296/2001

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 14 § 1 mom., 43 § 2 mom. och 60 § 1 mom. samt

fogas till 60 § ett nytt 3 mom. och till 68 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 575/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

14 §
Lånetid och ränta

Lånetiden är högst 25 år. Räntan på lån är tre procent.


43 §
Deltagande- och beslutanderätt

En byastämma är beslutför om 10 skoltar som är myndiga och fast bosatta i byn eller deras makar är närvarande.

60 §
Skuldsaneringens metoder

Vid frivillig skuldsanering kan återbetalningstiden för statliga lån och fordringar förlängas, räntan sänkas och befrielse från betalning samt anstånd med betalning av ränta och amorteringar beviljas så som föreskrivs genom förordning. Befrielse från betalning av amortering får dock inte beviljas till den del realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförlig verksamhet tryggar betalningen av amorteringen. Endast av synnerligen vägande skäl kan lånetiden vid frivillig skuldsanering förlängas så att den överskrider den tid som nämns i 14 § 1 mom.


Befrielse från betalning kan utan hinder av vad som anges i 1 mom. andra meningen dock beviljas av synnerligen vägande skäl enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Om låntagaren har upphört att idka en näring som understötts med statligt lån, kan befrielse från betalning utan hinder av 1 mom. andra meningen dock beviljas, om

1) låntagaren har sålt den egendom som utgjort säkerhet, med undantag av bostadsbyggnaden och tillhörande jordområde,

2) låntagaren inte rimligen anses klara av återbetalningen av lånet på grund av bestående arbetsoförmåga, långtidsarbetslöshet, underhållsskyldighet eller av någon annan därmed jämförbar orsak, och om

3) befrielsen från betalning kommer låntagaren till godo till fullt belopp utan att den samtidigt förbättrar övriga borgenärers rätt att få betalning för sina fordringar.

68 §
Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt tidigare lagstiftning

Från ingången av 2002 kan en allmän justering av räntan med högst två procentenheter genomföras så att justeringen motsvarar de förändringar som skett i den allmänna räntenivån efter det att lånet beviljades. Statsrådet bestämmer om den allmänna justeringen av försäljningspriser och räntan på lån.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som anges genom förordning av statsrådet.

RP 205/2000
JsUB 4/2001
RSv 14/2001

Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.