302/2001

Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kravenGiven i Helsingfors den 29 mars 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms mer ingående än i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) om påvisande av att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om de besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till att påvisa detta och om besiktningsorganens uppgifter.

Vad som i denna förordning bestäms om transportabla tryckbärande anordningar samt om ventiler och andra tillbehör till dem gäller också sådana transportabla tryckbärande anordningar som är avsedda för fartygs- eller lufttransport samt ventiler och andra tillbehör till dem.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) besiktningsorgan ett sådant besiktningsorgan som anges i 3 § 1 mom. 9 punkten lagen om transport av farliga ämnen,

2) ministeriet kommunikationsministeriet,

3) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar rådets direktiv 1999/ 36/EG om transportabla tryckbärande anordningar,

4) transportabel tryckbärande anordning tankar och förpackningar som är sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem,

5) ADR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979),

6) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i en bilaga till bilaga B (CIM) i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 5/1985),

7) IMDG-koden Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s internationella bestämmelser om transport av farliga ämnen sjövägen,

8) ICAO-TI de tekniska bestämmelser som publiceras som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

9) stater inom gemenskapen stater som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Information om de bestämmelser som avses i 1 mom. 7 punkten ges av sjöfartsverket och om de bestämmelser som avses i 8 punkten av Luftfartsverket.

3 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven påvisas genom testning av förpackningen eller tanken och genom godkännande av konstruktionstypen, om inte något annat bestäms genom förordning som ministeriet utfärdat om väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen eller genom beslut av Luftfartsverket eller sjöfartsverket eller genom internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

Med avvikelse från 1 mom. påvisas transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven genom bedömning eller förnyad bedömning av överensstämmelsen.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. påvisas ibruktagna förpackningars och tankars fortsatta överensstämmelse med kraven vid behov genom sådana periodiska besiktningar och andra besiktningar som anges i förordningar av ministeriet eller i beslut av Luftfartsverket eller sjöfartsverket.

Bestämmelser om rätten att i Finland använda utomlands godkända förpackningar och tankar ingår i lagen om transport av farliga ämnen, förordningen om transport av farliga ämnen på väg (632/1996), förordningen om transport av farliga ämnen på järnväg (674/1997), förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997).

4 §
Tryckbärande anordningar avsedda för fartygs- eller lufttransport

De skyldigheter som i 13 b § 1 mom. lagen om transport av farliga ämnen föreskrivs för den som släpper ut en anordning på marknaden och som i 2 mom. i den nämnda paragrafen föreskrivs även för andra gäller också en transportabel tryckbärande anordning som är avsedd för fartygs- eller lufttransport.

5 §
Märkning om överensstämmelse på förpackningar och tankar

Märkningen om överensstämmelse på förpackningar och tankar skall stämma överens med kraven i ministeriets förordningar, IMDG-koden och ICAO-TI.

6 §
Märkning om överensstämmelse på transportabla tryckbärande anordningar

För att påvisa att kärl och tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar stämmer överens med kraven anbringas, utöver kraven enligt 5 §, på anordningen märkningen π (pi) som avses i bilaga VII till direktivet om transportabla tryckbärande anordningar så att den inte kan avlägsnas och är väl synlig. Märkningen åtföljs av identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört bedömningen eller, i fråga om förnyad bedömning, identifikationsnumret för det anmälda organet eller i ett fall som avses i 11 § 2 punkten för det godkända organet.

Nya ventiler och andra tillbehör som har en direkt säkerhetsfunktion skall vara försedda antingen med den märkning som föreskrivs i den bilaga VII som nämns i 1 mom. eller den CE-märkning som föreskrivs i 2 § 2 punkten lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) varvid man kan åtfölja identifikationsnumret för det anmälda organet.

För påvisande av att en transportabel tryckbärande anordning fortlöpande stämmer överens med kraven skall på anordningen efter en periodisk besiktning finnas identifikationsnumret för det besiktningsorgan som utfört besiktningen.

Om bedömningen av att en transportabel tryckbärande anordning stämmer överens med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som avses i 13 d § 2 mom. lagen om transport av farliga ämnen, får på anordningen dock inte anbringas den märkning som föreskrivs i den bilaga VII som nämns i 1 mom.

Om en transportabel tryckbärande anordning i fråga om de tekniska kraven uppfyller sådana tekniska krav i IMDG-koden eller i ICAO-TI som inte stämmer överens med de bestämmelser som utfärdats för genomförande av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg eller rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg, får på den transportabla tryckbärande anordningen inte anbringas den märkning som föreskrivs i den bilaga VII som nämns i 1 mom.

