269/2001

Given i Helsingfors den 22 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om nationellt stöd för växtodling år 2001 (1256/2000) 4 § 2 mom. och 10 § 4 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 7 mom. som följer:

4 §
Stödvillkor

Som åker som lämpar sig för odling räknas förutom odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter även åker som i enlighet med det stödsystem för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen ligger i träda och åker som uppgetts vara jordbruksjord som tillfälligt inte odlas.


Nationellt stöd för växtodling betalas inte om det sammanlagda stödbeloppet per sökande understiger 500 mk.

10 §
Stödbeloppet

För odlingsareal som uppgetts vara foderareal (stödareal R i stödsystemet) kan stöd betalas till högst följande belopp:

1) för foderspannmål som hör till foderarealen för lägenheter med nötkreatur samt för blandade växtbestånd av foderspannmål och proteingrödor som omfattas av EU:s stödsystem för jordbruksgrödor.

Stödregion mk/ha
A och B 850
C1-C4 500
2) för vall
Stödregioner Stödregioner
A och B C1-C4
mk/ha mk/ha
lägenheter med dikor 1200 550
lägenheter med andra nötkreatur, får, getter och hästar 1050 550


Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.