300/2001

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelse om återkrävande av stöd

Statligt stöd som avses i artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller i kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG om gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin kan enligt kommissionens beslut helt eller delvis återkrävas hos mottagaren.

2 §
Förfarandet för anmälan av stöd

Närmare bestämmelser om det nationella förfaringssättet vid anmälan av statligt stöd enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Kontrollbesök hos företag

Kommissionen har rätt att hos företag på ort och ställe avlägga sådana kontrollbesök som anges i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget om kommissionen hyser allvarliga tvivel om huruvida dess beslut med avseende på individuellt stöd efterlevs.

Ministeriet tar emot kommissionens underrättelse om ett kontrollbesök på ort och ställe, tillställer vid behov kommissionen synpunkter på detta och underrättar företaget i fråga om kontrollbesöket.

Tjänstemän från ministeriet samt de tjänstemän som har ansvaret för stödet i fråga får närvara vid kontrollbesöket.

I denna lag avses med ministeriet handels- och industriministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Handräckning

Polisen skall vid behov på begäran lämna handräckning för att kontrollen skall kunna genomföras enligt vad som särskilt bestäms om detta. En begäran om handräckning skall inlämnas av ministeriet.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 april 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 december 1994 om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/1994).

RP 174/2000
EkUB 35/2000
RSv 182/2000
ISL 1/2001
EkUB 1/2001
RSk 3/2001
Rådets förordning (EEG) nr 659/1999 (31999R0659); EGT nr L 83, 27.3.1999, s. 1
Kommissionens beslut 2496/96/EKSG (31996S2496); EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 42

Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.