På en transportabel tryckbärande anordning får inte anbringas märkningar som på ett vilseledande sätt påminner om märkningar som enligt bestämmelser skall göras på anordningen.

7 §
Försäkran om överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar

Tillverkaren av en transportabel tryckbärande anordning eller dennes i stater inom gemenskapen etablerade ombud skall upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse, genom vilken säkerställs och försäkras att den transportabla tryckbärande anordningen stämmer överens med bestämmelserna. Försäkran om överensstämmelse kan innehålla de uppgifter som i standarden SFS-EN 45014 förutsätts av en försäkran om överensstämmelse.

8 §
Besiktningsorgan

Besiktningsorganen är TFÄ-besiktningsorgan, organ för periodiska TFÄ-besiktningar, sådana besiktningsorgan som strålsäkerhetscentralen erkänt, anmälda organ och godkända organ.

9 §
Uppgifter av TFÄ-besiktningsorgan och organ för periodiska TFÄ-besiktningar

Med undantag av de uppgifter som har samband med transportabla tryckbärande anordningar samt med förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen, skall ett TFÄ-besiktningsorgan enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet företa

1) godkännanden av förpackningar,

2) godkännanden av tankar,

3) periodiska besiktningar av förpackningar och tankar,

4) sådana andra än i 3 punkten avsedda besiktningar av förpackningar och tankar som bestämmelserna förutsätter,

5) i bilagorna till ADR-överenskommelsen avsedda godkännanden av förpackningar och tankar,

6) i bilagan till RID-bestämmelserna avsedda godkännanden av förpackningar och tankar,

7) i IMDG-koden avsedda godkännanden av förpackningar och tankar,

8) i ICAO-TI avsedda godkännanden av förpackningar och tankar.

Med undantag av de uppgifter som gäller transportabla tryckbärande anordningar eller sådana förpackningar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen, kan ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar utföra sådana periodiska besiktningar och andra besiktningar av förpackningar som bestämmelserna förutsätter, enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

10 §
Anmälda organs uppgifter

Enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av ett anmält organ, företar organet

1) bedömningar av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven samt bedömningar och godkännanden av de kvalitetssystem som hör till denna verksamhet samt tillsyn i samband med detta,

2) förnyade bedömningar av transportabla tryckbärande anordningar,

3) förnyade bedömningar av att typen av serietillverkade kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör stämmer överens med kraven,

4) periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar,

5) sådana andra än i 4 punkten avsedda besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar som bestämmelserna förutsätter,

6) bedömningar och godkännanden av kvalitetssystemet i samband med periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar samt tillsyn i samband med detta.

11 §
Ett godkänt organs uppgifter

Enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av ett godkänt organ företar organet

1) periodiska besiktningar av kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör till dem,

2) förnyade bedömningar av att serietillverkade kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem stämmer överens med kraven, om det anmälda organet har utfört förnyad bedömning av att anordningens typ stämmer överens med kraven.

12 §
Förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen företar i fråga om förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen

1) de godkännanden som förutsätts,

2) de godkännanden som avses i bilagorna till ADR-överenskommelsen,

3) de godkännanden som avses i bilagan till RID-bestämmelserna,

4) de godkännanden som avses i IMDG-koden,

5) de godkännanden som avses i ICAO-TI.

Sådana testningar, periodiska besiktningar och andra besiktningar som förutsätts i fråga om förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen företas av strålsäkerhetscentralen eller av ett besiktningsorgan som den erkänt.

13 §
Detaljerade förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

I 13 e § lagen om transport av farliga ämnen bestäms om förutsättningarna för erkännande av besiktningsorgan. Dessutom skall varje besiktningsorgan ha ett lämpligt förfarande som tillämpas vid behandlingen av rättelseyrkanden som gäller förvägrande av överensstämmelse med kraven.

Vid erkännandet av ett anmält organ skall kraven i bilagorna 1 och 2 iakttas samt vid erkännandet av ett godkänt organ kraven i bilagorna 1 och 3.

Vid erkännandet av ett TFÄ-besiktningsorgan skall kraven i bilagorna 4 och 5 iakttas samt vid erkännandet av ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar kraven i bilagorna 4 och 6.

