306/2001

Given i Helsingfors den 5 april 2001

Statsrådets förordning om stöd för främjande av ekologiskt odlade produkter för år 2000

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 1343/1996:

1 §
Allmänt

Av de medel som i statsbudgeten för 2000 har anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen får utöver vad som bestäms i statsrådets beslut den 20 januari 2000 (Dnr 245/522/2000) högst 1,5 miljoner mark användas för främjande av ekologiskt odlade produkter, enligt vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

Det stöd som avses i denna förordning skall sökas skriftligt hos jord- och skogsbruksministeriet, som beslutar om stödets belopp samt om beviljande och utbetalning av stödet.

3 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tysnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

4 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalning av stöd skall kommissionens beslut SG(98) D/1642 och SG(2001) D/287104 iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet justerar vid behov stödgrunderna på det sätt som förutsätts i kommissionens beslut.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Helsingfors den 5 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.