308/2001

Given i Helsingfors den 4 april 2001

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 29 januari 1992 om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfartyg (71/1992) 2 § 2 mom. som följer:

2 §

Till ansökan skall fogas en utredning över den förskottsinnehållning och källskatt som uppburits samt de socialskyddsavgifter, sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier som arbetsgivaren har betalt under halvårsperioden, och vilka avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten förteckningslagen, samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen för fritiden och tilläggsförsäkringen för fritiden. Dessutom skall till ansökan fogas en redogörelse för de kostnader och åtgärder som nämns i 1 § samt för övriga omständigheter som inverkar på behandlingen av ansökan liksom även uppgifter om annat i 4 § 3 mom. förteckningslagen nämnt stöd som sökanden har erhållit.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 2001

Minister
Johannes Koskinen

Sjöfartsråd
Raimo Kurki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.