Vid erkännandet av ett besiktningsorgan som erkänts av strålsäkerhetscentralen skall kraven i bilagorna 4 och 6 iakttas i tillämpliga delar.

14 §
Ansökan om erkännande av besiktningsorgan

Erkännande av ett besiktningsorgan söks skriftligen hos den myndighet till vars befogenheter erkännandet hör. Till ansökan skall fogas handlingar som utvisar att förutsättningarna i 13 e § lagen om transport av farliga ämnen och i 13 § i denna förordning föreligger. Till handlingarna skall fogas ett intyg eller utlåtande av mätteknikcentralen eller av någon motsvarande organisation om att förutsättningarna föreligger eller något annat intyg eller utlåtande om detta som den myndighet som erkänner organet anser vara tillräckligt.

Om besiktningsorganet redan tidigare har erkänts som organ för utförande av uppgifter som gäller påvisande av att förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven, kan de intyg, utlåtanden eller andra utredningar som framlagts i samband med detta erkännande beaktas när besiktningsorganet erkänns för nya uppgifter.

15 §
Erkännande av besiktningsorgan

Ministeriet godkänner ett besiktningsorgan som anmält organ för utförande av uppgifter som avses i 10 § eller som godkänt organ för utförande av uppgifter som avses i 11 §, om organet uppfyller villkoren för ett sådant organ.

Om organet uppfyller villkoren, erkänner säkerhetsteknikcentralen

1) besiktningsorganet som TFÄ-besiktningsorgan för att i den omfattning som anges i ansökan utföra sådana uppgifter som anges i 9 § 1 mom. i fråga om förpackningar och tankar,

2) besiktningsorganet som organ för periodiska TFÄ-besiktningar för att i den omfattning som anges i ansökan utföra i 9 § 2 mom. avsedda besiktningar av förpackningar.

16 §
Utförande av uppgifter som ankommer på besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan och dess personal skall utföra bedömningar och sina övriga uppgifter som besiktningsorgan med visande av bästa möjliga yrkesmässiga tillförlitlighet och tekniska kompetens.

Besiktningsorganet skall självt utföra de på besiktningsorgan ankommande uppgifter som det förbinder sig att utföra. Det kan dock anlita underleverantörer för delar av de uppgifter som gäller påvisande av överensstämmelse med kraven. Om organet anlitar underleverantörer, skall det försäkra sig om och kunna påvisa att underleverantören är kompetent att utföra uppgifterna i fråga.

17 §
Uppföljning av besiktningsorganets verksamhet

Varje besiktningsorgan skall årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till den myndighet som har till uppgift att erkänna organet.

Om säkerhetsteknikcentralen upptäcker att ett anmält eller godkänt organ handlar i strid med bestämmelserna, skall säkerhetsteknikcentralen anmäla detta till ministeriet.

18 §
Ministeriets anmälningar

Ministeriet ansvarar för att Europeiska gemenskapernas kommission samt de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas om de organ som anmälts och godkänts i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar samt om de identifikationsnummer som kommissionen har tilldelat organen och om varje indragande av ett erkännande av organ.

19 §
Samarbete mellan myndigheter

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 15 § lagen om transport av farliga ämnen förbjuder en transport av farliga ämnen på grund av att en transportabel tryckbärande anordning inte uppfyller kraven i den nämnda lagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till säkerhetsteknikcentralen, som vid behov skall vidta åtgärder enligt den nämnda lagen.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Dock träder 13―15 och 18 § i kraft den 6 april 2001.

I fråga om sådana tankar, gaskärl, batterier av flaskor och flaskpaket som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem träder dock 3 § 2 mom. samt 4, 6, 7, 10 och 11 § i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet. Sedan denna förordning har trätt i kraft påvisas det att förpackningarna och tankarna samt ventiler och andra tillbehör till dem stämmer överens med kraven på det sätt som förutsätts i 3 § 1 och 3 mom. samt skall märkningen om överensstämmelse uppfylla kraven i 5 § och skall de åtgärder som förutsätts för påvisande av överensstämmelse med kraven utföras av ett anmält organ, till dess att något annat bestäms om saken.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 23 februari 1990 om behöriga myndigheter för sådant typgodkännande av förpackningar som krävs för internationell transport av farligt gods på väg (201/1990) jämte ändringar.

21 §
Övergångsbestämmelser

Förpackningar och tankar som stämmer överens med de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl samt ventiler och andra tillbehör till dem som stämmer överens med de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får i Finland släppas ut på marknaden ända till den 30 juni 2003 och här tas i bruk även senare, om de har släppts ut på marknaden senast nämnda dag.

