingsarealen skall en anmälan om såningsarealer inlämnas till den myndighet som avses i 13 § på det sätt som anges i den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen och som gäller ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag.

10 §
Möjligheten att göra ändringar efter ansökningstiden för den som ansöker om stöd för basskifte

Såsom sådana särskilda fall som avses i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen godkänns dödsfall som drabbat sökanden, äktenskap och ändring av bolagsform samt köp, försäljning, arrendering och utarrendering av basskiften. I dessa fall kan stöd för jordbruksgrödor betalas till någon annan än sökanden för ett enskilt basskifte, om utredningar om saken och blankett nummer 117 senast den 15 juni inlämnas till den myndighet som avses i 13 §. Om Europeiska gemenskapens kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall utredningarna och blanketterna lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.


12 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 14a i tillämpningsförordningen efter att stödansökan har lämnats in skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Besittningen skall dock överföras senast den 31 augusti.

Utredningar om saken och blankett nummer 156 skall inlämnas till den myndighet som avses i 13 § senast den 11 september.


Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.