305/2001

Given i Helsingfors den 5 april 2001

Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) av dessa lagrum det förstanämnda sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd enligt 7 a § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till utsädesproducenterna för 2000 nationellt stöd för utsädesproduktion vilket baserar sig på odlingsarealen eller produktionsmängden så som bestäms i denna förordning. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för dessa ändamål.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) certifiering förslutande av försäljningsemballage för ett parti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde under officiell övervakning och utrustande av emballaget med garantibevis efter att det vid granskningen av utsädesodlingen och av ett officiellt taget prov på det iordningställda utsädespartiet har konstaterats att utsädespartiets sort är korrekt namngiven och sortäkta och att det uppfyller de kvalitetskrav för utsädeskategorin i fråga som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (109/2000), utfärdad med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000) och angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000), och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (110/ 2000), utfärdad med stöd av lagen om handel med utsäde (728/2000) och angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1010/2000),

2) fröaffär en i lagen om handel med utsäde avsedd näringsidkare som bedriver marknadsföring och förpackande av utsäde,

3) utsädesavtal ett avtal som gäller utsädesproduktion samt produktionsmängder, kvalitetskrav och prissättningsgrunder för utsäde och som ingåtts mellan en utsädesproducent och ett utsädespackeri, som förbinder sig att köpa utsäde som uppfyller kraven i avtalet, samt

4) odlingsgranskning den officiella granskning som utförs av tillsynsmyndigheten eller en av denna auktoriserad granskare på ett område bestående av ett eller flera jordbruksskiften med samma växtsort och i samband med vilken odlingens sortäkthet och odlingens allmänna kondition samt dessutom eventuella främmande växtarter, ogräs, flyghavresituationen och utsädesburna växtsjukdomar noteras.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en sökande som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

4 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd förutsätter att den som söker stöd iakttar bestämmelserna om stöd i kommissionens beslut av den 9 januari 2001 om Finlands stöd till utsädessektorn (2001/61/EG) och i kommissionens beslut av den 9 januari 2001 om Finlands stöd till sektorn för spannmålsutsäde (2001/60/EG) utöver det som föreskrivs i denna förordning.

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter betalas för utsädesproduktion av rödklöver, timotej, ängssvingel, hundäxing och engelskt rajgräs. Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd betalas för utsädesproduktion av korn, havre, vete och råg.

Stödet kan betalas endast för produktion av sådana sorter som har registrerats i Finlands nationella sortlista och som med undantag av mindre produktionsmängder i Sverige, Norge och Estland endast produceras i Finland. De sorter för vilka stöd kan utbetalas finns uppräknade i bilagan till denna förordning.

Förutsättningar för beviljande av nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter är att utsädesproducenten har ingått ett utsädesavtal med en fröaffär.

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter kan betalas för ett område som har godkänts vid en odlingsgranskning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar (118/2000), angiven i jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar (1011/2000), eller vid en annan granskning.

5 §
Stödbeloppen

För utsädesproduktionen av vallväxter kan betalas nationella stöd enligt följande:

Växtart mk/ha
rödklöver 2 700
timotej 1 200
ängssvingel 1 300
hundäxing 2 000
engelskt rajgräs 2 400

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd är 0,15 mk/kg för högst 100 000 ton certifierat utsäde.

6 §
Grunder för sänkning av stödet

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på det sätt som föreskrivs i 7 § 4 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

7 §
Förfarande

Stöd söks hos Kontrollcentralen för växtproduktion genom en förhandsifylld blankett som kontrollcentralen skickar till utsädesproducenten. Ansökningarna om stöd för utsädesproduktion av stråsäd bör skickas till kontrollcentralen inom två månader räknat från den dag då beslutet om certifiering har postats.

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i samt tillsyn över stöd iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 april 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

VÄXTARTER OCH SORTER, FÖR VARS PRODUKTION NATIONELLT STÖD UTBETALAS
Art Sort
Havre Aarre
Aslak
Belinda
Freja
Katri
Kolbu
Leila
Lisbeth
Puhti
Roope
Salo
Suomi
Veli
Virma
Yty
Höstråg Akusti
Anna
Ensi
Hankkijas Jussi
Kartano
Ponsi
Riihi
Voima
Höstvete Aura
Gunbo
Hankkijas Ilves
Otso
Tryggve
Urho
Korn Arra
Artturi
Arve
Botnia
Erkki
Jyvä
Loviisa
Pohto
Rolfi
Thule
Filippa
Inari
Hankkijas Pokko
Kilta
Kustaa
Saana
Kinnan
Kymppi
Mette
Tyra
Viivi
Vårvete Bastian
Heta
Mahti
Manu
Reno
Satu
Tjalve
Hundäxing Apelsvoll
Haka
Tatu
Ängssvingel Antti
Boris
Fure
Ilmari
Kalevi
Kasper
Salten
Timotej Alma
Bottnia II
Grindstad
Hankkijas Tiiti
Iki
Jonatan
Nokka
Saga
Tammisto
Tammisto II
Tarmo
Tuukka
Vega
Vähäsöyrinki
Rödklöver Betty
Bjursele
Björn
Hankkijas Venla
Jesper
Jokioinen
Tepa
Engelskt rajgräs Norlea
Riikka
Svea

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.