Om det i fråga om förpackningar eller tankar samt ventiler eller andra tillbehör till dem som avses i 1 och 2 mom. och som hör till transportabla tryckbärande anordningar inte utförs för förnyad bedömning av överensstämmelse, skall märkningarna om överensstämmelse stämma överens med de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Rådets direktiv 1999/36/EG (31999L0036); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 20

Helsingfors den 29 mars 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikrådet
Seija Miettinen

Bilaga 1

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER BÅDE ANMÄLDA OCH GODKÄNDA ORGAN

1. Ett anmält eller godkänt organ som är en del av en organisation som bedriver även annan verksamhet än sådan som ankommer på besiktningsorgan skall vara identifierbart inom denna organisation.

2. Besiktningsorganet och dess personal får inte delta i verksamhet som kan äventyra deras oberoende och tillförlitlighet beträffande uppgifterna som besiktningsorgan. I synnerhet får besiktningsorganets personal inte stå under affärsmässigt, finansiellt eller annat inflytande som kan påverka dess bedömning, särskilt inte från personer eller organisationer som står utanför besiktningsorganet men som berörs av resultaten av de besiktningar som utförs. Opartiskheten hos besiktningsorganets personal skall säkerställas.

3. Besiktningsorganet skall ha tillgång till den personal samt de utrymmen och redskap som är nödvändiga för att på ett fullgott sätt utföra tekniska och administrativa uppgifter i samband med verksamheten som besiktningsorgan. Organet skall också ha tillgång till den utrustning som behövs för utförande av särskilda besiktningar.

4. Den personal vid besiktningsorganet som ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna skall ha lämpliga kvalifikationer, god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kännedom om kraven på de besiktningar som skall utföras samt tillräcklig erfarenhet av sådan verksamhet. I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå skall besiktningsorganet kunna utnyttja sitt kunnande i säkerhetsfrågor gällande transportabla tryckbärande anordningar. Personalen skall ha kompetens för att, på grundval av undersökningsresultaten, yrkesmässigt bedöma hur anordningarna uppfyller de allmänna kraven samt upprätta rapporter över denna överensstämmelse. Personalen skall också ha erforderlig kompetens för att upprätta intyg, handlingar och rapporter för att visa att besiktning har utförts.

5. Personalen skall ha tillräckliga kunskaper om den teknik som tillämpas vid tillverkning av sådana transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, i fråga om vilka den ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna, samt om det sätt på vilket anordningar som är föremål för besiktning används eller är avsedda att användas och om de fel som kan uppstå vid användning eller drift.

6. Besiktningsorganet skall kunna säkerställa att information som erhålls i samband med besiktningsorgansuppgifterna behandlas konfidentiellt. Äganderätten skall skyddas.

7. Besiktningsorganet skall ha ändamålsenlig ansvarsförsäkring såvida inte ansvaret bärs av staten eller av den organisation som besiktningsorganet är en del av.

Bilaga 2

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER ANMÄLDA ORGAN

1. Ett anmält organ skall vara oberoende av berörda parter och skall tillhandahålla besiktningsorganstjänster för utomstående. Det anmälda organet och den personal som utför besiktningar får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av de transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, som organet har i uppdrag att besikta, eller vara ombud för någon av dessa parter. Organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, saluföring eller underhåll av transportabla tryckbärande anordningar, inbegripet tillbehör, och får inte heller företräda en tredje part som utövar denna verksamhet. Denna princip utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkare av transportabla tryckbärande anordningar och organet.

2. Samtliga berörda parter skall ha tillgång till ett anmält organs tjänster. Det får inte förekomma orimliga finansiella eller andra villkor. Organets verksamhet skall bedrivas under ickediskriminerande former.

Bilaga 3

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER GODKÄNDA ORGAN

1. Ett godkänt organ skall utgöra en avskild och identifierbar del av en organisation som är verksam inom konstruktion, tillverkning, leverans, användning eller underhåll av de föremål som organet besiktar.

2. Det godkända organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, leverans eller användning av transportabla tryckbärande anordningar som det skall besikta, inbegripet tillbehör, eller liknande konkurrerande utrustning.

3. Det skall göras en klar åtskillnad mellan det ansvar som åligger personal som utför besiktningarna och det ansvar som åligger personal som är verksam inom andra funktioner. Denna åtskillnad skall fastställas organisatoriskt och genom besiktningsorganets rapportrutiner inom moderorganisationen.

Bilaga 4

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER BÅDE TFÄ-BESIKTNINGSORGAN OCH ORGAN FÖR PERIODISKA TFÄ-BESIKTNINGAR

1. Ett besiktningsorgan som är en del av en organisation som bedriver även annan verksamhet än sådan som ankommer på besiktningsorgan skall vara identifierbart inom denna organisation.

2. Besiktningsorganet och dess personal får inte delta i verksamhet som kan äventyra deras oberoende och tillförlitlighet beträffande uppgifterna som besiktningsorgan. I synnerhet får besiktningsorganets personal inte stå under affärsmässigt, finansiellt eller annat inflytande som kan påverka dess bedömning, särskilt inte från personer eller organisationer som står utanför besiktningsorganet men som berörs av resultaten av de besiktningar som utförs. Opartiskheten hos besiktningsorganets personal skall säkerställas.

3. Besiktningsorganet skall ha tillgång till den personal samt de utrymmen och redskap som är nödvändiga för att på ett fullgott sätt utföra tekniska och administrativa uppgifter i samband med verksamheten som besiktningsorgan. Organet skall också ha tillgång till den utrustning som behövs för utförande av särskilda besiktningar.

4. Den personal vid besiktningsorganet som ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna skall ha lämpliga kvalifikationer, god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kännedom om kraven på de besiktningar som skall utföras samt tillräcklig erfarenhet av sådan verksamhet. I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå skall besiktningsorganet kunna utnyttja sitt kunnande i säkerhetsfrågor gällande ifrågavarande förpackningar och tankar. Personalen skall ha kompetens för att, på grundval av undersökningsresultaten, yrkesmässigt bedöma hur förpackningarna och tankarna uppfyller de allmänna kraven samt upprätta rapporter över denna överensstämmelse. Personalen skall också ha erforderlig kompetens för att upprätta intyg, handlingar och rapporter för att visa att besiktning har utförts.

5. Personalen skall ha tillräckliga kunskaper om den teknik som tillämpas vid tillverkning av sådana förpackningar och tankar, inbegripet tillbehör, i fråga om vilka den ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna, samt om det sätt på vilket anordningar som är föremål för besiktning används eller är avsedda att användas och om de fel som kan uppstå vid användning eller drift.

6. Besiktningsorganet skall kunna säkerställa att information som erhålls i samband med besiktningsorgansuppgifterna behandlas konfidentiellt. Äganderätten skall skyddas.

7. Besiktningsorganet skall ha ändamålsenlig ansvarsförsäkring såvida inte ansvaret bärs av staten eller av den organisation som besiktningsorganet är en del av.

Bilaga 5

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER TFÄ-BESIKTNINGSORGAN

1. Ett TFÄ-besiktningsorgan skall vara oberoende av berörda parter och skall tillhandahålla besiktningsorganstjänster för utomstående. TFÄ-besiktningsorganet och den personal som utför besiktningar får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av de förpackningar och tankar, inbegripet tillbehör, som organet har i uppdrag att besikta, eller vara ombud för någon av dessa parter. Organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, saluföring eller underhåll av förpackningar och tankar, inbegripet tillbehör, och får inte heller företräda en tredje part som utövar denna verksamhet. Denna princip utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkare av förpackningar eller tankar och organet.

2. Samtliga berörda parter skall ha tillgång till ett TFÄ-besiktningsorgans tjänster. Det får inte förekomma orimliga finansiella eller andra villkor. Organets verksamhet skall bedrivas under ickediskriminerande former.

Bilaga 6

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER ORGAN FÖR PERIODISKA TFÄ-BESIKTNINGAR

1. Ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar skall utgöra en avskild och identifierbar del av en organisation som är verksam inom konstruktion, tillverkning, leverans, användning eller underhåll av de föremål som organet besiktar.

2. Organet för periodiska TFÄ-besiktningar får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, leverans eller användning av förpackningar som det skall besikta, inbegripet tillbehör, eller liknande konkurrerande utrustning.

3. Det skall göras en klar åtskillnad mellan det ansvar som åligger personal som utför besiktningarna och det ansvar som åligger personal som är verksam inom andra funktioner. Denna åtskillnad skall fastställas organisatoriskt och genom besiktningsorganets rapportrutiner inom moderorganisationen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.